Test 2

Zadanie 1.

Zbiornik próżniowy do gromadzenia ścieków jest jednym z elementów wyposażenia sieci kanalizacyjnej

A. rozdzielczejtestb81.jpg

B. ciśnieniowej

C. ogólnospławnej

D. podciśnieniowej

Zadanie 2.

Na rysunku przedstawiono przyłącze

A. gazowe

B. ściekowe

C. kanalizacyjne

D. wodociągowe

Zadanie 3.

Do Uzbrojenia czerpalnego sieci wodociągowej zalicza się:

A. hydranty i zdroje uliczne

B. zasuwy i zawory sterujące

C. klapy zwrotne i odpowietrzniki

D. zawory redukcyjne i odwodnienia

Zadanie 4.

Na rysunku przedstawiono

A. zbiornik wieżowy

B. zbiornik terenowy

C. urządzenie pompowe

D. urządzenie hydroforowe

testb82.jpg

 

Zadanie 5.

Studzienki rewizyjne należy montować na sieciach kanalizacyjnych w miejscach

A. przepełnienia kanałów bytowo-gospodarczych

B. występowania dużej różnicy wysokości terenu

C. zmiany kierunku, przekroju i spadku kanału

D. odprowadzenia wód opadowych z ulic i placów

Zadanie 6.

Zastosowanie w projekcie sieci wodociągowej oznaczenie przedstawione na rysuntestb83.jpgku informuje o konieczności zastosowania

A. bloku oporowego

B. zaworu redukcyjnego

C. hydrantu nadziemnego

D. urządzenia odwadniającego

Zadanie 7.

Wartość rzędnej dna przewodu w punkcie St2 wynosi

testb84.jpg

 

A. 0,12m

B. 0,30m

C. 62,42m

D. 62,66m

 

Zadanie 8.

W dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej wpust uliczny należy oznaczyć symbolem przedstawionym na rysunku

testb85.jpg

 

Zadanie 9.

Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż szerokość dna wykopu dla rury kanalizacyjnej o średnicy nominalnej 400 mm.

testb86.jpg

A. 70 cm

B. 100 cm

C. 700 cm

D. 1100 cm

 

Zadanie 10.

Do wykonania podłączenia przyłącza wodociągowego domowego, przedstawionego na rysunku, należy zakupić

testb88.jpg

A. trójnik 100x50x100 i zasuwę

B. tylko trójnik 100x50x100

C. opaskę100×50 i zasuwę

D. tylko opaskę 100×50

 

Zadanie 11.testb89.jpg

Na rysunku przedstawiono materiał i połączenie, które stosuje się w sieci

A. gazowej

B. ciepłowniczej

C. wodociągowej

D. kanalizacyjnej

 

Zadanie 12.

Do wykonywania połączenia kielichowego przy montażu sieci wodociągowej z rur PVC należy zastosować narzędzie przedstawione na rys.

 

testb90.jpg

 

Zadanie 13.

Wodomierz główny w budynku jednorodzinnym należy zamontować na przyłączu domowym za pomocą

A. jednej mufy połączeniowej z gwintem zewnętrznym i dwóch uchwytów

B. dwóch muf połączeniowych z gwintem zewnętrznym i dwóch uchwytów

C. jednego teleskopowego śrubunku osadzonego na konsoli wodomierzowej

D. dwóch teleskopowych śrubunków osadzonych na konsoli wodomierzowej

 

Zadanie 14.

Na podstawie przedstawionego na rysunku profilu przebiegu trasy kanału można stwierdzić, że do wykonania sieci kanalizacyjnej wykorzystano

testb91.jpg

 

A. trzy studzienki rewizyjne bez studzienek kaskadowych

B. trzy studzienki kaskadowe bez studzienek rewizyjnych

C. dwie studzienki kaskadowe i jedną rewizyjną

D. dwie studzienki rewizyjne i jedną kaskadową

 

Zadanie 15.

