Montaż rurociągów preizolowanych spiro

4.5 Montaż rurociągów preizolowanych typu spiro (na podstawie materiałów firmy FINPOL)

 

4.5.1.Zasady ogólne

4.5.2. Montaż odcinków prostych

4.5.3. Montaż odpowietrzeń i odwodnień

4.5.4. Izolowanie złączy

4.5.5. Zakończenia sieci

 

4.5.1. Zasady ogólne

 

– Dopuszcza się załamania tras rurociągów preizolowanych na złączu do 3°
– Między rurociągami należy zachować minimalne odległości 140 mm dla rur o DN<200 mm i 200 mm dla rur o DN≥ 200 mm

 

4.5.2. Montaż odcinków prostych
W celu właściwego ustawienia współosiowości do spawania lub lutowania zaleca się podpierać rury jak najbliżej końcówek.

Do spawania stalowych rur przewodowych stalowych zaleca się:

– ręczne spawanie elektrodami otulonymi

– spawanie w osłonie gazów ochronnych (TIG, MIG, MAG). W tym wypadku należy zabezpieczyć osłonę gazów przed wpływami warunków atmosferycznych (np. wiatru)

– spawanie kombinowane, tj. przetop wykonany metodą TIG, wypełnienie wykonane jest elektrodą otuloną.

Dopuszcza się spawanie gazowe rurociągów o grubości do 4 mm. Do rurociągów o średnicy D>200 mm i grubości g>5 mm stosuje się również spawanie samoosłonowymi drutami proszkowymi. Ta metoda spawania umożliwia łączenie rur przy

różnych warunkach atmosferycznych z dużą wydajnością (w Polsce metody sporadycznie stosowane).

Typowe prace spawalnicze należy wykonać przy dobrej pogodzie, w temperaturze nie niższej niż 5° C, przy niewielkiej prędkości wiatru. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadów należy :

– miejsce spawania zabezpieczyć namiotem, w którym należy przewidzieć możliwość podgrzania powietrza do 5 C

– złącze spawane należy osuszyć i podgrzać do ok. 70° C

Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie (do danej metody spawania) uprawnienia oraz powinny być one aktualne.

 

 

Rys. Sposób ustawienia końcówek do spawania.

 

Przed spawaniem brzegi elementów łączonych rur powinny być starannie i odpowiednio przygotowanie, tj.: powierzchnie oczyszczone z rdzy, farby, tłuszczów, krawędzie powinny być odpowiednio zukosowane

Rys. Przygotowanie końcówek rur do spawania.

 

Kontrola połączeń spawanych

 
Kontrola prac spawalniczych powinna być prowadzona w czasie przygotowania prac do spawania, w czasie spawania i po spawaniu (kontrola końcowa). Kontroli spoin dokonuje się na całej długości obwodu przy zastosowaniu jednej z

poniższych nieniszczących metod:

– próba szczelności za pomocą powietrza

– próba szczelności za pomocą wody

– kontrola radiograficzna

– kontrola ultradźwiękowa

Zakres kontroli radiograficznej spawanych rur i elementów wykonawca powinien uzgodnić z inwestorem lub projektantem sieci. Kontrolę złączy na budowie należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w PN – EN 489.

 

Łączenie preizolowanych przewodowych rur ocynkowanych

Łączenie preizolowanych rur ocynkowanych wykonuje się przy użyciu lutu twardego Castolin 18MF lub 18XFC oraz topnika 18. Zadaniem topnika jest:

– uniemożliwienie utlenienia się warstwy cynku

– wskazanie, że rura ocynkowana w obszarze ogrzewanym osiągnęła temperaturę topnienia lutu tj. ok. 780° C

– dezoxydację szkodliwych substancji wydzielanych w trakcie procesu lutowania

Do lutowania należy używać palnika acetylenowo-tlenowego, którego płomień ustawiony jest jako lekko utleniający.

 
Przed przystąpieniem do lutowania należy miejsce lutowania posmarowane wcześniej topnikiem podgrzać palnikiem do zbielenia. Następnie należy wykonać punktowe sczepy  łączonych rur i przystąpić do właściwego lutowania.

