Montaż sieci nadziemnych

4. Montaż sieci cieplnych preizolowanych nadziemnych

 

4.1 Zasady rozładunku

4.2 Układanie rurociągu

4.3 Podpory kierunkowe

4.4 Podpory stałe

4.5 Montaż rurociągów preizolowanych

 

 

Wstęp

Sieci cieplne układane systemem nadziemnym stosowane są najczęściej w przemyśle. W budownictwie komunalnym system ten stosowany jest sporadycznie, głównie przy przejściach sieci cieplnej przez jezdnie, rzeki, ewentualnie przez tory kolejowe. W systemie nadziemnym rurociągi układa się na:

– niskich lub wysokich słupach,

– słupach z podwieszeniem,

– masztach,

– estakadach (pomostach),

– wspornikach umieszczonych w zewnętrznych ścianach budynków.

Najtańszym prowadzeniem sieci napowietrznej jest ułożenie jej na niskich podporach, zachowując minimalną odległość od powierzchni terenu do spodu rury preizolowanej wynoszącą 0,75 m.

Podpory do sieci nadziemnej stosuje się jako żelbetowe lub stalowe (na fundamentach żelbetowych).

 

4.1 Zasady rozładunku

 

Rozładunek rur typu spiro powinien się odbywać podobnie jak rur w płaszczu z HDPE. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur i wleczenie ich po ziemi, jak też składowanie na drewnianych podkładach z uwagi na możliwość zgniecenia płaszcza ochronnego z blachy. Rur nie wolno przenosić za pomocą urządzeń dźwigowych wyposażonych w łańcuchy i liny, transport pionowy powinien się odbywać na pasach.

 

4.2 Układanie rurociągu

 

Rurociągi spiro można układać na podporach niskich lub wysokich. Płaszcz osłonowy rur spiro leży bezpośrednio na podporach ślizgowych. Szerokość łoża podpory ślizgowej powinna być tak dobrana, aby nie nastąpiło zgniecenie izolacji z pianki PUR. Podpora ślizgowa mocowana jest do płaszcza przy pomocy obejm.

Rys. a) montaż sieci napowietrznej na słupach niskich monolitycznych, b) na słupach niskich prefabrykowanych

Rys. Montaż sieci na słupach żelbetowych wysokich

Rys. Montaż sieci na słupach stalowych

Rys. Montaż na słupach stalowych z podwieszeniem (masztach)

Rys. Prowadzenie sieci na  estakadach.

 

Punkty ślizgowe (przesuwane)

 

Rurociągi preizolowane w systemie nadziemnym wymagają specjalnych podparć ślizgowych. Rurociąg opiera się na płaszczu osłonowym. Rozstaw podparć należy dobrać w dostatecznie małej podziałce, aby zabezpieczyć przed wgnieceniem płaszcz SPIRO i piankę poliuretanową. Dopuszczalny nacisk na powierzchnię rury osłonowej SPIRO należy przyjmować 0,3 MPa (jak na ściskanie pianki PUR wg PN-EN 253). Elementem ślizgowym jest ślizg przyspawany do podparcia (”łoża”) przymocowanego za pomocą obejm do rury preizolowanej. W tablicy 1 podano przykładowe wymiary podpory ślizgowej.

Rys. Schemat podpory ślizgowej.

 

 

 

 

 Rury preizolowane spiro należy zawsze układać tak, aby przewody alarmowe znajdowały się na godzinie 10.00 i 14.00. Na sieci między załamaniami należy przewidzieć punkty stałe. Punkty te wykonywane są zwykle w postaci kołnierza spawanego do ramy stalowej. Punkt stały przenosi obciążenia pochodzące od wydłużeń termicznych rurociągu,  sił tarcia i ciśnienia. Konstrukcja punktu stałego powinna być ujęta w projekcie sieci.

Tabela 1 Wymiary podpory ślizgowej

  4.3 Podpory kierunkowe
Przy stosowaniu kompensatorów mieszkowych jako elementów kompensacji wydłużeń termicznych rurociągu rozmieszczenie podpór kierunkowych powinno uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne tych kompensatorów, wskazane przez producenta. Podpora kierunkowa zapewnia współosiowość trasy rurociągu, przenosząc siły poprzeczne w stosunku do trasy rurociągu – nie dopuszcza do wyboczenia się rurociągu.

Rys. Konstrukcja podpory kierunkowej.

Tabela Wymiary podpory kierunkowej

  4.4.Podpory stałe
Punkt stały, tj. element połączony bezpośrednio z rurą przewodową, stanowi pierścień stalowy przyspawany obwodowo do rury przewodowej ze wzmocnieniami tzw. “łapkami”. Pierścień oporowy punktu stałego usytuowany jest między pionowo zamocowanymi w konstrukcji wsporczej  kształtownikami stalowymi. Dolne belki podtrzymujące należy wspawać na takiej wysokości, aby dokładnie posadowić rurociąg na konstrukcji wsporczej punktu stałego.

siecc57.jpg

Rys. Konstrukcja podpory stałej.

Tabela. Wymiary punktu stałego i podpory stałej