Zasady montażu kotłów

1. Normy i rozporządzenia

Kryteria montażu kotłów ujęte są w następujących dokumentach:

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

– PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe, wymagania

– Normach dotyczących kotów grzewczych

– Uregulowaniach prawnych w przepisach UDT, przepisach pożarniczych, przepisach Korporacji Kominiarzy Polskich, nadzoru budowlanego.

 

2. Wymagania ogólne

 

Kotły należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Montaż kotła polega na podłączeniu kotła do istniejącej instalacji grzewczej i spalinowej, zamocowaniu uzbrojenia hydraulicznego i zabezpieczającego, podłączenia do instalacji elektrycznej oraz w szczególnych przypadkach zamocowania instalacji uzdatniającej wodę lub instalacji odpopielającej (kotły na paliwo stałe).

Kotły na paliwo stałe należy montować na fundamencie o wysokości minimum 5 cm ponad poziom podłogi zabezpieczonym kształtownikami stalowymi, kotły olejowe powinny mieć fundament o wysokości 10 cm. Kotłów opalanych gazem płynnym nie wolno instalować poniżej poziomu gruntu. Odległość kotła od ścian powinna zapewniać możliwość dokonania wszystkich niezbędnych prac konserwacyjnych. Podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych, podłogi drewniane należy wyłożyć płytami stalowymi lub warstwą kamienia.

3. Montaż kotłów na paliwo stałe. 

a) do 25 kW

– kocioł może być umieszczony w w piwnicy lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń

– skład paliwa powinien być usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu w pobliżu kotła lub a samej kotłowni. W tym drugim przypadku paliwo powinno być przechowywane w skrzyniach, lub innych pojemnikach, a jego ilość powinna wystarczać na cały sezon grzewczy

– popiół należy przechowywać w stalowych pojemnikach, które należy codziennie opróżniać

– podłoga kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych, jeśli podłoga wokół kotła jest palna, należy ją pokryć blachą stalową o grubości minimum 0,7mm, na odległość minimum 0,5m od krawędzi kotła.

– wymiary pomieszczenia powinny umożliwiać wszystkie prace wymagające obsługi, czyszczenia i konserwacji kotła kotła, przy czym odległość przodu kotła od przeciwległej ściany nie może być mniejsza niż 1m

– wentylacja kotłowni: kanał nawiewny o powierzchni minimum 200 cm2 , umieszczony nie wyżej niż 1m nad podłogą, kanał wywiewny wyprowadzony ponad dach z kratką wentylacyjną wywiewną o wymiarach minimum 14x14cm umieszczona pod stropem lub w suficie (nawiew i wywiew tylko naturalny bez żaluzji)

– odprowadzenie spalin kanałem o przekroju minimum 20×20 cm

– wysokość kotłowni 2,2m, przy czym w budynkach istniejących wysokość ta może wynosić  1,9m.

– w pomieszczeniu kotła należy umożliwić spuszczania wody do kratki ściekowej, a jeśli budynek nie posiada kanalizacji, do studzienki z pompą ręczną zakończona przewodem ze złączką do węża gumowego

– W pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły na paliwo stałe, znajdującym się nad inną kondygnacją użytkową, podłoga, a także ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek wodoszczelności dotyczy również wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm.

 

b) 25-2000 kW

– skład opału i żużla powinny być osobnymi pomieszczeniami z wentylacja o częstości wymian co najmniej 1x na godzinę dla składu opału i 3x na godzinę dla składu żużla

– podłoga wykonana z materiałów niepalnych ze spadkiem w kierunku studzienki schładzającej, pojemność studzienki równa objętości największej jednostki kotłowej jednak nie więcej niż 2m3

– wentylacja nawiewna kanałem o przekroju równym co najmniej 50% przekroju komina ale nie mniej niż 20×20 cm umieszczonym z tyłu kotłów nie wyżej niż 1m nad podłogą, z dala od stanowiska palacza

– wentylacja wywiewna kanałem umieszczonym pod sufitem o przekroju minimum 25% przekroju komina ale nie mniej niż 14x14cm

– przy kotłowniach o mocy >400 kW dodatkowa wentylacja mechaniczno nawiewno-wywiewna  zapewniająca 10 krotną wymianę powietrza w czasie zasypu kotłów i odżużlania

– odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna być o 0,5 m większa niż długość kotła, ale nie mniejsza niż 2m.

– jeśli w kotłowni kotły będą ustawione w dwóch rzędach przodem do siebie to odległość między rzędami powinna wynosić minimum 3,5m

– odległość tyłu kotła od ściany kotłowni powinna wynosić minimum 0,7m

– odległość boku kotła od ściany kotłowni minimum 1,0m, przejście między kotłami powinno wynosić także minimum 1,0m

– wysokość kotłowni powinna umożliwiać zasyp kotła, przy czym minimalna wysokość przy zasypie przednim wynosi 2,5m, przy zasypie górnym odległość od góry kotła lub pomostu do sufitu kotłowni powinna wynosić minimum 2,0m.

