Rozprowadzanie gazu

Gaz ziemny rozprowadzany jest siecią gazową. Jest to układ rurociągów rozprowadzających

 paliwo gazowe od miejsca wydobycia do odbiorcy z uzbrojeniem i urządzeniami służącymi do

 jej obsługi. Sieć gazowa kończy się kurkiem głównym, który jest ostatnim jej elementem.

 Podstawowego podziału sieci gazowej można dokonać uwzględniając jej funkcję, ciśnienie

 i układ.

 Ze względu na funkcję gazociągi dzielimy na:

 – magistralne (tranzytowe),

 – zasilające,

 – rozdzielcze,

 – przyłącza.

 Ze względu na ciśnienie gazociągi dzielimy na:

 – wysokiego ciśnienia – powyżej 1,6 MPa,

 – średniego podwyższonego ciśnienia – od 0,5 do 1,6 MPa,

 – średniego ciśnienia – powyżej 10 kPa do 0,5 MPa,

 – niskiego ciśnienia – poniżej 10 kPa.

 Ze względu na układ prowadzonych rurociągów wyróżniamy gazociągi w układzie:

 – zamkniętym,

 – otwartym,

 – mieszanym.

 Gazociągi magistralne transportują gaz na bardzo duże odległości: od miejsca wydobycia do

 najdalej położonego rejonu zasilania (przykładem gazociągu tranzytowego jest Gazociąg

 Jamajski). Panuje w nich ciśnienie bardzo wysokie, gdyż tylko pod dużym ciśnieniem transport

 gazu jest ekonomiczny. Na drodze gazu występują urządzenia:

 – stacje oczyszczania gazu i jego pomiarów,

 – tłocznie gazu podwyższające ciśnienie w rurociągu,

 – stacje gazowe obniżające ciśnienie w sieci do zadanej wartości i rozdzielające gaz do poszczególnych odgałęzień,

 – podziemne zbiorniki magazynujące gaz budowane w celu zapewnienia ciągłości dostaw i zapewnienia zapasu strategicznego.