Do dezynfekcji sieci wodociągowej należy zastosować

A. siarczan glinu

B. podchloryn sodu

C. roztwór koagulantu

D. sprężone powietrze

 

Zadanie 16.

Przygotowując przewód sieci wodociągowej do przeprowadzenia próby szczelności należy zadbać o to, aby wszystkie miejsca połączeń przewodów były

A. do połowy zasypane, a przewód odsłonięty

B. odsłonięte a przewód do połowy zasypany

C. całkowicie odsłonięte, a przewód zasypany

D. zasypane, a przewód całkowicie odsłonięty

 

Zadanie 17.

W celu wykonania przedstawionej na rysunku wcinki trójnika na przetestb92.jpgwodzie z PVC należy zastosować

A. dwie zwężki z PVC

B. jedną zwężkę z PVC

C. dwie nasuwki z PVC

D. jedną nasuwkę z PVC

 

Zadanie 18.

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli roboty konserwacyjne sieci kanalizacyjnej, polegające na czyszczeniu wpustów ulicznych, powinny być przeprowadzone

testb93.jpg

 

A. 1 raz w miesiącu podczas obchodu sieci

B. 2 razy do roku poprzez usuwanie osadów

C. 2 razy w miesiącu poprzez usuwanie osadówtestb94.jpg

D. 1 raz w roku podczas przeglądu stanu kanałów

 

Zadanie 19.

Na rysunku przedstawiono

A. podziemny zbiornik kulisty gazu wysokiego ciśnienia

B. teleskopowy zbiornik gazu niskiego ciśnienia

C. urządzenie hydroforowe wysokiego ciśnienia

D. zbiornik wodny wieżowy średniego ciśnienia

 

Zadanie 20.

Gazociąg, w którym prowadzony jest gaz pod ciśnieniem do 10 kPa, zalicza się do gazociągów

A. niskiego ciśnienia

B. średniego ciśnienia

C. wysokiego ciśnienia

D. podwyższonego ciśnienia

 

Zadanie 21.testb95.jpg

Na rysunku pokazującym przejście gazociągu pod przeszkodą, cyfrą 2 zaznaczono rurę

A. ochronną

B. izolacyjną

C. przejściową

D. wydmuchową

 

Zadanie 22.

Przelew burzowy stanowi element wyposażenia sieci

A. kanalizacyjnej ogólnospławnej

B. kanalizacyjnej półrozdzielczej

C. wodociągowej pierścieniowej

D. wodociągowej promienistej

 

Zadanie 23.

Przedstawione na rys. oznaczenie stosowane w dokumentacji sieci gazowych należy otestb96.jpgdczytać jako

A. zmiana kierunku gazociągu

B. zmiana średnicy gazociągu

C. rozgałęzienie gazociągu

D. skrzyżowanie gazociągu

 

Zadanie 24.

Prace przygotowawcze wykonywane przy budowie gazociągu polegają na

A. poddaniu przewodu próbie szczelności, zasypaniu wykopu oraz rozplantowaniu pozostałej ziemi

B. usypaniu warstwy podsypki, ułożeniu i montażu przewodu oraz zasypaniu i znakowaniu wykopu

C. wytyczeniu trasy, niwelacji i zagospodarowaniu terenu oraz budowie tymczasowych obiektów

D. odwodnieniu terenu, wykonaniu i zabezpieczeniu wykopów oraz ułożeniu i montażu przewodów

 

Zadanie 25.

Na sieciach gazowych, w miejscach w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności, należy montować

A. rury upustowe

B. sączki węchowe

C. rury wydmuchowe

D. kompensatory sprężyste

 

Zadanie 26.

W celu podłączenia budynku mieszkalnego do gazociągu średniego ciśnienia należy zamontować

A. manometr

B. kompensator

C. sączek węchowy

D. reduktor ciśnienia

 

Zadanie 27.

Ochrona katodowa gazociągu polega na

A. wykonaniu odprowadzenia prądów błądzących

B. pomalowaniu przewodu farba antykorozyjną

C. zaizolowaniu złączy taśmą z polietylenu

D. nałożeniu izolacji przeciwwilgociowej

 

Zadanie 28.

