Testy z kwalifikacji B.22

Test 1  (b_22_2015_05_X.pdf)                           

 

 

   

 Zadanie 1.  Termometr wyskalowany w kelwinach wskazuje 373,15K. Jaką temperaturę w skali Celsjusza wskazuje miernik?

A. 0ºC

B. 10ºC

C. 100ºC

D. 1000ºC

Zadanie 2. Na którym rysunku wskazano urządzenie do pomiaru ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego?

B221.h1.gif  B221.h2.gif

B221.h3.gif  B221.h4.gif

 

Zadanie 3. Do pomiaru prędkości wiatru należy użyć urządzenia przedstawionego na rysunku?

 

 B221.h5.gif

 

 

Zadanie 4. Który z przedstawionych mierników służy do pomiaru natężenia prądu elektrycznego:

 B221.h6.gif

 

Zadanie 5. Która część turbiny wiatrowej przenosi energię mechaniczną z przekładni do generatora?

 

A. Wał

B. Piasta

C. Łopaty

D. Wiatrowskaz

 

Zadanie 6. Podłączenie regulatora w systemie fotowoltaicznym należy zacząć od dołączenia?

A. Obciążenia

B. Akumulatora

C. Ogniwa fotowoltaicznego

D. Filtra przeciwzakłóceniowego

 

Zadanie 7. Pojedyncze ogniwo fotowoltaiczne ma moc szczytową 2W, co odpowiada generowaniu prądu i napięcia o wartościach:

A. I=4A; U=0,5V

B. I=10A; U=1V

C. I=40A; U=5V

D. I=100A; U=50V

 

Zadanie 8. Elektrolizery alkaliczne mogą pracować w zakresie temperatur:

A. 0-30ºC

B. 10-50ºC

C. 25-100ºC

D. -10-150ºC

 

Zadanie 9. Ile obrotów na minutę wykonują łopaty wirnika w turbinach wiatrowych z pozioma osią obrotu o mocy znamionowej 2MW?

A. 1-3 obrotów/minutę

B. 10-20 obrotów/minutę

C. 20-30 obrotów/minutę

D. 30-40 obrotów/minutę

 

Zadanie 10. Z jaką liczbą łopat pracują turbiny wiatrowe w farmach wiatrowych spotykanych w Polsce?

A. czterema

B. trzema

C. dwoma

D. jedną

 

Zadanie 11. Który z wykresów przedstawia przykładową charakterystykę ogniwa fotowoltaicznego

 B221.h7.gif

B221.h8.gif

Zadanie 12. Z przedstawionego wykresu wynika, że proces nagrzewania ogniw fotowoltaicznych powoduje

 

A. zwiększenie ich napięcia

B. zmniejszenie ich napięcia

C. przyspieszone starzenie się ogniw

D. nieokreśloną zmianę ich wydajności

 

B221.h9.gif

Zadanie 13. Z przedstawionego wykresu energetycznego wynika, że nominalna prędkość wiatru dla tej turbiny wynosi:

 

 

A. 4 m/s

B. 8 m/s

C. 10 m/s B221.h10.gif

D. 14 m/s

 

Zadanie 14. Jeżeli w instalacji solarnej przedstawionej na rys. pompa obiegowa się wyłączyła, to może oznaczać, że temperatura

 

A. T3 > T1

B. T3 < T1

C. T3 = T2

D. T3 < T2

 

Zadanie 15. Uszkodzenie modułów fotowoltaicznych połączonych szeregowo może być spowodowane

 

A. obciążeniem energetycznym przez odbiorniki

B. natężeniem promieniowania słonecznego

C. zacieniem jednego z modułów

D. wilgotnością powietrza

 

Zadanie 16. Jeżeli miernik częstotliwości na wyjściu inwertera w instalacji fotowoltaicznej wskazuje 50 Hz, to świadczy o:

A. uszkodzeniu inwertera

B. prawidłowej pracy układu

C. zwarciu w instalacji elektrycznej

D. zwarciu w modułach fotowoltaicznych

 

Zadanie 17. Pomiar kamera termowizyjną grozi jej uszkodzeniem, gdy:

A. czujnik skierowany jest na Słońce

B. temperatura otoczenia jest niższa niż -10C

C. temperatura otoczenia jest niż +30C

D. wilgotność względna powietrza przekracza 80%

 

 

Zadanie 18. Ilość energii przekazanej przez wirnik turbiny wiatrowej nie zależy bezpośrednio od?

A. prędkości wiatru

B. gęstości powietrza

C. temperatury powietrza

D. pola powierzchni łopat wirnika

 

Zadanie 19. Dopasowanie turbiny wiatrowej i odbiornika energii jest optymalne, gdy moc turbiny jest:

A. równa mocy podłączonego odbiornika

B. większa od mocy podłączonych odbiorników

C. mniejsza od mocy podłączonych odbiorników

D. zmienna w czasie względem do mocy podłączonych odbiorników

 

Zadanie 20. Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym powinno być niższe od ciśnienia napełnienia instalacji o 

A. 0,3 bara

B. 1,0 bar

C. 3,0 bary

D. 5,0 bar

 

Zadanie 21. Przy jakiej najniższej temperaturze otoczenia płyn roboczy w instalacji solarnej (glikol) nie może zamarzać?

