Rodzaje instalacji

Wiadomości wstępne

Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest utrzymanie w pomieszczeniu wymaganej temperatury. Komfort cieplny w pomieszczeniu można zdefiniować następująco:,, gdy w pomieszczeniu o średniej temperaturze 20°C, przy nieruchomym powietrzu (prędkość powietrza poniżej 0,15 m/s), przy normalnej wilgotności względnej

około 50%, człowiek dorosły normalnie ubrany, nie doznaje żadnego wrażenia cieplnego tzn. nie odczuwa ani zimna ani ciepła, to mówimy wtedy, że są warunki komfortu cieplnego”. Instalacja centralnego ogrzewania zbudowana jest z następujących elementów: kotła lub innego źródła ciepła (wymiennik ciepła), grzejników oraz armatury połączonych między sobą przewodami. Przewody instalacji centralnego ogrzewania, mogą być wykonywane z rur stalowych, miedzianych lub tworzywowych. Czynnikiem, który przenosi ciepło z kotła do odbiorników (grzejników) jest najczęściej woda o maksymalnej temperaturze 95°C.

Podział instalacji centralnego ogrzewania

Podziału instalacji centralnego ogrzewania możemy dokonać ze względu na:

Rodzaj czynnika grzewczego:

– wodne

– parowe pary niskoprężnej

– powietrzne

– elektryczne

Ogrzewania wodne można dzielić dalej na:

 ze względu na sposób wymuszenia krążenia czynnika grzewczego:

– ogrzewanie grawitacyjne,

– ogrzewanie pompowe.

ze względu na sposób rozprowadzenia przewodów:

– instalacje z rozdziałem górnym,

– z rozdziałem dolnym (w układzie tradycyjnym, poziomym lub rozdzielaczowym).

jak tez na instalacje dwururowe i jednorurowe

ze względu na sposób zabezpieczenia instalacji:

– instalacje z naczyniem wzbiorczym typu otwartego,

– z przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Instalacje parowe można dzielić na:

– instalacje z rozdziałem dolnym i górnym, 

a ze względu na sposób spływu skroplin (kondensatu) na: 

– instalacje z grawitacyjnym spływem skroplin z przewodami kondensatu (zalanymi, niezalanymi)

– instalacje z przepompowaniem skroplin z przewodami kondensatu (zalanymi, niezalanymi)