Etap centralny 2018

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

etap centralny

rok 2018

 

Pytanie 1

Skrót „PVT” pochodzący od anglojęzycznego określenia urządzenia oznacza:

A) kolektor słoneczny skupiający liniowo,

B) kolektor słoneczny skupiający punktowo,

C) hybrydowe urządzenie łączące kolektor słoneczny z panelem fotowoltaicznym,

D) elastyczne panele fotowoltaiczne.

Pytanie 2

Tzw. „napięcie rozwarcia” lub inaczej „napięcie obwodu otwartego” modułu fotowoltaicznego jest:

A) niższe niż napięcie w którym moduł osiąga najwyższą moc,

B) wyższe niż napięcie w którym moduł osiąga najwyższą moc,

C) takie samo jak napięcie w którym moduł osiąga najwyższą moc,

D) napięcie to czasami może być wyższe a czasami niższe niż napięcie w którym moduł osiąga

najwyższą moc.

Pytanie 3

Czy w systemie „on-grid” paneli fotowoltaicznych niezbędny jest akumulator?

A) nie,

B) tak, ale tylko w instalacjach o mocy powyżej 10kW,

C) tak, ale tylko gdy nie ma regulatora napięcia,

D) tak.

Pytanie 4

Sprawność kolektorów zależy od:

A) grubości i rodzaju materiału izolacyjnego,

B) temperatury otoczenia,

C) temperatury absorbera,

D) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Pytanie 5

Co to jest tracker?

A) jeden z rodzajów kolektora słonecznego,

B) układ nadążny kolektora słonecznego,

C) układ śledzący stopień zachmurzenia,

D) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Pytanie 6

Na terenie Polski występuje sezonowo zmienna prędkość wiatru, która charakteryzuje się większą

prędkością wiatru:

A) wiosną i jesienią,

B) wiosną,

C) zimą,

D) zimą i latem.

Pytanie 7

Elektrownia wiatrowa pracująca na potrzeby energetyki zawodowej musi mieć takie same

parametry jak sieć z którą współpracuje. Jakie to parametry:

A) rezystancja i częstotliwość,

B) częstotliwość i napięcie,

C) napięcie i prąd,

D) prąd i rezystancja.

Pytanie 8

Turbiny, które nie wymagają mechanizmu kierunkowania na wiatr to:

A) turbiny VAWT,

B) turbiny HAWT,

C) odpowiedź a i b jest poprawna,

D) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.

Pytanie 9

Z jakich powodów nie stosuje się w praktyce gruntowych pomp ciepła z powietrzem jako

czynnikiem pośredniczącym:

A) niskich współczynników przejmowania ciepła gruntu,

B) niskich współczynników przejmowania ciepła powietrza,

C) wysokich współczynników przejmowania ciepła powietrza,

D) powietrze bardzo często jest stosowane jako czynnik pośredniczący w gruntowych pompach

ciepła.

Pytanie 10

Które źródło ciepła można wykorzystywać w pompach ciepła w sposób bezpośredni:

a) wodę

b) grunt

c) powietrze

d) wszystkie wymienione powyżej

Pytanie 11

Stronę wysokociśnieniową od niskociśnieniowej w pompie ciepła oddzielają:

A) parowacz i sprężarka,

B) tylko skraplacz,

C) tylko parowacz,

D) zawór dławiący i sprężarka.

Pytanie 12

Zbiornik czynnika w pompie ciepła służy do:

A) zasilania cieczą zaworu dławiącego,

B) zasilania cieczą sprężarki,

C) zasilania cieczą skraplacza,

D) zasilania cieczą parowacza.

 

Pytanie 13

Który z zakresów współczynnika nadmiaru powietrza charakteryzuje optymalny zakres pracy

domowego kotła zasilanego peletami z biomasy?

A) 1,15 < λ <1,25,

B) 1,60 < λ <2,35,

C) 2,55 < λ <3,00,

D) 3,20 < λ <3,60.

Pytanie 14

Jakiej wilgoci nie zawiera paliwo podawane do spalania w stanie roboczym?

A) Przemijającej,

B) Higroskopijnej,

C) Analitycznej,

D) Surowej.

Pytanie 15

Który ze składników gazowych występuje w największej ilości w spalinach ze spalania ślazowca

pensylwańskiego w kotle wodnym o mocy 15kW?

A) O2,

B) N2,

C) CO2,

D) H2O.

Pytanie 16

Większą produkcje roczną można uzyskać eksploatując elektrownię przepływową o takich samych

parametrach na rzece:

A) górskiej,

B) nizinnej,

C) jeziorowej,

D) produkcja nie zależy od typu rzeki.

Pytanie 17

Turbiną wolnobieżną jest turbina:

A) natryskowa,

B) Kaplana,

C) śmigłowa z małą liczbą łopatek,

D) o wyróżniku szybkobieżności nsN = 1000.

Pytanie 18

Rolą kierownicy w turbinie reakcyjnej jest:

A) regulowanie ilości i kąta napływu wody na wirnik,

B) odzysk energii kinetycznej unoszonej z wirnika,

C) regulowanie kąta ustawień łopatek wirnika,

D) nie ma takiego elementu.

 

Pytanie 19

Sprawność cieplna geotermalnych elektrowni dwuczynnikowych (binarnych) zwykle wynosi:

1. 5 ÷ 10%,

2. 10 ÷ 15%,

3. 15 ÷ 25%,

4. 25 ÷ 40%.

Pytanie 20

Co to jest albedo?

A) parametr określający moc paneli fotowoltaicznych w punkcie ich pracy w którym występuje

najwyższa sprawność,

B) parametr charakteryzujący stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego,

C) rodzaj ogniwa krzemowego wykorzystywanego w budowie paneli fotowoltaicznych,

D) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.