W momencie osiągnięcia przez lutowane złącze temperatury topnienia lutu (ok. 780°C ) topnik

w widoczny sposób upłynnia się, co oznacza, że należy podać lut. Podczas spawania lub lutowania zaleca się osłanianie izolacji poliuretanowej osłonami blaszanymi. Ocenę lutospoiny wykonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych zgodnie z PN-85/M-69775, przy czym wymagana jest co najmniej klasa jakości W3. Do lutospawania należy przeszkolić spawaczy gazowych posiadających uprawnienie RIG wg PN-87/M-69900.
W przypadku montowania rur z przewodami alarmowymi należy tak ustawiać odcinki rurowe, aby przewody alarmowe były w położeniu „za dziesięć druga”.

Montaż rurociągów do o średnicy DN80 można odcinkami prowadzić poza estakadą, a następnie należy je podnieść na przygotowaną konstrukcję wsporczą.

Przy montażu rur i elementów preizolowanych SPIRO wyposażonych w instalację alarmową obowiązują te same zasady co w sieciach preizolowanych podziemnych.

 

4.5.3 Montaż odpowietrzeń i odwodnień

 

W najwyższym punkcie sieci preizolowanej należy wykonać odpowietrzenie rurociągu. Sposób odpowietrzenia i odwodnienia pokazano na rysunku . W najniższym punkcie sieci preizolowanej należy wykonać odwodnienie rurociągu.

siecc64.jpg

Rys. Odpowietrzenie rurociągu

siecc65.jpg

Rys. Odwodnienie rurociągu.

 

Tabela. Wymiary odpowietrzeń, odwodnień.

    

Skracanie rur
Podczas montażu zachodzi zwykle potrzeba skrócenia niektórych odcinków rur. Aby skrócić rurę preizolowaną SPIRO należy:

– odmierzyć żądany odcinek i zaznaczyć miejsce przecięcia

– przeciąć rurę piłą tarczową

– odmierzyć po 150 mm od przeciętego końca i zaznaczyć miejsce

– przeciąć wzdłuż zaznaczonej linii rurę osłonową tak, aby nie uszkodzić przewodów alarmowych  , używając np. piłki do metalu lub piły tarczowej (zabrania się stosowania palnika!)

– wykonać cięcie wzdłużne od końca rury osłonowej do odmierzonego miejsca i usunąć przecięty odcinek rury osłonowej

– usunąć piankę poliuretanową ze strefy po zdjęciu rury osłonowej używając np. noża,

dłuta itp., uważając, aby nie uszkodzić przewodów alarmowych

– oczyścić dokładnie powierzchnię rury stalowej, aby podczas spawania nie dopuścić do zapalenia się resztek pianki i wydzielenia się szkodliwych gazów

– zukosować końcówkę rury stalowej szlifierką kątową

4.5.4. Izolowanie złączy

 Izolowanie połączeń spawanych rurociągów w rurze osłonowej „spiro” mufami z blachy stalowej (ocynkowanej)

Metoda ta może być stosowana w pełnym zakresie średnic nominalnych ciepłowniczych rur preizolowanych w rurze osłonowej „spiro”. Wymagania odnośnie warunków niezbędnych do wykonania izolacji połączenia pianką poliuretanową opisano w Instrukcji

Montażu Rurociągów Preizolowanych dotyczącej wykonania połączeń muf polietylenowych.

1. Wyposażenie stanowiska

– maszyna piankująca wraz z odczynnikami do piankowania lub zestaw do ręcznego spieniania izolacji,

– wkrętarka elektryczna z regulowanym momentem obrotowym,

– pilarka elektryczna z tarczą widiową ,

– opalarka elektryczna,

– mufa „matka” 4 szt. lub więcej

– pilnik gładzik

– pasy ściągające 8 szt. lub więcej

– blachowkręty samogwintujące,

– pojemnik z cynkiem,

– czyściwo.

– wazelina techniczna,

– mufy z blachy ocynkowanej.

– uszczelka gumowa.

2 Prace przygotowawcze:

– miejsce mufowania oczyścić, a krawędzie blachy, jeżeli potrzeba zgratować przy pomocy pilnika,

– połączyć instalację alarmową zgodnie z technologią przewidzianą dla danego rodzaju instalacji, wg Instalacji Montażu Rurociągów Preizolowanych,

– zaznaczyć wymagane położenie mufy „matki” na płaszczu osłonowym (symetrycznie w stosunku do brzegów rur osłonowych).

– posmarować wewnętrzną powierzchnię mufy „matki” i zewn. pow. rur osłonowych „spiro”, w obszarze styku z nasuwką, wazeliną techniczną,

– zamontować mufę „matkę” na rurociągu w miejscu oznaczonym usytuowując otwór do piankowania i odpowietrzenie w górnym położeniu,

– obciągnąć pasami mufę „matkę” na rurociągu w strefach zachodzenia mufy na rury osłonowe („spiro”).