A. +1C

B. +5C

C. -5C

D. -20C

 

Zadanie 22. Obejmy uziemiające przymocowane do rur obiegu solarnego powinny być połączone przewodem miedzianym o minimalnym przekroju

A. 6 mm2

B. 10 mm2

C. 16 mm2

D. 20 mm2

 

Zadanie 23. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy turbiny wiatrowej inwestor jest zobowiązany dołączyć.

A. gwarancję wykonawcy

B. oryginał dziennika budowy

C. decyzję pozwolenia na budowę

D. inwentaryzację geodezyjną przedwykonawczą

 

Zadanie 24. Wykonawca przekazuje inwestorowi komplet dokumentów oraz gwarancji dla poszczególnych maszyn i urządzeń w trakcie odbioru:

A. końcowego

B. pośredniego

C. częściowego

D. ostatecznego

 

Zadanie 25. Który dokument budowlany wymagany jest do zainstalowania kolektorów słonecznych na dachu budynku, bez ingerencji w bryłę zewnętrzną tego budynku

A. protokół konieczności

B. specyfikacja techniczna

C. decyzja pozwolenia na budowę

D. nie jest wymagany żaden dokument

 

Zadanie 26. Połączenie szeregowe turbin wiatrowych pozwala otrzymać:

A. prąd, będący sumą prądów od każdego z generatorów

B. napięcie będące sumą napięć od każdego z generatorów

C. prąd z generatora najmniejszej mocy

D. napięcie z generatora najmniejszej mocy

 

Zadanie 27. Do zapewnienia mocy 1 kWp, przy założeniu sprawności modułów fotowoltaicznych na poziomie 12,5% wymagana ich powierzchnia wynosi

A. 2 m 

B. 8 m2

C. 20 m2

D. 40 m2 

 

Zadanie 28. Do najważniejszych czynności przy konserwacji systemu fotowoltaicznego wyspowego należy kontrola?

A. wentylacji w akumulatorowni

B. poziomu elektrolitu w akumulatorach

C. uziemienia modułów fotowoltaicznych

D. sprawności modułów fotowoltaicznych

 

Zadanie 29. Graniczny poziom rozładowania akumulatora żelowego 12V, grożący nieodwracalnym uszkodzeniem podczas jego eksploatacji wynosi

A. 11,3V

B. 9,6V

C. 6,7V

D. 3,4V

 

Zadanie 30. Okresowy przegląd techniczny instalacji z pompą ciepła należy przeprowadzać raz na

A. 1 rok

B. 2 lata

C. 5 lat

D. 10 lat

 

Zadanie 31. Zgodnie z Prawem Budowlanym obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli raz na

A. 5 lat

B. 7 lat

C. 9 lat

D. 10 lat

 

Zadanie 32. Wyciek elektrolitu z akumulatora kwasowo-ołowiowego, zainstalowanego w instalacji fotowoltaicznej może być przed wszystkim przyczyną

A. rozładowania akumulatora

B. zbyt dużej pojemności akumulatora

C. wilgotności otoczenia pracy akumulatora

D. złego montażu modułów fotowoltaicznych

 

Zadanie 33. Przyczyna zadziałania wyłącznika nadmiarowo-prądowego w instalacji odbiorczej może być zbyt

A. duże obciążenie elektryczne układu

B. małe obciążenie elektryczne układu

C. mały przekrój przewodów zasilających

D. duży przekrój przewodów zasilających

 

Zadanie 34. Jaki wpływ na turbinę wiatrową ma zmniejszenie rezystancji obciążenia?

A. zwiększenie obciążenia turbiny

B. zmniejszenie obciążenia turbiny

C. nie ma wpływu na obciążenie turbiny

D. nieokreślone zmiany obciążenia turbiny

 

Zadanie 35. Proces reakcji chemicznych w ogniwie etanolowym wiąże się z powstaniem między innymi kwasu octowego i powoduje zabarwienie papierka wskaźnikowego, co wskazuje na:

A. wzrost zasadowości

B. zwiększenie pH

C. brak zmian pH

D. obniżenie pH

 

 

Zadanie 36. Wpływ na efektywność magazynowania wodoru nie wiąże się z jego

A. stanem skupienia

B. wilgotnością

C. temperaturą

D. ciśnieniem

 

Zadanie 37. Jeden dżul (1 J) jest równy

A. 1 Ws

B. 1 Wh

C. 60 WsB221.h11.gif

D. 1 kWh

 

Zadanie 38. Przedstawiony na rysunku symbol to 

A. moduł LED

B. moduł LED Power

C. turbina rotorowa Savoniusa

D. multimetr miernik z kablami

 

Zadanie 39. Która z wymienionych czynności montażowych kolektorów słonecznych wykonuje się jako ostatnią?

 

A. montaż kolektorów

B. połączenie kolektorów pionowych

C. podłączenie przewodów zbiorcznych

D. montaZ elementów konstrukcji nośnej

 

Zadanie 40. Okresowej wymianie w układzie kolektorów słonecznych podlega

 

A. naczynie przeponowe

B. panel słoneczny

C. zawór zwrotny

D. glikol

 

Klucze odpowiedzi

 B221.h12.gif