Rury ochronne

Wstęp

Poniżej omówiono tylko konstrukcje rur ochronnych gazociągów. Zasady ich montażu, minimalne odległości do przeszkód i uzbrojenia terenu, omówiono w folderze poświęconym montażowi sieci gazowych.

Rys. Przykład rury ochronnej na gazociągu niskiego i średniego ciśnienia.

Rury ochronne służą do zabezpieczenia gazociągów przed obciążeniami zewnętrznymi z powierzchni terenu oraz do odprowadzania ewentualnych przecieków gazu na bezpieczną odległość. Stosowane są przy przekraczaniu przeszkód terenowych, przy skrzyżowaniach z elementami uzbrojenia podziemnego oraz wszędzie tam, gdzie nie można zachować odległości bezpiecznej gazociągu od uzbrojenia podziemnego, lub budowli.

   Gazociąg wprowadza się do rury ochronnej na płozach (fot.).

Fot. Płozy typu BR (po lewej) i TR (po prawej) firmy Tynmar.

 Przestrzeń między rurą ochronną i przewodową jest zawsze wolna. Na rurociągach gazowych stalowych, zakończenie rury ochronnej uszczelnia się zwykle sznurem konopnym i asfaltem i zaopatruje w rurki węchowe. W przypadku rurociągów z PE, koniec rury ochronnej uszczelnia gumowa manszeta. Wyloty rurek węchowych umieszcza się w studzienkach lub skrzynkach ulicznych. Średnica rury ochronnej jest od 100 do 200 mm większa od średnicy gazociągu. Długość jej wynika z rodzaju przeszkody, która jest przy jej pomocy przekraczana. Przy bezwykopowej metodzie układania gazociągu pod przeszkodą (metoda tunelowa, przecisku), rura ochronna wprowadzana jest dodatkowo do rury przejściowej. Również tutaj rura wprowadzana jest na płozach, ale przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a przejściową wypełniana jest zazwyczaj piaskiem lub chudym betonem.

Rys. Przejście gazociągu pod jezdnią wykonane w rurze ochronnej i przejściowej.

Fot. Manszeta do rury ochronnej (Tynmar)

Rury osłonowe dwudzielne

Rury osłonowe dwudzielne przeznaczone są do wykonywania przepustów na istniejących rurociągach. Aprobata Techniczna ITB dopuszcza stosowanie „dwudzielnych rur osłonowych Integra” jako przepusty istniejących rurociągów pod drogami. Rury dwudzielne wykonane są ze stali S235 (zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi w zależności od kategorii korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001 lub ze stali kwasoodpornej. W zakresie DN 125 – DN 800, produkowane są w odcinkach 500, 1000, 2000 mm. Rozmiary DN 1000 – DN1200 w odcinkach 500 i 1000 mm. Na zamówienie można wykonać kolana lub łuki. Poszczególne odcinki łączy się za pomocą specjalnych połączeń kołnierzowych. Przy wykonywaniu przepustów za pomocą rur dwudzielnych, konieczne jest stosowanie płóz dystansowych.

Fot. Rura osłonowa dwudzielna z uszczelnieniem typu GP firmy Integra.