Montaż przewodów wewnętrznych

Przepisy ogólne

§ 164. 1. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.

2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do gazu, łączonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych, łączonych przez spawanie.

3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.

4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza – poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.

5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

6. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym

 

Generalnie przewody gazowe wewnątrz budynków można prowadzić przez pomieszczenia komunikacji ogólnej i wewnątrzmieszkaniowej, jak hole, korytarze, przez pomieszczenia użytkowe, techniczne, gospodarcze i pomocnicze, jak: kuchnie, łazienki, spiżarnie, sutereny, strychy i piwnice. Prowadzenie przez pomieszczenia mieszkalne z ograniczeniami zgodnie z p.2. Przewody gazowe powinny być tak prowadzone i projektowane aby:

– były łatwo dostępne

– pomieszczenia nie zagrażały stanowi technicznemu  instalacji

– trasy przewodów były możliwie najkrótsze

– średnice przewodów uwzględniały wielkość przepływu gazu wynikającą z obciążenia przyborów gazowych

Instalacji gazowej nie wolno prowadzić przez kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne, a także przez kotłownie, schrony, szyby windowe i pomieszczenia zagrożone wybuchem

 

Zasady montażu poziomów i pionów gazowych

 

1.Przewody gazowe muszą mieć spadek co najmniej 4‰, czyli 4 mm na 1 m w kierunku przepływu gazu do odwadniaczy lub aparatów gazowych, z wyjątkiem gazomierza, gdzie spadek jest w kierunku pionu, a z drugiej strony – w kierunku przewodów użytkowych

2.Przewody przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne należy prowadzić w rurach osłonowych. Wymagane jest, aby rura osłonowa wystawała około 3 cm w każdą stronę poza przegrodę. W przypadku prowadzenia przewodów gazowych przez pomieszczenia nie posiadające wentylacji rura ochronna powinna być wykonana na całej długości pomieszczenia

montga3.jpg

Rys. 1 Sposób prowadzenia rurociągu gazowego przez pomieszczenie niewentylowane

 

3. Rury instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji, stanowiących wyposażenie budynku należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz możliwość wykonywania prac konserwacyjnych. Minimalne odległości przewodów gazowych w stosunku do innych przewodów to:

– 10 cm od przewodów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania,

– 10 cm od przewodów instalacji elektrycznej (jeżeli gęstość gazu jest mniejsza od powietrza –powyżej tych przewodów, jeżeli gęstość jest większa – poniżej),

– 2 cm w przypadku krzyżowania się z innymi instalacjami.

Rys. 2 Minimalne odległości przewodów gazowych przy a) równoległym prowadzeniu, b) krzyżowaniu się rur

Rys. 3 Sposób prowadzenia instalacji gazowej dla a) gazu lżejszego od powietrza, b) dla gazu cięższego od powietrza

4. Przewody gazowe prowadzi się po wierzchu ścian w pomieszczeniach suchych w odległości 2 cm od tynku, natomiast w piwnicach i pomieszczeniach wilgotnych – w odległości co najmniej 3 cm. (rys.4). Jeśli przewód gazowy prowadzony jest w pojedynczej bruździe lub kanale, to jego odległość od ścian bruzdy (kanału) powinna być ≥20mm (rys.5). W bruzdach ściennych wypełnionych zaprawą nie wolno prowadzić przewodów miedzianych z uwagi na małą wytrzymałość ścianek rur i łatwość przebicia rury gwoździem wbijanym w ścianę.

Rys.4 Zasady układania przewodów gazowych na ścianie a) przewód w bruździe ściennej, b) przewód montowany natynkowo w pomieszczeniu suchym, c) przewód montowany natynkowo w pomieszczeniu wilgotnym d) przewód w kanale zasłoniętym perforowaną płytą

montga5.jpg

Rys.5 Prowadzenie pojedynczego przewodu gazowego w bruździe ściennej a) otwartej, b) zasłonięta ekranem pełnym, c) zasłonięta ekranem perforowanym, d) wypełnionej chudą zaprawą cementową

5. Przewody przechodzące przez strop należy prowadzić w rurze ochronnej wystającej minimum 20mm ponad poziom podłogi i o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm od średnicy zewnętrznej rury gazowej.

6. Zabrania sie prowadzić rury gazowe w bruzdach ściennych w odległości mniejszej niż 25 cm od przewodów spalinowych z uwagi na możliwość wpływu temperatury na instalację gazową.

7. Przewody gazowe nie mogą stanowić podpory dla innych instalacji, zabronione jest też używanie przewodów gazowych do uziemienia.

8. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku musza być w minimalnej odległości od przewodów uziemiających ≥1m ze względu na możliwość przeskoczenia iskry elektrycznej.

9. Zabrania się też układania przewodów gazowych pod podłogą lub w stropach, nie należy też projektować przewodów gazowych ponad stropem najwyższej kondygnacji. Wyjątek stanowią laboratoria i sale lekcyjne, gdzie dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych w kanale podpodłogowym przykrytym ekranem z otworami wentylacyjnymi. na przewodzie takim nie należy jednak wykonywać zaworów.

montga6.jpg

Rys.6 Prowadzenie przewodu gazowego w kanale podpodłogowym.

10. Rozstaw uchwytów dla przewodów gazowych nie powinien być mniejszy niż:

-1,5m dla rur średnicy  < 40 mm

– 2,0m dla rur ≥ 40mm

– 3,0m na długich odcinkach prostych bez załamań

na przewodach pionowych rozstaw uchwytów nie powinien być mniejszy niż 2,5m

 

11. Rury stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez nałożenie farby podkładowej a następnie pomalowane farbą nawierzchniową. zaleca się aby w miejscach ogólnie dostępnych (klatki schodowe, korytarze) była to farba żółta.