System KAN-therm Rail i TBS

Wiadomości wstępne

 

W firmie Kan-therm ogrzewania płaszczyznowe (podłogowe, ścienne i sufitowe) występują w wersji mokrej jak i suchej. W przypadku ogrzewań ściennych system mokry nosi nazwę Kan-therm Rail Wall, system suchy Kan-therm TBS Wall. W odróżnieniu do ogrzewania podłogowego oba systemy ścienne korzystają z mniejszych średnic rur 12×2, 14×2 lub 16x2mm. Poniżej omówione zostaną oba rozwiązania. Wszystkie dane techniczne i rysunki na podstawie poradnika firmy Kan-therm.

 

Wymagania ogólne dla ogrzewań ściennych Kan-therm

 

– Ogrzewanie ścienne montuje się na ścianach zewnętrznych o wsp. przenikania U ≤ 0,35 W/m2×K. Jeśli wsp. przenikania przekracza wartość 0,4 W/m2, ścianę należy dodatkowo ocieplić. Zaleca się montaż w pobliżu otworów okiennych, np. pod parapetami. Możliwy jest też montaż na ścianach wewnętrznych.

– Należy stosować rury PE-Xc lub PE-RT Systemu KAN-therm o średnicach 12×2 i 14×2 oraz rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT Systemu KAN-therm o średnicy 14×2.

– Zalecane rozstawy rur – 5, 10, 15, 20, 25 cm. Rury zaleca się układać meandrowo. W przypadku rozstawu 5

i 10 cm rury można układać podwójnym meandrem.

– Należy unikać zastawiania powierzchni grzejnych meblami, obrazami, zasłonami.

– Przed ułożeniem grzejników płaszczyznowych muszą być wykonane w ich obrębie wszystkie prace instalacyjne i elektryczne.

– Minimalne odległości rur grzewczych od sąsiednich przegród i otworów budowlanych przedstawione są na Rys.1.

– Miejsca styku ścian grzewczych i sąsiednich przegród budowlanych należy dylatować.

– Rury zasilające wężownice układane na podłodze prowadzić w izolacji lub rurze ochronnej.

– Na przejściu z podłogi na ścianę rurę prowadzić w w łuku ochronnym 90°.

– Pętle grzewcze zasilane są poprzez rozdzielacze KAN‑therm do ogrzewania płaszczyznowego.

– Wężownice mogą być też zasilane w układzie Tichelmanna przy założeniu jednakowych długości

poszczególnych podłączonych do układu obwodów. Dla określenia położenia rur grzewczych w istniejących instalacjach ściennych można użyć kamery termowizyjnej lub specjalnej termoczułej folii.

   

Rys. 1 Zalecane odległości grzejnika ściennego od innych przegród

 

System mokry Kan-therm Rail Wall

 

 Rys.2 Budowa ogrzewania/

chłodzenia KAN‑therm Rail Wall

1. Wykładzina ścienna (tapeta,

płytki ceramiczne

2. Tynk

3. Siatka montażowa 7×7 mm

4. Rura grzewcza KAN-therm

5. Szyna montażowa

6. Kołek rozporowy

7. Konstrukcja ściany

8. Izolacja termiczna

9. Tynk zewnętrzny

10. Dylatacje

 

W tym typie ogrzewania rury grzejne mocowane są do ściany za pomocą specjalnych listew montażowych a następnie zakrywane tynkiem.

W zależności od wymagań cieplnych i izolacyjności ściany zewnętrznej listwy montażowe mogą być mocowane bezpośrednio do ściany lub na uprzednio zamocowanej warstwie izolacji cieplnej (Rys.)

 

 

Fot. Sposób montażu rur

 

Całkowita grubość tynku powinna wynosić 30-35mm tak, aby nad rurami było co najmniej 10mm zaprawy tynkarskiej.

Elementy grzejnika ściennego

– Rury PE-Xc i PE-RT Systemu KAN-therm, z osłoną antydyfuzyjną, o średnicy 12×2 i 14×2 lub rury

grzewcze PE-RT/Al/PE-RT Systemu KAN-therm, o średnicy 14×2,

– Listwy montażowe KAN-therm Rail dla rur o średnicy 12 lub 14 mm,

– Prowadnice (łuki ochronne) 90° tworzywowe lub metalowe dla rur o średnicach 12-18 mm,

– Rury osłonowe (peszel) dla rur o średnicach 12-14 mm,

– Taśma przyścienna dylatacyjna

 

Wytyczne montażu

– Do mocowania rur stosować listwy montażowe KAN‑therm Rail dla średnic 12 lub 14 mm mocowane

do ściany kołkami rozporowymi. Rozstaw kołków powinien zapewnić odpowiednia wytrzymałość i stabilność listwy i zależy od budowy ściany.  Rozstaw szyn montażowych na ścianie wynosi maksymalnie 50 cm,

– Tynk płyty grzewczej powinien charakteryzować się dobrą przewodnością cieplną (min. 0,37 W/m × K), odpornością na temperaturę (ok. 70 °C dla tynków cementowo‑wapiennych, 50 °C dla

tynków gipsowych), elastycznością i małą rozszerzalnością,

– Rodzaj tynku musi być przystosowany do charakteru pomieszczenia. Mogą być stosowane tynki

wapienno‑cementowe, gipsowe a także zaprawy gliniane, Zalecane gotowe tynki: np. KNAUF MP‑75 G/F,

– Temperatura powietrza podczas prac tynkarskich nie powinna być niższa niż 5 °C,

