Turniej ZŁOTA KIELNIA kwiecień 2009

CZĘŚĆ I – WIEDZA ZAWODOWA

1. Twardość materiałów budowlanych jest cechą:

A) fizykochemiczną,

B) technologiczną,

C) mechaniczną,

D) fizyczną.

2. Obiekt, w którym wykonuje się instalację sprężonego powietrza to:

A) obiekt handlowy,

B) budynek biurowy

C) warsztat samochodowy,

D) budynek mieszkalny.

3. Mosiądz to stop:

A) miedzi i cyny,

B) żelaza i węgla,

C) miedzi i cynku,

D) cynku i aluminium.

4. Do zabezpieczenia instalacji i sieci przed skutkami wydłużeń liniowych służą:

A) haki,

B) podpory,

C) uchwyty,

D) kompensatory.

5. Baterie zlewozmywakowe ścienne montuje się nad zlewozmywakiem na wysokości

A) 0,10 ÷ 0,20 m,

B) 0,20 ÷ 0,25 m,

C) 0,25 ÷ 0,35 m,

D) 0,35 ÷ 0,40 m.

6. Wysokość montażu miski ustępowej wiszącej, licząc od powierzchni posadzki do górnej krawędzi miski wynosi:

A) 360 mm,

B) 380 mm,

C) 400 mm,

D) 420 mm.

7. Odległość przyłącza wodociągowego od przyłącza gazu do budynku przy prowadzeniu równoległym powinna wynosić:

A) 0,5 m,

B) 1,0 m,

C) 1,5 m, 

D) 2,0 m.

8. Średnica wylotu odgałęzienia ciepłej i zimnej wody doprowadzonej do umywalki powinna wynosić:

A) 10 mm,

B) 15 mm,

C) 20 mm,

D) 25 mm,

9. Do pomiaru ciśnienia wody w instalacji służy:

A) wodomierz,

B) wodowskaz,

C) manometr,

D) termometr.

10. Przepustnica służy do:

A) chłodzenia powietrza,

B) ogrzewania powietrza,

C) oczyszczania powietrza,

D) regulacji przepływu powietrza.

11. Przewody SPIRO to przewody wykonane z:

A) winiduru,

B) stopów miedzi,

C) blachy stalowej czarnej,

D) blachy stalowej ocynkowanej.

12. Nagrzewnica jest to:

A) źródło ciepła,

B) regulator ciepła,

C) promiennik ciepła,

D) krzyżowy wymiennik ciepła.

13. Jaki rodzaj instalacji przedstawiono na rysunku?

A) Instalacja c.o. dwururowa z rozdzielaczami,

B) Instalacja c o. dwururowa z trójnikami,

C) Instalacja c.o. dwururowa tradycyjna,

D) Instalacja c.o. jednorurowa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Przedstawione na rysunku poniżej urządzenie, które pośrednio podgrzewa instalacyjny nośnik ciepła w węźle ciepłowniczym, czerpiąc energię z sieci cieplnej nosi nazwę:

A) kotła,

B) hydroelewatora,

C) wymiennika ciepła,

D) grzejnika centralnego ogrzewania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Do regulacji ilości nośnika ciepła w grzejniku c. o. w zależności od temperatury powietrza w 

ogrzewanym pomieszczeniu służą zawory:

A) zwrotne,

B) regulacyjne,

C) termostatyczne,

D) bezpieczeństwa

16. Infiltracja to:

A) okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniach, polegające na otwieraniu okien lub innych otworów w przegrodach budowlanych

B) zorganizowana wymiana powietrza, które dopływa przez odpowiednie otwory rozmieszczone w zewnętrznych przegrodach budowlanych,

C) przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane, nieszczelności przegród oraz szczeliny wokół okien i drzwi,

D) przepływ powietrza przez pionowe kanały na skutek różnicy gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

17. Gazomierze mieszkaniowe powinny być zamontowane:

A) w łazience,

B) w dowolnym miejscu,

C) w pomieszczeniu mieszkalnym,

D) w pomieszczeniu niemieszkalnym i łatwo dostępnym.

18. Przewody instalacji gazowej nie mogą być prowadzone przez:

A) pomieszczenia piwnic,

B) pomieszczenia mieszkalne,

C) pomieszczenia nieoświetlone,

D) pomieszczenia niemieszkalne.

19. Próbę szczelności instalacji gazowej wykonuje się:

A) wodą zimną,

B) wodą ciepłą,

C) gazem ziemnym,

D) sprężonym powietrzem.

