Montaż sieci podziemnych

3.1 Zasady rozładunku

3.2 Magazynowanie

3.3 Zasady układania w wykopach

3.4 Zasady wykonywania połączeń spawanych

 

3.1 Zasady rozładunku

 

Nie należy podejmować żadnych czynności rozładunkowych w temperaturze poniżej -20 C (niektóre firmy zalecają temperatury nie niższe niż -15C).  Rury i armatura powinny być rozładowywane z maksymalnie dużą ostrożnością. Nie mogą być

zrzucane z samochodu. Rozładunek należy przeprowadzić za pomocą urządzeń dźwigowych przy użyciu pasów o szerokości minimum 10 cm, nie powodujących uszkodzeń osłony rury preizolowanej. Nie zaleca się stosowania lin stalowych. Dopuszcza się rozładunek przy pomocy wózków widłowych, o ile elementy preizolowane zostały załadowane przy użyciu przekładek lub na paletach. Przykładowe sposoby rozładowania przy użyciu dźwigu lub suwnicy pokazane są na rys.

3.2 Magazynowanie

  Rury preizolowane najlepiej układać w pryzmach na podłożu piaskowym. Miejsce składowania nie może być zalewane podczas opadów, najlepiej wykorzystać do tego celu skarpę. Należy każdorazowo chronić końce rur (izolacji) przed zawilgoceniem (osłaniać deklami, kapturkami ochronnymi). Maksymalna wysokość składowania nie powinna przekraczać 2m. Rury chronić przed światłem słonecznym przykrywając-osłaniając płachtami z brezentu lub folii tworzywowych

Rury można też układać w stosach  układając je na podkładach drewnianych – belkach drewnianych o wymiarach ca 10×15 cm. Odległości między przekładkami nie powinna przekraczać 2m.

Pozostałe materiały jak nasuwki, elementy termokurczliwe, itp. należy przechowywać w suchych pomieszczeniach magazynowych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Nasuwki należy przechowywać w pozycji stojącej, aby nie doprowadzić do ich deformacji. Pojemniki z pianką PUR należy przechowywać w pomieszczeniach o temp. 15-30° C.

3.3 Zasady układania w wykopach

Lokalizacja sieci cieplnych

Należy dążyć do lokalizacji sieci poza jezdniami z wyjątkiem przejść poprzecznych.

Sieć cieplną należy prowadzić w takich odległościach od zabudowy aby możliwe było wykonanie

remontu i jej wymiany. Minimalna odległość od zabudowy:

a) szerokość pasa od bocznej rury osłonowej do zabudowy

dla 32≤ DN≤ 200; a =2,0 m

dla 250≤  DN≤ 600; a =3,0 m

dla DN>600; a =5,0 m

b) minimalna odległość od uzbrojenia podziemnego

Rurociąg sieci cieplnej można układać równolegle do uzbrojenia podziemnego w minimalnych

odległościach (licząc do boku rury preizolowanej) podanych niżej:

– od wodociągu b = 1,5 m

– od kanalizacji b = 1,5 m

– od drzew b = 2,0 m

– od gazociągu b = 1,0 m

– od kabli energetycznych b = 1,0 m

 

Rury należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm, tak aby przykrycie rury wynosiło minimum 40 cm. Szerokość wykopu powinna zapewnić minimalną odległość między rurami 15-20 cm oraz przestrzeń montażową (miejsce dla nóg) między rura a ścianą wykopu rzędu 15 cm.

Przy zasypywaniu rur pierwsza warstwa sięgająca 10 cm powyżej rur powinna być wykonana piaskiem wolnym od gruzu i kamieni. Zagęszczanie piasku wokół rur powinno się odbywać ręcznie lub przez polewanie wodą. Współczynnik zagęszczenia 97-98 % Proctora. W strefach kompensacji ( na załamaniach rurociągu) zagęszczenia do 85-95% Proctora. Dalsza zasypka warstwami 0.2 m z zagęszczaniem mechanicznym. nad rurami w odległości 15-30 cm powinna być umieszczona taśma ostrzegawcza.

