Test nr 2

Zadanie 1 Informacje dotyczące projektu instalacji solarnej, których nie można przedstawić w formie rysunków, zawarte są w 

A. kosztorysie

B. opisie technicznym

C. certyfikacie technicznym

D. założeniach techniczno-ekonomicznych

 

Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne zaworu

A. prostego

B. kątowego

C. zwrotnego

D. redukcyjnego

                                        

Zadanie 3. Rysunek przedstawia oznaczenie graficzne

A. kurka kątowego

B. zaworu bezpieczeństwa

C. zaworu dwudrogowego

D. zaworu redukcyjnego

Zadanie 4. Które kolektory słoneczne najlepiej sie nadają do montażu w pozycji pionowej

A. Płaskie

B. Próżniowe o bezpośrednim przepływie przez absorber

C. Z selektywna powłoką absorbera

D. z przykryciem ze szkła antyrefleksyjnego

 

Zadanie 5. Utrzymanie stałego ciśnienia gazu w zbiorniku gazowym można uzyskać poprzez magazynowanie biogazu z zastosowaniem

A. dzwonu gazowego

B. zbiornika ciśnieniowego

C. pojemnika komory gnilnej

D. zbiornika niskociśnieniowego

 

Zadanie 6. Do spalania materiałów o wysokiej zawartości żużla nadają sie kotły z paleniskiem

A. przednim

B. rusztowym

C. narzutowym

D. korytkowym

 

Zadanie 7. Zalecana pojemność zasobnika solarnego jest

A. równa dziennemu zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową

B. mniejsza od dziennego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową

C. 1,5-2,0 razy większa od dziennego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową

D. 2-2,5 razy większa od dziennego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową

 

Zadanie 8. Do spalania drewna należy wybrać kocioł który wytworzy potrzebną energię po

A. jednym załadowaniu

B. dwóch załadowaniach

C. trzech załadowaniach

D. czterech załadowaniach

 

Zadanie 9. Jakiego typu diody zapobiegają termicznemu zniszczeniu paneli fotowoltaicznych, które są połączone szeregowo?

A. Blokujące

B. Tunelowe

C. Impulsowe

D. Bocznikujące

 

Zadanie 10. Zawór bezpieczeństwa w instalacji solarnej powinien zadziałać przy ciśnieniu

A. 2 barów

B. 4 barów

C. 6 barów

D. 8 barów

 

Zadanie 11. W jednym obiegu wody nie należy łączyć rur ze stali ocynkowanej z rurami

A. miedzianymi

B. polipropylenowymi

C. polietylenowymi sieciowanymi

D. polietylenowymi warstwowymi

 

Zadanie 12. Ognia fotowoltaiczne umocowane na uchwytach stałych (bez możliwości zmiany kąta w ciągu całego roku) zainstalowane na terenie Polski, powinny być pochylone względem poziomu pod kątem

A. 35º

B. 45º

C. 55º

D. 65º

 

Zadanie 13. Jaki rodzaj gruntu sprzyja oddawaniu ciepła do kolektora gruntowego?

A. suchy i gliniasty

B. suchy i piaszczysty

C. wilgotny i gliniasty

D. wilgotny i piaszczysty

 

Zadanie 14. Rury miedziane należy magazynować

A. na placu budowy bez zadaszenia

B. pod wiatą na podeście drewnianym

C. w pomieszczeniach czystych i suchych

D. w pomieszczeniach bez dostępu powietrza

 

Zadanie 15. W jaki sposób należy magazynować kolektory słoneczne ułożone poziomo?

A. szybą w dół bez przełożenia

B. szybą do góry bez przełożenia

C. szyba do góry i przełożone kartonem

D. szyba w dół i przełożone kartonem

 

Zadanie 16. Zgrzewarka pokazana na zdjęciu służy do zgrzewania rur typu:

A. Pex/Al/Pex

B. PVC

C. PP

D. PS

 

Zadanie 17. Łączone w technologii klejonej elementy przytrzymujemy przez około

A. 5-10 sek.

B. 15-30 sek.

C. 35-60 sek

D. 1-2 min.

 

Zadanie 18. Jeśli źródłem ciepła są wody powierzchniowe lub grunt, w którym temperatura może spadać poniżej zera stopni, to należy zastosować pompę ciepła typu

A. woda-woda

B. grunt-woda

C. solanka-woda

D. powietrze-woda

 

Zadanie 19. Kolejność podłączenia urządzeń i armatury instalacji przedstawia się na rysunkach

A. sytuacyjnych

B. orientacyjnych

C. szczegółowych

D. schematycznych

 

Zadanie 20. Do pomiaru progu zamarzania cieczy solarnej należy użyć

A. fluksometru

B. anemometru

C. refraktometru

D. wiskozymetru

 

Zadanie 21. Jeżeli współczynnik sprawności kolektora  η0,05= 0,66 a solarny stopień pokrycia SF=

60%, to roczny współczynnik sprawności ηAni  instalacji solarnej, według załączonego rysunku wynosi

A. 0,35

B. 0,39

C. 0,45

D. 0,50

 

Zadanie 22. Jeżeli powierzchnia absorbera pola kolektorowego wynosi 5,9 m2, to według przedstawionego poniżej rysunku powierzchnia solarnego wymiennika powinna zawierać się w przedziale