20. Pompa cyrkulacyjna w instalacji c.w.u. jest montowana aby:

A) wymusić obieg czynnika między kotłem a podgrzewaczem, 

B) wymusić obieg czynnika grzewczego w instalacji c.o.,

C) wymusić cyrkulację ciepłej wody w podgrzewaczu,

D) wymusić cyrkulację ciepłej wody w przewodach.

21. Temperatura ciepłej wody przygotowywanej centralnie powinna wynosić:

A) 35oC,

B) 45oC, 

C) 55oC,

D) 65oC.

22. Połączenia rur polipropylenowych do instalacji sanitarnych to połączenia:

A) skręcane na gwint,

B) zgrzewane doczołowo,

C) zgrzewane polifuzyjnie,

D) zgrzewane elektrooporowo.

23. Średnica podejścia kanalizacyjnego od zlewozmywaka wynosi:

A) 0,040 m,

B) 0,050 m,

C) 0,075 m,

D) 0,100 m.

24. Montując poziomy kanalizacyjne stosujemy trójniki z odgałęzieniem o kącie:

A) 30°,

B) 45°,

C) 60°,

D) 90°,

25. Odpowietrzenie grzejnika stalowego płytowego odbywa się za pomocą:

A) zaworu grzejnikowego,

B) korka wbudowanego w grzejnik,

C) zaworu odcinającego przy grzejniku,

D) zaworu odpowietrzającego na pionie.

26. Który z przedstawionych grzejników to grzejnik typu FAVIER:

27. Kalibrowanie jest czynnością właściwą dla techniki łączenia rur:

A) stalowych,

B) żeliwnych,

C) miedzianych,

D) kamionkowych.

28. Jakie urządzenie węzła cieplnego oznaczono na rysunku cyfrą 4 ?

A) hydroelewator,

B) wodomierz,

C) odkraplacz,

D) odmulacz.

 

29. Element oznaczony cyfrą 2 służy do

A) odpowietrzania i napowietrzania przewodu,

B) utrzymywania bezpiecznego ciśnienia

C) pomiaru natężenia przepływu wody .

D) utrzymywania stałej temperatury.

30. Monter ułożył 4 mb kanału wentylacyjnego oraz zamontował okap kuchenny. Koszt 1 roboczogodziny pracownika wynosi 20,00zł. Oblicz wynagrodzenie pracownika wiedząc, że  czas na ułożenie 1mb kanału wynosi 15 minut, a czas montażu okapu wynosi 30 minut.

A) 25,00 zł,

B) 30,00 zł,

C) 35,00 zł,

D) 80,00 zł.

31. Na podstawie rysunków przedstawionych  obok określ cenę jednego żebra grzejnika:

A) 5,00 zł,

B) 10,00 zł,

C) 15,00 zł,

D) 20,00 zł

  
 

32. Do wykonania instalacji c.o. jak na rysunku obok zużyto żeber grzejnikowych:

A) 5 sztuk,

B) 10 sztuk,

C) 15 sztuk,

D) 20 sztuk.

33. Na podstawie rysunku obok podaj długość potrzebnej rury Ø 15 na przewód zasilający do grzejnika z prawej strony:

A) 0,15 m,

B) 0,80 m,

C) 1,00 m,

D) 1,20 m.

34. Koszt materiałów związany z podłączeniem  grzejników jak na rysunku obok wyniesie:

A) 140,00 zł,

B) 200,00 zł,

C) 300,00 zł,

D) 340,00 zł

35. Rysunek poniżej przedstawia profil podłużny instalacji kanalizacyjnej. Różnica rzędnych przewodów na odcinku 4-3 wynosi:
A) 0,50 m,

B) 0,40 m,

C) 0,30 m,

D) 0,10 m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Na podstawie rysunku zamieszczonego powyżej oblicz długość przewodu na odcinku 3-2.

A) 0,80 m,

B) 2,60 m,

C) 10,40 m,

D) 13,40 m.

37. Budynek ma 4 kondygnacje, każda po 3,0 m. Wyrzutnia umieszczona jest 0,7m nad dachem budynku. Centrala wentylacyjna jest na poziomie 0,00 w budynku. Podaj długość kanału wentylacyjnego łączącego centralę z wyrzutnią.

A) 12,7 m,

B) 12,0 m,

C) 3,7 m,

D) 7,7 m.

38. W dokumentacji technicznej podano: przewód kanalizacyjny Ø 0,16 m, o długości l = 30 m, należy prowadzić ze spadkiem i = 2%. Podaj, jakie będzie zagłębienie przewodu rh na tej długości?