Z zapisu KG3(6) umieszczonego na szafce gazowej wynika, że w budynku wielorodzinnym zamontowano

A. trzy kurki główne i sześć odcinających

B. trzy kurki odcinające i sześć głównych

C. sześć kurków głównych, a ten jest trzeci z kolei

D. sześć kurków odcinających a ten jest trzeci z koleitestb97.jpg

 

Zadanie 29.

Na rysunku przedstawiono sieć ciepłowniczą

A. kratownicową

B. pierścieniową

C. promieniową

D. pajęczą

 

Zadanie 30.

Węzeł ciepłowniczy w którym przygotowywana jest woda na potrzeby centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej i wentylacji, nazywany jest węzłem

A. jednofunkcyjnym

B. dwufunkcyjnym

C. trzyfunkcyjnym

D. czterofunkcyjnym

 

Zadanie 31.

Na rysunku węzła ciepłowniczego cyfrą 4 oznaczonotestb98.jpg

A. filtr siatkowy

B. kryzę dławiącą

C. manometr tarczowy

D. odmulacz cyklonowy

 

Zadanie 32.

Kanał, w którym znajdują się kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, przewody sieci ciepłowniczej, wodociągowej ikanalizacyjnej, nazywany jest kanałem 

A. łukowym

B. zbiorczym

C. ciepłowniczym

D. nieprzechodnim

 

Zadanie 33.

Zastosowane w dokumentacji oznaczenie sieci ciepłowniczych napowietrznych przestawione na rysunku nakazuje ich montaż natestb99.jpg

A. słupach

B. masztach

C. podporach

D. estakadach

 

Zadanie 34.

Na odcinku sieci ciepłowniczej, ułożonej na trzech podporach ruchomych o długości 500m mają być zamontowane zawory kulowe (3szt.) i wydłużki mieszkowe (2szt.). Na podstawie cennika oblicz, ile wyniesie koszt materiałów potrzebnych do wykonania uzbrojenia tego odcinka.

A. 220,00 zł

B. 420,00 zł

C. 290,00 zł

D. 590,00 zł

Urządzenie Cena jednostkowa
zawór kulowy 50,00 zł
wydłużka mieszkowa 70,00 zł
podpory ruchome 100,00 zł

 

Zadanie 35.

Odwodnienia i odpowietrzenia kanałów ciepłowniczych powinny być umieszczane w komorach pomocniczych, które wykonuje się

A. ze stalowej blachy ocynkowanej

B. z rur kanalizacyjnych

C. z rur preizolowanych ciepłowniczych

D. z kręgów betonowych lub cegły pełnej

 

Zadanie 36.

Z jakich rur powinna być wykonana sieć cieplna jeśli ma być ułożona bezpośrednio w wykopie na głębokości 110 cm

A. preizolowanych

B. polietylenowych

C. stalowych czarnych

D. stalowych ocynkowanych

 

Zadanie 37.

Urządzeniami wskazującymi poziom wody, montowanymi na wymiennikach ciepła typu para-woda, są

A. odmulaczetestb100.jpg

B. manometry

C. wodowskazy

D. odwadniacze

 

Zadanie 38.

Na rysunku przedstawiona jest metoda wykonywania muf

A. skręcanych

B. zaciskowych

C. zgrzewanych

D. termokurczliwych

 

Zadanie 39.

Do montażu zaworu zwrotnego przedstawionego na rysunku należy zastosować połączenie

A. zgrzewane

B. kielichowe

C. gwintowane

D. kołnierzowe

testb101.jpg

 

Zadanie 40.

Wadliwe działanie automatyki węzła cieplnego, wodomierza lub licznika ciepła może być spowodowane

A. przymknięciem zaworu

B. zbyt wysokim ciśnieniem

C. zapchaniem filtra siatkowego

D. niestabilna temperaturą wody

 

Klucz odpowiedzi

testb103.jpg