Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej

Poniżej przedstawiam wybrane pytania konkursu z roku 2017 etap okręgowy. Konkurs składał się z 40 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych, za które mozna było zdobyć łącznie 50p.

zad.1 Biomasa drzewna trafia do elektrowni wyposażonej w kotły pyłowe głownie w postaci:

a) pyłu drzewnego

b) brykietów drzewnych

c) peletów drzewnych

d) drewna kawałkowego

 

Zad.2 Które z paliw nie będzie właściwie podawane do paleniska kotła małej mocy wyposażonego w podajnik ślimakowy

a) pył drzewny

b) pelety z łuski słonecznika

c) węgiel kamienny sortymentu groszek

d) żadne z powyższych

 

Zad.3 Udział wilgoci w świeżym drewnie wynosi:

a) poniżej 15%

b) 50% i więcej

c) nie mniej niż 75%

d) w zakresie 15-30%

 

Zad.4 Korozja wysokotemperaturowa powierzchni ogrzewalnych urządzeń kotłowych podczas spalania biomasy jest spowodowana:

a) obecnością chloru w paliwie

b) dużą zawartością siarki w paliwie

c) większą względem węgla zawartością zarówno chloru jak i siarki

d) korozja wysokotemperaturowa nie występuje podczas spalania biomasy

 

zad.5 Współspalanie biomasy z węglem w kotle energetycznym może być realizowane poprzez:

a) podawanie do kotła wspólnie zmielonych obu paliw

b) stosowanie osobnych palników dla obu paliw

c) podawanie do kotła węgla i osobno strumienia gazu z odgazowanej biomasy

d) wszystkie z wymienionych sposobów są prawidłowe

 

zad.6 Liczba łopat turbiny wiatrowej zależy od:

a) znamionowej prędkości wiatru

b) wyróżnika szybkobieżności turbiny

c) obciążenia łopat

d) mocy znamionowej

 

zad.7 Największy moment rozruchowy maja turbiny:

a) trójpłatowe

b) szybkobieżne

c) wolnobieżne

d) dwupłatowe

 

zad.8 Regulacja turbin wiatrowych służy do:

a) synchronizacji z siecią elektroenergetyczną

b) zwiększenia napięcia przy dużych prędkościach wiatru

c) odłączenia generatora od sieci

d) ograniczenia obciążenia układu przy silnych wiatrach

 

zad.9 zasada pracy turbiny Darrieusa polega na wykorzystaniu:

a) siły oporu

b) siły parcia wiatru

c) siły nośnej

d) siły osiowej

 

zad.10 jaki wymiennik ciepła-parownik stosuje się w typowej gruntowej pompie ciepła:

a) lamelowo-ożebrowany

b) płytowy

c) płaszczowo-rurowy

d) bezprzeponowy

 

zad.11 W skraplaczu pompy ciepła panuje:

a) niskie ciśnienie – wysoka temperatura

b) wysokie ciśnienie – niska temperatura

c) niskie ciśnienie – niska temperatura

d) wysokie ciśnienie – wysoka temperatura

 

zad.12 Ważnym elementem pompy ciepła jest zbiornik czynnika. Należy go zamontować:

a) za skraplaczem, tuż przed zaworem rozprężnym

b) tuż przed sprężarką

c) za parownikiem

d) między sprężarką, a skraplaczem

 

zad.13 Czy czynnik roboczy odzyskany w kontrolowany sposób z systemu pompy ciepła (np. przed konserwacją instalacji) można ponownie użyć na tym samym stanowisku?