A) 6,0 m,

B) 3,0 m,

C) 0,6 m,

D) 0,3 m.

39. Na podstawie tabeli zamieszczonej poniżej dobierz grzejnik dla pomieszczenia, którego zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 1780W:
A) Typ C11 lub V11 o długości 600 mm i wysokości 600 mm,

B) Typ C22 lub V22 o długości 800 mm i wysokości 600 mm,

C) Typ C 11 lub V11 o długości 800 mm i wysokości 900 mm,

D) Typ C22 lub V22 o długości 600 mm i wysokości 300 mm.

 
 
 
 
 
 
 
 

40. Powierzchnia, na której będzie wykonana izolacja cieplna powinna być:

A) czysta i sucha,

B) może być zawilgocona,

C) sucha, ale niekoniecznie czysta,

D) nie ma wymagań w tym zakresie.

41. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna powinien mieć:

A) mały ciężar,

B) duży ciężar,

C) mały współczynnik przewodzenia ciepła,

D) duży współczynnik przewodzenia ciepła.

42. Kolejne czynności przy montażu grzejnika konwertorowego zasilanego od dołu są następujące:

A) odmierzenie odległości grzejnika od pionu, montaż kołków rozporowych, zamocowanie grzejnika na zawieszeniach, podłączenie przewodów instalacji do grzejnika,

B) wytrasowanie miejsca montażu grzejnika, montaż fabrycznych elementów mocujących (zawieszeń), zamocowanie grzejnika na zawieszeniach, napełnienie grzejnika wodą,

C) wytrasowanie miejsca montażu grzejnika, montaż kołków rozporowych, montaż fabrycznych elementów mocujących (zawieszeń), zamocowanie grzejnika na zawieszeniach, podłączenie przewodów instalacji do grzejnika,

D) wytrasowanie miejsca montażu grzejnika, montaż fabrycznych elementów mocujących (zawieszeń), zamocowanie grzejnika na zawieszeniach, podłączenie przewodów instalacji do grzejnika, montaż zaworu grzejnikowego,

43. Aby instalacja wentylacji mechanicznej działała prawidłowo należy okresowo wymienić:

A) wentylator,

B) wyrzutnię,

C) czerpnię,

D) filtr,

44. Kontrola instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym powinna się odbywać:

A) dwa razy w roku,

B) raz w roku,

C) co pół roku,

D) co 5 lat,

45. Awaria w instalacji centralnego ogrzewania spowodowała gwałtowny wypływ wody. Aby instalacja działała prawidłowo, należy:

A) odciąć tę część instalacji gdzie jest nieszczelność,

B) wymienić całą instalację centralnego ogrzewania,

C) uzupełnić wodę w instalacji centralnego ogrzewania,

D) zlokalizować nieszczelności, usunąć je i uzupełnić zład.

46. Przy obsłudze zgrzewarki do rur PP stwierdziłeś nieczystość tulei i trzpieni grzewczych. Jaką 

czynność należy w tej sytuacji wykonać?

A) posmarować tuleje i trzpień smarem,

B) oczyścić elementy szczotką drucianą,

C) przetrzeć elementy szmatką i spirytusem,

D) przemyć zgrzewarkę bieżącą wodą.

47. Przy klejeniu rur z tworzyw sztucznych należy zachować środki ostrożności poprzez:

A) założenie okularów,

B) zamknięcie wszystkich okien,

C) wykonywanie pracy w rękawiczkach,

D) zmniejszenie intensywności wdychania ze względu na szkodliwość oparów.

48. Podczas cięcia szlifierką elektryczną należy założyć:

A) hełm ochronny,

B) fartuch spawalniczy,

C) okulary ochronne i rękawice,

D) obuwie na twardej podeszwie.

49. Rysunek poniżej przedstawia oznaczenie graficzne:

B) kątowego zaworu odcinającego,

C) kątowego zaworu zwrotnego,

D) prostego zaworu zwrotnego

E) zaworu bezpieczeństwa.

 
 
 
 
50. Na schemacie instalacji klimatyzacyjnej nr 6 to oznaczenie :

A) filtru,

B) nagrzewnicy,

C) przepustnicy,

D) komory zraszania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ II – PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. Ilość towaru oferowanego do sprzedaży, znajdującego się w danej chwili na rynku, to :

A) podaż,

B) popyt,

C) elastyczność cenowa podaży,

D) elastyczność cenowa popytu.

2. Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest:

A) gromadzenie depozytów i udzielanie kredytów,

B) inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych,

C) prowadzenie działań marketingowych,

D) udostępnianie sejfów bankowych.

3. Najkorzystniejsza wysokość oprocentowania kredytu to:

A) 5%,

B) 10%,

C) 15%,

D) 22%.

4. Wynagrodzenie pracownika w systemie akordowym, który wykonał w ciągu miesiąca 2500 jednostek wyrobu, otrzymując 3 zł za jednostkę wyniesie:

A) 1250 zł,

B) 2500 zł,

C) 7500 zł,

D) 10000 zł.

5. Pracodawca zobowiązany jest do wypełnienia wobec pracownika obowiązków wymienionych w kodeksie pracy jeśli zawarł z nim umowę:

A) o dzieło,

B) o pracę,

C) zlecenie,

D) agencyjną.

6. Przedsiębiorstwo „NOWBUD” Spółka z o. o. osiągnęło zysk w roku obrotowym. Który z niżej wymienionych podatków powinno odprowadzić to przedsiębiorstwo do urzędu skarbowego z tytułu osiągniętego zysku?

A) dochodowy od osób fizycznych,

B) dochodowy od osób prawnych,

C) od towarów i usług,

D) akcyzowy.

7. Umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy. Okres wypowiedzenia wynosi więc:

A) 2 tygodnie,

B) 1 miesiąc, 

C) 2 miesiące, 

D) 3 miesiące.

8. Poprzez określenie płacy brutto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika

A) bez podatku dochodowego,

B) określoną w umowie o pracę,

C) obliczoną do wypłaty,

D) pomniejszoną o składki ZUS.

9. Jak nazywa się przedstawiony na rysunku dokument regulujący rozliczenie bezgotówkowe?

A) czek potwierdzony,

B) polecenie przelewu,

C) faktura VAT,

D) weksel prosty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Z powodu likwidacji jednego wydziału produkcyjnego rozwiązano umowę o pracę z 10 pracownikami. Pracodawca musi wydać niezwłocznie każdemu z nich:

A) uzasadnienie przyczyny zwolnienia,

B) pisemne referencje,

C) umowę o pracę, 

D) świadectwo pracy.

17. Na jakie ubezpieczenie społeczne zobowiązany jest opłacać składki wyłącznie pracodawca?

A) emerytalne,

B) rentowe,

C) wypadkowe,

D) chorobowe.

18. Podatnicy podatku dochodowego, osiągający dochody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zobowiązani są do składania w Urzędzie Skarbowym miesięcznej deklaracji:

A) PIT – 5,

B) PIT – 37,

C) PIT – 8B,

D) PIT – 11B.

13. Pewien przedsiębiorca przedstawił w banku plan finansowy swego nowego przedsięwzięcia. Podaj na podstawie tego dokumentu ile mieszkań w ciągu miesiąca musi obsłużyć aby osiągnąć dochód w wysokości 1000 zł miesięcznie.

A) 32

B) 50

C) 130

D) 200

14. Na podstawie planu finansowego przedstawionego obok oblicz ile wynoszą koszty związane z rozpoczęciem działalności przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów.

A) 200,00 zł

B) 600,00 zł

C) 700,00 zł

D) 800,00 zł

15. Na jakim poziomie została przez przedsiębiorcę ustalona cena jednostkowa usługi?

A) 10,00 zł,

B) 12,00 zł,

C) 32,00 zł,

D) 50,00 zł.

16. Pracodawca ustalił następujące warunki wynagrodzenia:  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1500,00 zł ,

 premia miesięczna w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,  dodatek w wysokości 120,00 zł za znajomość języka obcego. Jaka kwota wynagrodzenia brutto zostanie naliczona pracownikowi za miesiąc pracy?

A) 1580,00 zł

B) 1620,00 zł

C) 1650,00 zł

D) 1770,00 zł

17. Wynik finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma przynosi straty?

A) P>K

B) P C) P≥K

D) K=0

18. Wykorzystując informacje zawarte w tabeli, podaj na jaką kwotę wystawiona zostanie klientowi faktura za usługi telekomunikacyjne.

A) 12,76 zł

B) 34,16 zł

C) 36,60 zł

D) 70,76 zł

 
 
 
 

19. Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza się:

A) żywności,

B) odzieży,

C) sprzętu TRV,

D) maszyn produkcyjnych.

20. Wypowiedzenie umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik

A) jest innego wyznania,

B) jest osobą niepełnosprawną,

C) odmówił udziału w szkoleniu BHP,

D) odmówił wstąpienia do związków zawodowych.