Test nr 1

Zadanie 1. Na którym rysunku przedstawiono oznaczenie poziomu parteru stosowane na przekroju pionowym budynku?

Zadanie 2. Wysokość budynku przedstawionego na rysunB211.h2.gifku, od poziomu gruntu do kalenicy wynosi?

A. 6.51m

B. 6,98m

C. 7,45m

D. 7,92m

 

Zadanie 3. Na rysunku przedstawiono kolektor?

A. skupiający

B. Próżniowy

C. Powietrzny

D. Hybrydowy

 

 

Zadanie 4. Ciepło z otoczenia do przygotowania ciepłej wody wykorzystywane jest przez:

A. pompę ciepła

B. kolektor płaski

C. wymiennik ciepła

D. ogniwo fotowoltaiczne

 

Zadanie 5. Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, jakiego typu palenisko należy zastosować do spalania zrębków o dużej wilgotności.

 

A. Cygarowe

B. Podsuwowe

C. Obrotowe podsuwowe

D. Z rusztem mechanicznym

 

Zadanie 6. Które ogniwo fotowoltaiczne charakteryzuje sie najwyższą sprawnością?

A. Amorficzne

B. Hybrydowe

C. Polikrystaliczne

D. Monokrystaliczne

 

Zadanie 7. Jeżeli źródłem ciepła są wody powierzchniowe lub grunt, w którym temperatura może spadać poniżej zera, to należy zastosować pompę ciepła typu:

A. woda-woda

B. grunt-woda

C. solanka-woda

D. powietrze-woda

 

Zadanie 8. Do wykonywania połączeń rur miedzianych w instalacji biogazowej znajdującej się w obiekcie, w którym zakazane jest stosowanie technologii termicznych, należy użyć:

A. palnika gazowego

B. zaciskarki osiowej

C. zaciskarki promieniowej

D. zgrzewarki elektrooporowej

 

Zadanie 9. Do wykonywania połączeń rozłącznych rur AluPex w instalacji podłogowej współpracującej z pompą ciepła należy zastosować kształtki łączone przez:

A. klejenie

B. skręcanie

C. zaciskanie

D. zgrzewanie

 

Zadanie 10. Do wykonywania połączeń instalacji ciepłej wody użytkowej z rur PPR należy użyć zgrzewarki

A. punktowej

B. doczołowej

C. kielichowej

D. elektrooporowej

 

Zadanie 11. Pole kolektorowe usytuowane na dachu powinno być zorientowane w kierunku

A. zachodnim

B. północnym

C. wschodnim

D. południowym

 

Zadanie 12. Korzystając z fragmentu instrukcji określ, w jakiej odległości od ogromnika należy usytuować ogniwo fotowoltaiczne, jeżeli na budynku istnieje już instalacja odgromowa

B211.h1.gif

A. 20 cm

B. 30 cm

C. 40 cm

D. 50 cm

 

Zadanie 13. Wskaż w oparciu o przedstawiony fragment instrukcji, na jakiej minimum głębokości poniżej lokalnej granicy przemarzania gruntu, należy montować kolektory gruntowe.

A. 10 cm

B. 20 cm

C. 30 cm

D. 50 cm

 

Zadanie 14. Mieszacz wody użytkowej w instalacji solarnej montuje się pomiędzy obiegiem

A. solarnym a obiegiem wody zimnej

B. solarnym a obiegiem wody ciepłej

C. wody zimnej a obiegiem wody ciepłej

D. centralnego ogrzewania a obiegiem wody zimnej

 

Zadanie 15. Biogaz można magazynować w 

A. wymienniku ciepła

B. zbiorniku niskociśnieniowym

C. zbiorniku wysokociśnieniowym

D. naczyniu zbiorczym przepływowym

 

Zadanie 16. Do transportu kolektora słonecznego na dach niskiego budynku jednorodzinnego należy zastosować

A. żuraw

B. wyciąg

C. drabinę

D. rusztowanie

 

Zadanie 17. Na którym rysunku przedstawiono klucz nastawny płaski

 

Zadanie 18. Jaki zawór przedstawiono na rysunku? 

A. zwrotny

B. odcinający

C. bezpieczeństwa

D. antyskażeniowy

 

Zadanie 19. Na rysunku przedstawiono

A. mufę                                                            

B. nypel

C. nakrętkę

D. przeciwnakrętkę

 

Zadanie 20. Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne zaworu

A. prostego

B. kątowego

C. zwrotnego

D. redukcyjnego

Zadanie 21. Przedstawione na rysunku oznaczenie graficzne to symbol

A. pompy tłokowej

B. wymiennika ciepła

C. podgrzewacza wody

D. zbiornika ciśnieniowego

Zadanie 22. Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne

A. kurka spustowego

B. wydłużki mieszkowej

C. trójnika regulacyjnego

D. odwadniacza pływakowego

 

Zadanie 23. Na podstawie fragmentu harmonogramu robót wskaż liczbę robotników, którą będzie liczyła brygada wykonującą wykop ręcznie 17 lipca.

