Odwadniacze

Odwadniacze to elementy gazociągów, których zadaniem jest zbieranie kondensatów wydzielających się z gazu podczas jego transportu. W gazociągach niskiego i średniego ciśnienia instaluje się odwadniacze w ograniczonym zakresie, jedynie do zbierania i wydalania wody pozostałej z okresu budowy lub remontu, zbierania suchego pyłu, rdzy, oleju. W gazociągach wysokiego i średniego podwyższonego ciśnienia instaluje się odwadniacze do zbierania kondensatu, hydratów i innych skroplin wydzielających się z gazu szczególnie w okresie zimowym. Usytuowanie odwadniaczy wynika z konfiguracji terenu.
Montuje się je w najniższych jego punktach usytuowania gazociągu.

Odwadniacze można generalnie podzielić na:

  • odwadniacze niskiego i średniego ciśnienia
  • odwadniacze wysokiego ciśnienia

Odwadniacze niskiego ciśnienia

Wykonywane są  zwykle jako garnkowe, lub syfonowe. Zainstalowane są bezpośrednio na gazociągu. Spływające skropliny gromadzone są w zbiorniku, skąd okresowo mogą być usunięte przez odkręcenie korka i odpompowanie lub wyrzucone przez ciśnienie przepływającego gazu. Odwadniacze niskiego i średniego ciśnienia znane są w normie jako zespoły odbierające jedno- lub dwururowe. Poniżej kilka konstrukcji.

Rys. Zespół odwadniający jednorurowy (rys. wg. BN-75/8976-18-1)

Rys. Zespół odwadniający dwururowy. Oznaczenia dla obu rys. 1-rura przewodowa, 2- armatura zaporowa, 3-kołnierz z szyjką, 4- króciec, 5-kołnierz zaślepiający, 6-korek, 7,8-uszczelka, 9-śruba, 10-nakrętka, 11-podkłądka, 12,13, 15-skrzynka uliczna, 14-beton, 16-płyta fundamentowa (rys. norma jw.)

Rys. Odwadniacz syfonowy na gazociągu PE wykonany za pomocą opaski z nawiertką.

Odwadniacze wysokiego ciśnienia – wykonywane są jako spawane. Zbiornik kondensatu umieszcza się poniżej gazociągu, łącząc dno gazociągu ze zbiornikiem rurą przewodową stalową. W innym miejscu zbiornika umieszcza się rurę do odbioru kondensatu. Usuwanie odbywa się zespołem odwadniającym wyprowadzonym ponad poziom gruntu. Króciec wylotowy zabezpieczony jest kołnierzem i skierowany skośnie w dół.

Rys. Odwadniacz wysokiego ciśnienia. Ozn. 1-zbiornik kondensatu, 2-denko elipsoidalne, 3- rura do odprowadzania kondensatu, 4- rura przewodowa do zbierania skroplin (powyżej gazociąg). Poniżej cały schemat zespołu odwadniającego.