– Tynk układać etapowo: pierwsza warstwa o grub. ok. 20 mm powinna całkowicie pokryć

rury grzewcze. Na świeżą warstwę nałożyć siatkę tynkarską z włókna szklanego o oczkach

40 × 40 mm a następnie nałożyć drugą warstwę o grubości 10 – 15 mm. Pasy siatki muszą nachodzić

na siebie a także na sąsiednie powierzchnie (ok.10 – 20 cm),

– Maksymalna szerokość pola grzewczego wynosi 4 m, wysokość do 2 m. Powierzchnia pola

nie powinna przekraczać 6 m2/obwód grzewczy,

– Podczas tynkowania rury grzewcze powinny być napełnione wodą pod ciśnieniem (min. 1,5 bara),

– Nagrzewanie tynku można rozpocząć po jego wyschnięciu (czas określony przez producenta

tynku – od 7 dni dla tynków gipsowych do 21 dla cementowych),

– Tynk może być malowany, pokrywany tapetą, farbą strukturalną i okładzinami ceramicznymi.

 

System suchy KAN-therm TBS Wall

 

 Rys. Budowa ogrzewania/

chłodzenia KAN‑therm TBS Wall

1. Wykładzina ścienna (tapeta,

płytki ceramiczne

2. Suchy tynk (płyta g-k)

3. Folia PE

4. Rura grzewcza KAN-therm

5. Profil stalowy (radiator)

6. Płyta Systemowa TBS

7. Listwa drewniana 25×50 mm

8. Konstrukcja ściany

9. Izolacja termiczna

10. Tynk zewnętrzny

11. Dylatacje

 

Rury grzewcze umieszczone są w rowkach płyt KAN-therm TBS wyposażonych w radiatory

z blachy stalowej. Płyty TBS mocowane są między poziomymi listwami lub profilami stalowymi

25 × 50 mm do powierzchni ściany. Na tak wykonaną konstrukcję nakłada się folię PE,

pełniącą rolę izolacji akustycznej i przeciwwilgociowej a następnie do listew mocuje się płyty

gipsowo‑kartonowe.

Elementy grzejnika ściennego

– Płyty KAN‑therm TBS o wymiarach 1000×500×25 mm, z lamelami (radiatorami) z blachy stalowej,

– Listwy drewniane lub profile stalowe 25 × 50 mm,

– Rury PE-Xc i PE-RT Systemu KAN-therm z osłoną antydyfuzyjną lub rury PE-RT/Al/PE-RT Systemu KAN-therm, o średnicy 16×2,0,

– Folia PE o szerokości 2 m i grubości 0,2 mm,

– Prowadnice 90° tworzywowe lub metalowe dla średnic 12-18 mm,

– Rury osłonowe (peszel) dla rur o średnicach 16 mm,

– Taśma przyścienna dylatacyjna,

– Suchy tynk, płyty gipsowo‑kartonowe.

 

Rys. Budowa ogrzewania/chłodzenia KAN‑therm TBS Wall; 1. Warstwa wykładziny ściennej

(płytki, farba strukturalna, tapeta itd.); 2. Suchy tynk (pyta g-k); 3. Folia PE; 4. Stalowy radiator (lamela)

5. Rura grzewcza KAN-therm; 6. Listwy drewniane; 7. Płyta KAN-therm TBS

Wytyczne montażu

– Powierzchnia ścian pod ogrzewanie musi być czysta, wyrównana i pionowa,

– Płyty KAN‑therm TBS mocować między listwami do powierzchni ściany przy pomocy odpowiednich

klejów do mocowania płyt styropianowych do konstrukcji budowlanych,

– Rozstaw listew wynosi (w osiach) 695 mm,

– Rury układać z rozstawem 167 mm, Folię PE nakładać na zakładkę 20 cm

 

UWAGI do projektowania

– maksymalna temperatura powierzchni ściany (grzanie) 35°C,

– minimalna temperatura powierzchni ściany (chłodzenie) 19°C,

– maksymalna temperatura zasilania instalacji 50°C,

– spadek temperatury wody w rurach od 5 do 10 K,

– rozstaw rur 5, 10, 15, 20 lub 25 cm, układane meandrowo (5 cm w przypadku podwójnego meandra),

– minimalna prędkość wody warunkująca skuteczne odpowietrzanie instalacji 0,2 m/s,

orientacyjna maksymalna dopuszczalna prędkość wody 0,8 m/s,

– orientacyjne maksymalne długości pętli grzewczych: 80 m dla rur 14 × 2 mm i 12 × 2 mm

(z uwzględnieniem odcinków przyłączeniowych),

– przy ścianach wewnętrznych opór cieplny wszystkich warstw ściany licząc do powierzchni rury

grzewczej nie powinien być mniejszy niż 0,75 m² × K/W (chyba, że zakładamy ogrzewanie sąsiadujących pomieszczeń).

Do wyznaczenia wydajności cieplnej grzejników ściennych w zależności od średnicy D (12

i 14 mm), rozstawu rur T (10, 15, 20 i 25 cm), grubości Su, właściwości cieplnych tynku oraz średniej

temperatury [(tV+tR):2]-ti ΔϑH(K) dostępne są (tabele) dla tynku o grubości 20 mm (ponad

powierzchnie rury) i wsp. przewodzenia λ = 0,8 W/mK oraz dla wartości jednostkowego oporu

przewodzenia warstwy wykończeniowej ściany RλΒ = 0,00; 0,05; 0,10; 0,15 m2 × K/W.

 

Pozostałe przepisy w katalogach firmy Kan-therm.