Gdy odległość między wierzchem rur a powierzchnią terenu jest <40 cm, a teren jest narażony na obciążenie ruchem pojazdów, nad rurami należy ułożyć płyty odciążające.

Rury preizolowane podwójne należy układać w sposób pionowy (jedna rura nad drugą), przy czym rura zasilająca powinna znajdować się na dole. Taki układ przewodów zapewnia najmniejsze straty ciepła.

– w miejscu wykonania odgałęzień należy zapewnić min. 40cm zasypki, mierząc od najwyższego

punktu odgałęzienia

Tam gdzie rurociągi poddane są stałemu działaniu wody gruntowej, należy zapobiec przenikaniu

wody na połączeniach poprzez wybór specjalnie przystosowanego sposobu wykonania muf:

– mufa zgrzewana

– podwójne uszczelnienie (mufa termokurczliwa + opaski termokurczliwe)

3.4 Zasady wykonywania połączeń

Rury małych średnic można spawać przy wykopie a następnie opuszczać je do wykopu za pomocą urządzeń dźwigowych na pasach o szerokości 150-250mm. Pozostałe rury preizolowane układa się bezpośrednio w wykopie wykonując w miejscach spawania dołki montażowe. Rura powinna być podparta na usypanej pryzmie lub na podkładzie drewnianym, który musi być później usunięty przy zasypywaniu wykopu. Rury preizolowane należy układać w taki sposób aby przewody monitoringowe znalazły się na godzinie 10.00 i 14.00. Na bosy koniec jednej z łączonych rur  należy zawsze wcześniej włożyć nasuwki termokurczliwe, opaski itp.

   

Maksymalne zmiany kierunku w osi poziomej lub pionowej nie mogą być większe niż 3°. Większe zmiany należy wykonywać przez zastosowanie rur preizolowanych elastycznych (tylko małe średnice), rur giętych lub łuków i kolan.

Cięcie rur – rury w czasie montażu mogą być skracane, ale na odcinki nie krótsze niż 1m. W tym celu na rurze należy zaznaczyć miejsce cięcia i odmierzyć od niego w obie strony po 16cm. Przecinanie płaszcz odbywa się po skosie, aby nie uszkodzić preizolacji na dalszym odcinku.

Po przecięciu i usunięciu płaszcza z HDPE należy delikatnie odsłonić przewody monitoringowe, przeciąć je i odgiąć na boki, a następnie  dokładnie usunąć resztę pianki. Powierzchnia rury powinna być wyszczotkowana, gdyż pianka spalana w czasie spawania jest szkodliwa dla zdrowia. Tak oczyszczoną rurę przecinamy i końce rur fazujemy.

Spawanie rur – należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 489. Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powyżej 5°C i prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s lub 10 m/s dla spawania elektrodami otulonymi. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80% w czasie występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy osłonić namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do temperatury powyżej 5°C. Przed rozpoczęciem spawania sprawdzić czy elementy sieci jak: mufy, opaski, tuleje, rękawy , pierścienie itp. zostały nasunięte na rurociągi. W czasie spawania izolację rur i kształtek osłonić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Osłony spawalnicze usunąć natychmiast po zakończeniu spawania. Obszar spawania powinien być oczyszczony z pianki, farb, olejów i rdzy. Rury o grubości ścianki >3,2 mm należy ukosować zgodnie z normą PN-ISO 676. Rury przed spawaniem powinny być ustawione osiowo i odsunięte na odległość równą 1,5-2mm.

Przed głównym spawaniem należy wykonać spoiny sczepne punktowe na długości do 25% obwodu. Zaleca się spawanie metodą TIG elektroda nietopliwą wolframową w atmosferze argonu. Przy grubości ścianki rury do 5mm spawanie wykonywane jest w całości metodą TIG z dwu- lub trzywarstwowo drutem o grubości 2mm gatunku SG1 lub SG2. Przy większych grubościach ścianek zaleca się wykonanie warstwy przetopowej metodą TIG, natomiast wypełnianie rowka za pomocą spawania elektrodą otuloną np. EB1.46, ER3.46.