A. od 1 m2 do 2 m2

B. od 1,2 m2 do 1,8 m2

C. od 1,2 m2 do 2 m2

D. od 2 m2 do 3 m2

Zadanie 23. Podstawę do opracowania kosztorysu szczegółowego instalacji odgromowej ogniw fotowoltaicznych stanowią

A. harmonogramy robót

B. cenniki cen jednostkowych

C. katalogi nakładów rzeczowych

D. katalogi producentów materiałów

 

Zadanie 24. Producent pompy cieplnej zalecił przygotowanie przyłącza elektrycznego zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym C20. Symbol ten oznacza, że wyłącznik zadziała podczas rozruchu pompy przy następującej wielokrotności prądu znamionowego

A. I = (3-5) In

B. I = (5-10) In

C. I = (10-15) In

D. I = (15-20) In

 

Zadanie 25. Na rysunku przedstawiono

A. zasobnik solarny

B. naczynie przeponowe

C. płytowy wymiennik ciepła

D. pojemnościowy wymiennik ciepła

Zadanie 26. na rysunku przedstawiono urządzenie przeznaczone do

A. filtrowania wody basenowej

B. napełniania obiegu solarnego

C. odkamieniania wymiennika ciepła

D. nabijania instalacji klimatyzacyjnej

Zadanie 27. Do wykonywania połączeń rur miedzianych w instalacji biogazowej znajdującej się w obiekcie, w którym zakazane jest stosowanie technologii termicznych, należy użyć

A. palnika gazowego

B. zaciskarki osiowej

C. zaciskarki promieniowej

D. zgrzewarki elektrooporowej

 

Zadanie 28. Najwyższą sprawność energetyczna osiągają ogniwa

A. polikrystaliczne

B. organiczne

C. monokrystaliczne

D. amorficzne

 

Zadanie 29. Do uszczelniania połączeń gwintowych rur stalowych należy zastosować

A. celulozę

B. klej uszczelniający

C. pakuły lniane lub konopne

D. taśmę polietylenową

 

Zadanie 30. jakie tworzywo stosuje sie w instalacji do podgrzewania wody basenowej, wykonanej w technologii klejonej?

A. PP

B. PE

C. PEX

D. PVC

 

Zadanie 31. Na rysunku przedstawiono

A. mufę

B. nypel

C. nakrętkę

D. przeciwnakrętkę

Zadanie 32. Zasobnik wody użytkowej instalacji solarnej współpracujący z kotłem c.o. powinien znajdować się

A. blisko kotła c.o.

B. daleko od kotła c.o.

C. blisko kolektora słonecznego

D. w połowie odległości między kolektorem a kotłem

 

Zadanie 33. Przetwornicę do zmiany napięcia stałego na zmienne określa się symbolem

A. AC/DC

B. DC/AC

C. DC/DC

D. AC/AC

 

Zadanie 34. Do wykonywania połączeń instalacji wody ciepłej użytkowej z rur PPR należy użyć zgrzewarki

A. punktowej

B. doczołowej

C. kielichowej

D. elektrooporowej

(UWAGA! – Pytanie kontrowersyjne, odpowiedzi C i D są prawidłowe)

 

Zadanie 35. Jeżeli temperatura zasilania instalacji grzewczej wynosi 70ºC, to pompa ciepła powinna pracować w systemie

A. monowalentnym

B. monoenergetycznym

C. biwalentnym równoległym

D. biwalentnym rozdzielonym

 

Zadanie 36. Instalację solarną łączy się z wymiennikiem ciepła przez podłączenie jej

A. do dolnej wężownicy wymiennika

B. do górnej wężownicy wymiennika

C. szeregowo do górnej i dolnej wężownicy wymiennika

D. równolegle do górnej i dolnej wężownicy wymiennika

 

Zadanie 37. Rury gruntowego wymiennika ciepła instalacji pompy cieplnej układa sie na głębokości

A. 0,6-1,2 m

B. 1,0-1,6 m

C. 1,6-2,2 m

D.  2,2-2,8 m

 

Zadanie 38. Maksymalna różnica temperatur Δt pomiędzy kolektorem a zasobnikiem solarnym, przy której włącza się pompa solarna może wynosić

A. 15ºC

B. 20ºC

C. 25ºC

D. 33ºC

UWAGA! – pytanie kontrowersyjne, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Maksymalna różnica temperatur o której mowa w pytaniu, tzw. ΔT1, zależy od zakresu sterownika solarnego i może wynosić nawet 50ºC.

 

Zadanie 39. Protokół zdawczo-odbiorczy instalacji fotowoltaicznej należy sporządzić

A. po każdej kontroli instalacji

B. przed każdą kontrolą instalacji

C. po próbnym uruchomieniu instalacji

D. przed próbnym uruchomieniem instalacji

 

Zadanie 40. Nie włączanie sie pompy obiegowej w obiegu solarnym może być spowodowane

A. zablokowanym wirnikiem pompy

B. za niskim ciśnieniem w obiegu solarnym

C. za wysokim ciśnieniem w obiegu solarnym

D. zanieczyszczonym filtrem znajdującym się przed pompą

 

Klucz odpowiedzi