Studzienki cieplne

 Komory cieplne

 

Przepisy ogólne

  Komory sieci ciepłowniczej należy projektować w miejscach zainstalowania armatury odcinającej, odpowietrzającej, odwadniającej sieci ciepłowniczej oraz miejscach zainstalowania AKP (armatury kontrolno-pomiarowej), w przypadku gdy przewidują to warunki techniczne.   Projektowane komory powinny spełniać wymagania normy PN-B10405:1999

 – Komory należy lokalizować w miejscach ogólnie dostępnych aby ich obsługa nie była utrudniona, poza jezdniami i parkingami. Komory winne być zabezpieczone w zamknięcia włazów dla zabezpieczenia wejścia osób niepowołanych.

– Wymiary komór powinny zapewniać łatwą obsługę znajdujących się w nich urządzeń oraz możliwość ich montażu i demontażu, konserwacji oraz bieżącej obsługi.

– Minimalna wysokość komór powinna wynosić 200cm. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od zachowania ww. wysokości komory, po uzyskaniu zgody przedsiębiorstwa cieplnego. Minimalna odległość między urządzeniami i elementami konstrukcji budowlanych powinny być zgodne

z normą PN-B-10405:1999.

– Dla odwodnienia lub odpowietrzenia rurociągów o średnicy DN≥80mm można projektować komory pomocnicze (studnie z kręgów betonowych) o średnicy min. 120 cm i wysokości min. 190cm.

– Komory winne być zabezpieczone przed przedostawaniem się wód opadowych oraz gruntowych oraz powinny posiadać izolację termiczną stropu.

– Komory winne być odwadniane bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej, wykonane zgodnie z normą PN-B-10405:1999

– Każda komora powinna mieć w dnie studnię odwadniającą z przykryciem kratą. Wymóg ten nie musi być zachowany w komorach pomocniczych, w których występuje wyłącznie odpowietrzenie, pod warunkiem ułożenia na dnie komory warstwy żwiru o grubości 15-20cm.

– Komory powinny być wyposażone w drabinki stalowe umocowane na trwale w ścianie lub klamry włazowe.

– Komory o powierzchni większej niż 3,5m2 powinny mieć co najmniej dwa włazy.

– Podłogi komór powinny mieć spadek ok. 5% do studzienki odwadniającej.

 

Studzienki odwadniające

 

 Odwodnienia powinny być umieszczone w najniższych punktach sieci. Zawory odwodnień

i odpowietrzeń powinny mieć możliwość otwierania ich z powierzchni terenu, bez wchodzenia do komory lub studzienki.

 W zależności od średnicy i długości rurociągów przyłączy i sieci cieplnej wykonanej w systemie rur preizolowanych należy uwzględnić następujące rozwiązania techniczne:

a) nie należy stosować odwodnień „górnych” (tj. z zastosowaniem zaworu preizolowanego

odwadniającego)

b) dla średnicy rurociągów Dn 25 – 80mm odwodnienia należy stosować w przypadku odcinków sieci (przyłączy) powyżej 75 m i dużych spadkach (powyżej 5%).

c) dla średnicy rurociągów Dn 100 – 250mm należy stosować „odwodnienia dolne”, na które składają się: trójnik preizolowany wraz z rurociągiem odwadniającym i zaworem odcinającym preizolowanym w studzience zaworowej z grawitacyjnym odpływem wody do szczelnej studzienki bezodpływowej. Odprowadzenie wody przy zastosowaniu przewoźnych pomp. Studzienka odwodnieniowa winna być zabezpieczona przed wodami opadowymi. Dopuszczalne jest tez rozwiązanie studzienek z odprowadzeniem wody bezpośrednio do ziemi za pomocą filtra żwirowego.

siecc53.jpg

Rys. Studzienka odwadniająca z filtrem żwirowym w dnie. Ozn. 1-rura sieci cieplnej, 2- izolacja z pianki PUR, 3-zawór kulowy z końcówkami do spawania, 4-zawór regulacyjny prosty w wykonaniu morskim, 5-króciec z rury stalowej l=80-150mm, 6-kolano hamburskie, 7 tuleja z rury PE, 8-manszeta typu N, 9-uszczelka końcowa termokurczliwa, 10-ogranicznik z kątownika stalowego. 1k-właz żeliwny, 2k-beton B25, 3k-płyta żelbetowa okrągła, 4k-krąg z rury betonowej, 5k- fundament betonowy 10-cio kątny z bloczków betonowych, 6k-podbudowa z betonu B25, 7k-dno studzienki z betonu B25 ze spadkiem, 8k-geowłóknina, 9k-filtr żwirowy, 10k-króciec kamionkowy Dn300 o wys. h=0,6m, 11k-ceownik stalowy, 12k-drabina złazowa.

 

siecc146.jpg

Rys. Odwodnienie dolne z pełnym filtrem żwirowym w studzience. Ozn. 1 zawór, dostawa po stronie zamawiającego

2 kapturek termokurczliwy, dostarczany luzem, 3 mata kompensacyjna, 4 piasek, 5 beton chudy, 6 żwir przepuszczający

d) dla średnicy rurociągów powyżej Dn 250mm należy stosować „odwodnienia dolne”, na które składają się trójnik preizolowany wraz z rurociągiem odwadniającym i zaworem odcinającym preizolowanym w studzience zaworowej z grawitacyjnym odpływem wody do studzienki (komory) schładzającej podłączonej do kanalizacji. Temperatura wprowadzanej do kanalizacji wody z odwadnianych rurociągów cieplnych nie powinna przekraczać 35[oC].

e) zalecany czas spustu wody z rurociągu nie większy niż 4 godziny.

  W miejscu odwodnienia należy na rurociągach cieplnych przewidzieć armaturę odcinającą

(zawory sekcyjne).

 

 Studzienki odpowietrzające.

 

 

siecc147.jpg

Rys. Rozwiązanie dla mniejszych średnic do 250mm przy ruchu kołowym. Studzienka z włazem żeliwnym (rys. PRAMANT).siecc148.jpg

Oznaczenia

1 pokrywa żeliwna, przejezdna (np. Von Roll)

2 rura cementowa

3 zawór kulowy

4 mata kompensacyjna

5 płyta nośna

6 wypełnienie piaskiem, uziarnienie 0-8 mm

 

 

 

Rys. (poniżej) Studzienka odpowietrzająca włazowa.

Rys.  Ozn. 1-Odpowietrzenie preizolowane Dn15 na rurze Dn65-100; Hz – wg projektu

indywidualnego, 2-Rura stal. bez szwu wg PN/80-74219 mat. R-35 Dzxg=21,3×3,2mm, 3-2 kolana R=1,5Dn kat 90° z rury Dzxg=21,3×3,2 mat.R-35, 4-Właz żeliwny D=600 z ryglami, pokrywa z żebrami; klasa i typ wg projektu

indywidualnego, 5-Ustabilizowanie włazu betonem B-25, 6-Płyta żelbetowa okrągła gr. 120mm, Dz=1000mm z otworem centrycznym Dw=600mm z betonu B-25, 7-Krag z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz=800/1000 z betonu B-45 H=300mm wg BN-86/8971-08 i warunków PN-EN 1917 w oparciu o normę DIN 4034 wysokość kręgów Hkr – wg rozwiązania indywidualnego, 8-Pierscien żelbetowy o Dw=700 Dz=1500mm, grubości 120mm, 9-Fundament z bloczków betonowych B-25 szer. 35cm z izolacja HxSxL=400x380x1500mm kpl. 2, 10-Podbudowa z betonu B=15 wysokości 15cm

 

Rys.Oznaczenia jak wyżej.