Montaż przyłączy gazowych

Zasady montażu przyłączy regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przyłącza średniego ciśnienia z późniejszymi zmianami.

§ 159. 1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu.

2. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej.

Rys.1 Schemat przyłącza gazowego z polietylenu. 1-przyłacze z PE, 2-szafka gazowa, 3-połączenie PE/stal, 4-rura stalowa, 5-wsporniki mocujące rurę przewodową, 6-wkręty kotwiące szafkę stalową, 7-gazociąg, 8-trójnik siodłowy, 9-przewód lokalizacyjny, 10-trwałe połączenie przewodu lokalizacyjnego ze wspornikiem, 11-taśma ostrzegawcza, 12-ściana w budynku, 13-fundament, 14-jezdnia, 15-chodnik, 16-kurek główny.

Rys. 2 Sposób wykonania przyłącza gazowego z kurkiem głównym w linii ogrodzenia. Ozn.1-przyłącze PE, 2-szafka gazowa, 3-kurek główny, 4-wspornik stalowy mocujący rurę przewodową, 5-przejście PE/stal, 6-cokół, 7-gazociąg PE, 8-trójnik siodłowy, 9-przewód lokalizacyjny, 10-ogrodzenie, 11-taśma ostrzegawcza, 12-jezdnia, 13-chodnik, 14-kolano, 15-trwałe połączenie przewodu lokalizacyjnego ze wspornikiem

gazprz1.jpg

Rys.3 Lokalizacja kurków głównych i zaworów odcinających  przy działce z dwoma budynkami zasilanymi gazem.

4. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza się instalowanie kurków głównych w miejscach łatwo dostępnych z zewnątrz, niebędących pomieszczeniami, np. w podcieniach, prześwitach, bramach, w odległości nie większej niż 2 m od lica zewnętrznego budynku.

gazprz4.jpg

5. Odległość kurka głównego, montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

gazprz6.jpg

6. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego budynku, może być zainstalowany więcej niż jeden kurek główny. W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone.

7. W zwartej zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się instalowanie kurka głównego przed budynkiem, poniżej poziomu terenu, pod warunkiem zachowania wymagań właściwych dla armatury zaporowej montowanej na gazociągach sieci gazowych.

8. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. Na budynku mającym więcej niż jeden kurek główny należy umieścić informację o liczbie i miejscach ich zainstalowania.

 
§ 160. 1. W przypadku gdy z jednego przyłącza jest zasilany więcej niż jeden budynek, oprócz kurka głównego, należy zastosować odrębne zawory niebędące kurkami głównymi, odcinające dopływ gazu do każdego z tych budynków.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, gdy kurek główny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niż 10 m, należy na ścianie budynku dodatkowo zastosować zawór odcinający.

3. Zawory odcinające, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny spełniać wymagania określone w § 158 ust. 6.

 

 

Rys. Przykładowe rozwiązanie szafki gazowej wolnostojącej na przyłączu niskiego ciśnienia. 1-kolumna przyłącza, połączenie kołnierzowe PE/stal, 2-kurek główny, 3-kolano hamburskie, 4-monozłącze pod gazomierz wraz ze wspornikiem, 5-gazomierz, 6-szafka, 7-cokół betonowy, 8-fundament

 

 Inne przepisy

– gazociąg doprowadzony do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej może mieć ciśnienie nie większe niż 0,5 MPa, a do ścian zewnętrznych pozostałych budynków nie większe niż 1,6 MPa,

– kurek główny lokalizowany powinien być w miejscu łatwo dostępnym,

– odległość kurka głównego od poziomu terenu, najbliższej krawędzi okien, drzwi lub innego otworu wynosić musi minimum 0,5 m; w przypadku, gdy instalowany jest punkt redukcyjny wraz z kurkiem głównym – odległość pozioma wzrasta do 1,0 m,

– miejsce instalowania kurka głównego musi być oznakowane,

– w przypadku zasilania instalacji gazowej z sieci o ciśnieniu powyżej 500 kPa – za urządzeniami redukcyjnymi należy zainstalować kurek odcinający pełniący funkcję kurka głównego,

– urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku,

– minimalne średnice przyłączy gazowych to:

• 40 mm do niskiego ciśnienia,

• 20 mm do średniego ciśnienia budynków jednorodzinnych i zagrodowych,

• 25 mm do 2 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej,

• 25 mm do przyłączy o długości powyżej 50 m.

– w miejscu, w którym rura przewodowa przyłącza wychodzi ponad ziemię należy zamontować stalowa rurę ochronną,

– jeżeli przyłącze wykonane jest z PE – można w odległości poziomej nie mniejszej niż 1,0 m zainstalować kształtkę przejściową, umożliwiającą przejście PE na stal,

– jeżeli przyłącze wykonane jest z PE i dochodzi do kurka głównego – należy w odległości poziomej nie mniejszej niż 1,5 m zainstalować rurę osłonową ze stali i doprowadzić ją do kurka głównego,

– przykrycie przyłącza gazowego to minimum 60 cm.

Połączenie z siecią gazową

Sposób rozwiązania zależy od  materiałów z jakich wykonana jest sieć i przyłącze, mamy tutaj następujące przypadki

a) połączenie stal/stal

b) połączenie stal/PE

c) połączenie PE/PE

 

Połączenie stal/stal

Stosowane jest przy gazociągach stalowych i przyłączach wykonanych ze stali. Połączenie może być wykonane od góry lub z boku rurociągu. Bezpośrednio przy odgałęzieniu stosuje sie kurki gazowe sferyczne kulowe z przyłączem kołnierzowym lub spawanym.

 

Połączenie stal/PE

Przejście z rury stalowej na rurę polietylenową może być wykonane od góry rurociągu lub z boku.

Rys. Przejście z rury stalowej na PE wykonane od góry. Ozn.1-1,2 – króciec kołnierzowy stalowy, 3-kolano hamburskie, 4-połączenie adaptacyjne stal/PE, 5-sieć gazowa stalowa

Rys.2 Połączenie boczne. 3- przyłącze adaptacyjne pozostałe ozn. jak wyżej.

 

Połączenie typu PE/PE

Może być realizowane dwojako w zależności od średnicy przyłącza. Przy średnicach nie przekraczających 63 mm stosuje sie trójniki siodłowe z nawiertką (fot.). Połączenie z rurą przyłącza wykonywane jest za pośrednictwem mufy elektrooporowej.

gazprz3.gifFot. Trójnik siodłowy z nawiertką

 

 

Przy średnicach >63mm wykorzystywane są trójniki elektrooporowe lub siodła z połączeniem kołnierzowym.

gazprz9.jpgFot. Trójnik elektrooporowy