 

 

4.1 Montaż kotłów gazowych wodnych o mocy do 60 kW

 

– odległość przodu kotła od przeciwległej ściany w kotłowni nie mniej niż 1,0m

– minimalna wysokość pomieszczenia 2,2m

– dopuszcza sie w istniejących budynkach instalowanie kotłów gazowych o mocy do 30 kW w pomieszczeniach o wysokości minimum 1,9m (zob. też wymagania dla kotłowni gazowych)

 

4.2 Kotły gazowe o mocy 60-2000 kW

 

-odległość od ściany bocznej i tylnej minimum 1,0m

– minimalna odległość między kotłami 0,5m

– wysokość kotłowni nie mniejsza niż 2,5m

 

5. Montaż kotłów olejowych

 

– minimalna wysokość pomieszczenia 2,2m, odległości od ścian jak dla kotłów gazowych

 

6. Montaż kotłów żeliwnych

 

Montaż kotła żeliwnego członowego przeprowadza się często bezpośrednio na miejscu w kotłowni. Kotły członowe dają się łatwo skompletować na podstawie dokumentacji producenta z dopasowaniem mocy kotła do istniejących warunków. Kocioł żeliwny przywożony jest na budowę na palecie, ułatwia to jego rozładunek np. za pomocą wózka widłowego. Poniżej omówiony zostanie przykład montażu kotła firmy WOLF.

 

1. Przygotowanie do montażu:

– Przed zdjęciem ściągaczy zabezpieczyć należy żeliwne człony przed przewróceniem

– Zdjąć ściągacze

– Odtłuścić elementy dociskowe na członach żeliwnych oraz nyple montażowe

– W celu ułatwienia montażu zaleca się podłożenie pod człony żeliwne odpowiedniego, wyrównującego poziom elementu.

2. Montaż:

Tylni człon kotła postawić na przygotowanym fundamencie.

2 szt. nypli montażowych posmarować dokładnie pędzlem płynem poślizgowym – „Rostschutzprimer”

Nyple wbić lekko od góry i od dołu za pomocą młotka gumowego w gniazdo członu tylnego. Aby uniknąć nieszczelności należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nyple montowane były równo!

Rowek uszczelniający członu środkowego pokryć masą uszczelniającą o średnicy ca. 7-8 mm.

Ściągacze montażowe naciągnąć równomiernie z góry i z dołu. Ściągacza poluzować i nastawić na nową długość.

W trakcie montażu należy zabezpieczyć człony przed przewróceniem się! Po zamontowaniu członu przedniego narzędzia dociskające zluzować dopiero wtedy, gdy wszystkie ściągacze kotła zostaną naciągnięte.

Zamontować króćce zasilenia i powrotu wraz z uszczelnieniami.

Uwaga: Przed nałożeniem obudowy wykonawca musi poddać blok żeliwny próbie ciśnieniowej o ciśnieniu minimum 6,0 bar nie większym jednak niż 8,0 bar, a następnie potwierdzić wykonanie tej próby w protokole.

3. Montaż obudowy

1 Blachy montażowe – przykręcić do końcówek mocowań ściągaczy załączonymi śrubami R12

2 Izolacja – owinąć wokół kotła i spiąć spinkami

3 Izolacja – przyłożyć luzem do tyłu kotła

4 Dystans – przykręcić po lewej i prawej stronie

MK-1 80-140 założyć grubą ( grubość 2 mm ) podkładkę przy wszystkich dystansach

MK-1 180-260 założyć grubą ( grubość 2 mm ) podkładkę tylko na dystansach z przodu

5 Obudowa tylnia – obydwie części skręcić śrubami do blachy i przyłożyć do kotła

6a Obudowa boczna prawą/lewą przednią i tylnią skręcić śrubami M6x10, kątownik wzmacniający

MK-1 180-260 6c przykręcić śrubami M8x16 w środku obudów oraz całość wsunąć za obudowę

tylnią i przykręcić do dystansów śrubami M8x16 wraz z podkładkami.

6b Obudowa boczna – po lewej i prawej stronie wsunąć na obudowę tylnią i przykręcić do dystansów

MK-1 80-140 ( śruby M8x16 wraz z podkładkami )

7a Obudowa górna – nałożyć na obudowę boczną

MK-1 80-140

7a/7b Obudowa górna – obydwie części nałożyć na obudowę boczną

MK-1 180-260

Blachy boczne wyrównać i naciągnąć.

Obudowy tylnią i boczne skręcić załączonymi śrubami. Obudowę kompletować dopiero po montażu regulacji.

Dokręcić śruby na tylniej ścianie obudowy.

8 Listwa przednia z przodu na dole skręcić śrubami do obudowy bocznej

9 Dystanse gumowe wsunąć z tyłu do obudowy przedniej

10 Znak Wolf wcisnąć w otwór na obudowie przedniej

11 Obudowa przednia wsunąć w szczeliny obudów bocznych

12 Tabliczka znamionowa przykleić do obudowy w widocznym miejscu

Dokumentacja zamocować na obudowie

 

4. Montaż instalacji odprowadzającej spaliny

– kocioł należy podłączyć do czopucha lub przewodu spalinowego w sposób szczelny

– wszystkie styki członów, drzwiczek, ram, wyczystek i połączenia spodu kotła z fundamentem należy dokładnie uszczelnić kitem kotłowym