3. Piankowanie.

– Wykonać piankowanie połączenia kierując się następującymi zasadami:

– do średnicy rurociągu DN 100 dopuszcza się piankowanie ręczne połączeń mufowych – mają zastosowanie postanowienia „Instrukcji Montażu Rurociągów Preizolowanych”,

– średnice powyżej DN 100 powinny być piankowane mechanicznie przy użyciu maszyny piankującej „MOBIFOAM” 10 przestrzegając postanowień instrukcji montażu jw.,

– po zakończeniu piankowania (w zależności od temp. otoczenia) czas oczekiwania na zakończenie reakcji wiązania pianki będzie wynosił ok. 30 min.,

– następnie należy zdemontować mufę „matkę” i przystąpić do montażu mufy stałej.

4. Montaż mufy stałej.

– oczyścić powierzchniê rur osłonowych z resztek pianki,

– oznaczyć na rurach osłonowych miejsce usytuowania uszczelek,

– zamontować uszczelki (wcześniej ucięte na odpowiednią do średnicy rury długość) sklejając je klejem szybkowiążącym,

– zamontować mufę właściwą na rurociągu, tak by uszczelki znalazły się w wyobleniach mufy,

– mufę umocować przy pomocy pasów obciągających, krawędzie mufy umieścić „na zakładkę”, a krawędź zewnętrzna powinna być usytuowana na „godzinie 7”.

– połączyć mufę z rurociągiem przy pomocy blachowkrętów wzdłuż krawędzi mufy w miejscu „zakładki”

– wkręty rozmieszczać równomiernie, odległości pomiędzy kolejnymi wkrętami nie powinny być większe niż 100 mm,

– przed przystąpieniem do wkręcania wkrętów dobrać doświadczalnie właściwy moment obrotowy wkrętarki, aby wykluczyć „zrywanie” gwintu.

– po zakończeniu mocowania wkrętów zdemontować pasy obciągające

4.5.5. Zakończenia sieci

Wszystkie zakończenia rurociągu preizolowanego zabezpieczamy specjalnie w tym celu

dostarczaną uszczelką końcową termokurczliwą. Przed wykonaniem spawania należy na koniec rury preizolowanej założyć odpowiednią do danej średnicy termokurczliwą uszczelkę końcową.


Obkurczanie uszczelki końcowej przeprowadza się następująco:

– zakończyć montaż układu alarmowego w rurociągu (jeżeli jest)

– wyprowadzić zakończenia przewodów alarmowych przez uszczelkę, lub jeżeli tak jest w projekcie zamknąć pętlę alarmową pod uszczelką

– oczyścić drucianą szczotką powierzchnię rury stalowej z rdzy, tłuszczu itp.

– oczyścić rurę osłonową i stalową, usunąć opiłki i pyły

– nałożyć na rurę osłonę blaszaną od strony izolacji piankowej i grzać rurę stalową do ok. 60° C

– ustawić uszczelkę termokurczliwą w pozycji do obkurczania usuwając osłonę blaszaną obkurczyć uszczelkę na rurze osłonowej palnikiem propan-butan uważając, aby nie spalić przewodów alarmowych

obkurczyć uszczelkę na rurze stalowej.

   Podczas spawania rury stalowej osłaniać uszczelkę końcową blachą.

Rurociąg preizolowany trzeba zazwyczaj wprowadzić do budynku. Takie przejście musi zostać uszczelnione. W celu realizacji tego zadania firma FINPOL dostarcza pierścienie gumowe

uszczelniające. Montaż pierścienia uszczelniającego przeprowadza się następująco:

– usunąć ewentualne „ciała obce” z powierzchni wewnętrznej pierścienia

– oczyścić rurę osłonową w miejscu „współpracy” z pierścieniem uszczelniającym nasmarować np. towotem, nasunąć pierścień uszczelniający na rurę osłonową (ustawić go w odpowiednim miejscu w ścianie).

– owinąć rurę osłonową taśmą smarową

– zabetonować pierścień zabezpieczając rurę osłonową folią polietylenową, aby ewentualnie spadający beton nie brudził rury osłonowej podczas tej operacji, usunąć folię

Jeżeli przegroda budowlana jest gruba, należy zastosować dwa pierścienie uszczelniające, jeden od strony zewnętrznej budynku, a drugi od strony wewnętrznej.