a) tak

b) nigdy

c) tylko gdy to czynnik jednorodny

d) nie, jeśli jest to mieszanina zeotropowa

 

zad.14 Turbina Peltona to turbina

a) z przepływem promieniowym

b) która wykorzystuje tylko energię kinetyczną wody

c) reakcyjna

d) stosowana w elektrowniach szczytowo-pompowych

 

zad.15 Derywacja, to:

a) kanał doprowadzający i odprowadzający wodę do elektrowni

b) sposób konstruowania turbiny Kaplana

c) zabezpieczenie przed rozbiegiem turbiny

d) żadne z powyższych

 

zad.16 Elektrownia wysokospadowa to elektrownia, w której spad:

a) jest większy niż 30m

b) zawiera się w przedziale 150-3000m

c) wynosi 130m

d) żadne z powyższych

 

zad.17 kawitacja to:

a) powstawanie i implozyjne zapadanie sie pęcherzyków parowo-gazowych

b) inaczej wysokość ssania turbiny wodnej

c) jedna z metod regulacji turbiny Peltona

d) zwiększenie przepustowości turbiny

 

zad.18 W kolektorze fotowoltaicznym do generowania energii elektrycznej wykorzystuje się

a) nadprzewodniki

b) metale

c) dielektryki

d) półprzewodniki

 

zad.19 Ograniczenia natężenia prądu przepływającego przez układ paneli wynika z:

a) ograniczenia natężenia przepływającego prądu nie dotyczy paneli fotowoltaicznych

b) dopuszczalnej ilości paneli połączonych szeregowo z panelami cieplnymi

c) dopuszczalnej ilości paneli połączonych szeregowo

d) dopuszczalnej ilości paneli połączonych równolegle

 

zad.20 napięcie wytwarzane w fotoogniwie jest napięciem:

a) stałym

b) zmiennym

c) zależy od materiału fotoogniwa

d) zależy od gęstości promieniowania słonecznego

 

zad.21 Gęstość promieniowania słonecznego wpływa w ognienie fotowoltaicznym w najmniejszym stopniu na:

a) współczynnik refleksyjności powierzchni fotoogniwa

b) uzyskiwane napięcie

c) uzyskiwane natężenie prądu

d) w ogniwie fotowoltaicznym gęstość promieniowania nie ma znaczenia

 

zad.22 Wzrost temperatury fotoogniwa wpływa na generowane w nim napięcie elektryczne:

a) pozytywnie

b) negatywnie

c) pozytywnie lub negatywnie, zależy od rodzaju fotoogniwa

d) temperatura fotoogniwa nie ma znaczenia

 

zad.23 Meandrowy układ orurowania kolektora to układ, w którym:

a) występuje centrala zbiorcza u góry i u dołu kolektora

b) czynnik przepływa jedną wężownicą

c) rury krzyżują się i konieczne są obejścia (mijające)

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

 

zad.24 czynnikiem roboczym kolektora słonecznego może być:

a) woda

b) alkohol etylowy

c) dwutlenek węgla

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 

zad.25 W słonecznych kolektorach próżniowych jako izolację stosuje się:

a) wełnę mineralną

b) piankę poliuretanową

c) styropian

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

 

zad.26 W kolektorze słonecznym energia przekazywana jest od powierzchni absorbera do czynnika roboczego poprzez:

a) konwekcję

b) przewodzenie

c) przenikanie

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

 

zad.29 Jednym z parametrów charakteryzujących ciepłownię geotermalną jest podanie:

a) róży wiatrów, roku uruchomienia, lokalizacji

b) sieci dróg dojazdowych i kolejowych

c) temperatury wody, wydajności ujęcia, mineralizacji, mocy cieplnej

d) możliwości dostarczania biomasy

 

zad.30 Efektem ubocznym korzystania z energii geotermalnej jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i głębinowych przez szkodliwe gazy, jednym z nich jest:

a) dwutlenek węgla

b) siarkowodór

c) pył

d) tlenki azotu i siarki

 

zad. 31 Co to jest fumarola?

a) są to gorące wody wydobywające się ze szczelin wulkanów na obszarach wygasłego wulkanu

b) są to gorące wyziewy różnych gazów wulkanicznych wydzielające się z kraterów i szczelin wulkanów na obszarach wygasłego wulkanu, m.in. pary wodnej, chlorowodoru, dwutlenku siarki

c) jest to otwór który pozostał po wierceniach, którego celem było poszukiwanie ropy naftowej

d) są to gorące źródła wyrzucające w odstępach czasu strumienie pary lub gorącej wody