 

 

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

 

Zadanie 24. Przegląd techniczny instalacji solarnej powinno sie przeprowadzać raz na:

A. pół roku

B. jeden rok

C. dwa lata

D. trzy lata

 

Zadanie 25. Przedmiar robót instalacji fotowoltaicznej powinien być przeprowadzony w kolejności

A. technologicznej wykonania robót, z podaniem cen jednostkowych robót

B. technologicznej wykonania robót, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych

C. alfabetycznej wykonywania robót, z podaniem cen jednostkowych robót

D. alfabetycznej wykonywania robót, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych

 

Zadanie 26. Istotną wielkością potrzebną do sporządzenia przedmiaru robót instalacji solarnej jest średnie zapotrzebowanie na wodę użytkową w ciągu:

A. doby

B. tygodnia

C. miesiąca

D. roku

 

Zadanie 27. Podstawę do opracowania kosztorysu szczegółowego stanowią

A. harmonogramy robót  

B. katalogi producentów

C. wytyczne organizacji budowy

D. katalogi nakładów rzeczowych 

 

Zadanie 28. Statystyczne w Polsce w którym miesiącu zysk z instalacji solarnej jest największy?

A. w marcu

B. w maju

C. w czerwcu

D. we wrześniu

 

Zadanie 29. Które z wymienionych informacji są najistotniejsze podczas sporządzania oferty na wykonanie montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym?

A. Czas montażu, ilość godzin pracy robotników

B. Miejsce montażu, cena zakupu urządzeń i materiałów

C. Nazwy montowanych urządzeń, cena za wykonanie montażu oraz ilości materiałów

D. Liczba i wynagrodzenie pracowników, koszty wykonawcy, zakładany zysk oraz termin realizacji.

 

Zadanie 30. Do łączenia rur PE ϕ32, przy montażu kolektora poziomego należy użyć gratownika zewnętrznego i wewnętrznego, nożyc do rur oraz

A. piły do metalu

B. pilnika trójkątnego

C. klucza łańcuchowego 1″

D. kształtek zaciskowych 11/4″

 

Zadanie 31. Do budowy instalacji solarnych powinno się stosować rury

A. stalowe

B. miedziane

C. polietylenowe

D. polipropylenowe

 

Zadanie 32. Uziemienie wewnętrzne instalacji fotowoltaicznej powinno być wykonane

A. przewodu miedzianego

B. przewodu aluminiowego

C. taśmy stalowej ocynkowanej

D. pręta stalowego ocynkowanego

 

Zadanie 33. Do montażu ogniwa fotowoltaicznego do dachu dwuspadowego należy zastosować

A. śruby rzymskie

B. nity aluminiowe

C. kołki rozporowe

D. kotwy krokwiowe

 

Zadanie 34. Pompę obiegową należy zamocować na przewodzie

A. bypassowym

B. cyrkulacyjnym

C. ciepłej wody użytkowej

D. zimnej wody użytkowej

 

Zadanie 35. Pompę solarna należy zamocować na przewodzie

A. powrotnym

B. zasilającym

C. napełniającym

D. bezpieczeństwa

 

Zadanie 36. Zgodnie z zdanym zawartymi w przedstawionej tabeli suma długości dwóch obiegów w instalacji z pompą ciepła DHP-C wielkości 8 nie może przekraczać 

A. 630m

B. 650m

C. 690m

D. 700m

 

Zadanie 37. Wyciek płynu solarnego przez zawór bezpieczeństwa podczas dużego nagrzania kolektora słonecznego świadczy o

A. zbyt małej wężownicy w wymienniku ciepła

B. zbyt małej pojemności naczynia przeponowego

C. nieprawidłowej ilości płynu solarnego w układzie

D. nieprawidłowych parametrach zaworu bezpieczeństwa

 

Zadanie 38. Podczas przeprowadzania próby szczelności obiegu solarnego ciśnienie kontrolne w każdym miejscu instalacji musi być większe od ciśnienia atmosferycznego o co najmniej

A. 1 bar

B. 2 bary

C. 3 bary

D. 4 bary

 

Zadanie 39. Odbiór instalacji solarnej następuje

A. po pierwszym uruchomieniu instalacji

B. przed pierwszym uruchomieniem instalacji

C. po próbie ciśnieniowej i przed ustawieniem regulatora

D. po napełnieniu zasobnika i przed ustawieniem mocy pompy

 

Zadanie 40. W celu zapobieżenia wypływowi wody z zasobnika podczas wymiany zużytej anody, znajdującej się w jego górnej części należy zakręcić zawór na

A. wylocie z zasobnika i opróżnić zasobnik

B. wlocie i wylocie zasobnika i opróżnić zasobnik

C. wlocie zasobnika i wypuścić około 4 litry wody z zasobnika

D. wlocie i wylocie z zasobnika  i wypuścić około 4 litry wody z zasobnika

 

Klucze odpowiedzi