etap okręgowy 2018

Wybrane pytania z etapu okręgowego III Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy O Energetyce Odnawialnej

Zad.1 Stopień koncentracji kolektora płaskiego wynosi?

a) 1

b) 2

c) 3

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

 

Zad.2 Czy zastosowanie systemu nadążnego poprawi sprawność instalacji z kolektorami słonecznymi?

a) tak

b) nie

c) tak, ale tylko jeśli dodatkowo zmniejszymy prędkość przepływu czynnika

d) tak, ale tylko jeśli dodatkowo doizolujemy kolektor od strony systemu nadążnego

 

Zad.3 Woda jest dobrym czynnikiem roboczym w kolektorach słonecznych ponieważ:

a) posiada odpowiednią gęstość do przepływu przez kolektor

b) posiada odpowiednio dużą pojemność cieplną

c) posiada małą rozszerzalność cieplną, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania naczyń wzbiorczych

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 

Zad.4 Jaką sprawność posiadają kolektory rurowe

a) 10-30%

b) 20-40%

c) 30-50%

d) 50-80%

 

Zad.5 Roczna ilość energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni poziomej na terenach Polski wynosi:

a) 450-650 kWh/m2

b) 950-1150 kWh/m2

c) 1450-1650 kWh/m2

d) 1950-2150 kWh/m2

 

Zad. 6 Czy promieniowanie słoneczne ugięte wielokrotnie może być wykorzystywane przez panele fotowoltaiczne do uzyskania energii elektrycznej?

a) tak

b) tak, ale tylko w pochmurne dni

c) tak, ale tylko w bezchmurne dni

d) nie

 

Zad.7 Monokryształy służące do produkcji paneli monokrystalicznych można uzyskiwać z:

a) z fazy stałej, w wyniku przemiany fazowej w stanie stałym (np. w przemianach metamorficznych a procesach geologicznych)

b) z fazy ciekłej, przez bezpośrednie zestalenie cieczy, odparowanie, przez „wyciąganie” monokryształu ze stopionego materiału

c) z fazy gazowej, przez sublimację, metodą gazowego transportu chemicznego

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Zad.8 Dyfuzor w turbinach wiatrowych służy do:

a) zwiększenia prędkości wiatru na łopatkach wirnika

b) obniżenia ciśnienia na łopatkach wirnika

c) zwiększenia współczynnika wykorzystania mocy

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Zad.9 Morskie elektrownie wiatrowe cechuje współczynnik wykorzystania mocy turbiny wiatrowej na poziomie:

a) około 2-3%

b) około 5-10%

c) około 40-50%

d) około 80-90%

 

Zad.10 Mikroelektrownia wiatrowa to zespół turbiny wiatrowej o mocy:

a) do 100 mW

b) do 100W

c) do 100kW

d) podział na mikroelektrownie prowadzony jest na podstawie wielkości wirnika

 

Zad.11 Co oznacza skrót HAWT?

a) turbiny śmigłowe

b) turbiny przeznaczone do grzania wody

c) turbiny o poziomej osi obrotu

d) turbiny wolnobieżne

 

Zad.12 Jaki parametr służy do oceny wpływu ziębnika (czynnika chłodniczego) na niszczenie warstwy ozonowej?

a) GWP

b) COP

c) ODP

d) TEWI

 

Zad.13 Zmiana sprawności sprężarki tłokowej pracującej w systemie pompy ciepła spowodowana jest:

a) tarciem tłoków o ściany cylindra

b) wymianą ciepła między sprężanym ziębnikiem, a otoczeniem

c) zmianami ciśnienia w zaworach tłocznym i ssawnym sprężarki

d) wszystkimi czynnikami wymienionymi powyżej

 

Zad.14 Czy młyny pierścieniowo-kulowe stosowane do rozdrabniania węgla kamiennego, w sposób efektywny rozdrabniają także masę drzewną?

a) tak, są nawet bardziej efektywne

b) tak, rodzaj materiału nie ma większego znaczenia

c) nie, struktura biomasy uniemożliwia efektywna pracę

d) odpowiedzi a i b są poprawne

 

Zad. 15 Jaka temperatura topnienia popiołu pozwala na bezpieczne „bezawaryjne” spalanie peletów w kotłach?

a) >650°C

b) >650K

c) >1300°C

d) >1300 K

 

Zad.16 Turbina Archimedesa ma zastosowanie:

a) w przypadku małych spadów

b) w przypadku dużych spadów

c) do rekuperacji energii kinetycznej

d) w elektrowniach pływowych

 

Zad.17 Potencjał hydroenergetyczny rzeki Odry (z dorzeczem) oceniany jest na

a) 10000 GWh/rok

b) 5000 GWh/rok

c) 2500 GWh/rok

d) 1000 GWh/rok

 

Zad.18 Przepławka

a) służy do magazynowania energii

b) umożliwia transport rzeczny w obrębie stopnia wodnego

c) służy celom rekreacyjnym

d) umożliwia migrację rybom

 

Zad.19 Uderzenie hydrauliczne

a) to metoda przepłukiwania rur

b) to wzrost ciśnienia spowodowany gwałtownym zamknięciem rurociągu

c) jest wykorzystywane do poprawy sprawności turbiny

d) nie ma zastosowania w energetyce wodnejtestOT2.jpg

 

Zad. 20 Poniższy rysunek przedstawia wirnik turbiny:

a) Deriaza

b) Peltona

c) Francisa

d) Kaplana

 

Zad. 21 Gdzie znajduje sie najstarsza geotermalna ciepłownia w Polsce?

a) na Podhalu

b) w Pyrzycach

c) w Mszczonowie

d) w Stargardzie Szczecińskim

 

Zad.22 Jaki jest udział energii geotermalnej w światowej produkcji energii elektrycznej?

a) 0,3%

b) 0,7%

c) 1,2%

d) 2,1%

 

Zad.23 Który kraj jest czołowym producentem ciepła ze źródeł geotermalnych?

a) Chiny

b) USA

c) Szwecja

d) Islandia

 

Zad.24 Największa elektrownia geotermalna na świecie to:

a) Geysers USA

b) Landarello Włochy

c) Cerra Prieto Meksyk

d) Makban Filipiny

 

Zad.25 Pierwszy miejski system magazynowania energii powstał w:

a) Paryżu

b) Warszawie

c) Pradze

d) Kopenhadze

 

Zad.26 Pierwszą elektrownię na świecie zainstalował w 1882 roku

a) Aleksander Volta

b) Michael Faraday

c) Werner Siemens

d) Thomas Alva Edison

 

Zad. 27 w rocznicę wejścia protokołu z Kioto, 15 lutego obchodzimy dzień:

a) energetyka

b) energii

c) oszczędzania energii

d) energii wiatrowej

 

Odpowiedzi

Nr zadania odpowiedź
1 A
2 A
3 B
4 D
5 B
6 A
7 D
8 D
9 C
10 B
11 C
12 C
13 D
14 C
15 C
16 A
17 C
18 D
19 B
20 C
21 A
22 A
23 A
24 A
25 D
26 D
27 C