Sączki węchowe

Sączki węchowe instaluje się na gazociągach w punktach, w których istnieje prawdopodobieństwo występowania nieszczelności, na przykład w miejscach spawania styków, przy połączeniach kołnierzowych, w pobliżu rozgałęzień, przed i za przeszkodami terenowymi. Sączek węchowy składa się z rurek drenarskich ułożonych nad gazociągiem na
podłożu z kruszywa, osłony z papy asfaltowej na osnowie z włókien szklanych i rury odprowadzającej gaz zamkniętej korkiem.

Rys. (po lewej) Tabliczka informacyjna lokalizująca sączek węchowy na gazociągu

Ze względu na budowę wyróżniamy sączki węchowe punktowe i liniowe.

Rys. Sączek węchowy punktowy (rys. norma BN- 73/8976-07-1). Ozn. 1-skrzynka uliczna, 2-beton, 3-korek, 4-rura, 5-żwir, 6-osłona z PVC, 7-uszczelnienie np. sznur konopny

Rys. Sączek węchowy liniowy. Ozn. jw. 8-uszczelnie np. sznur konopny, 9-trójnik, 10-rurka drenarska

Zasada wykonania sączka liniowego – na gazociąg należy nasypać kruszywo na długości badanej, ale nie większej niż 25m. Kruszywo powinno utworzyć pryzmę o o naturalnym kącie zsypu kruszywa. W kruszywie należy ułożyć rurki drenarskie i przykryć je od góry materiałem nieprzepuszczalnym np. papą. szerokość przykrycia powinna wynosić 1m. Po ustawieniu sączka, należy zasypać całą konstrukcję warstwami ziemi o grubości nie większej niż 20cm, z zagęszczaniem.

Rys. (po prawej) Przekrój poprzeczny przez sączek węchowy liniowy. 11- papa asfaltowa