Szambo

Jest rozwiązaniem preferowanym dla małych działek lub dla działek, które w niedługim czasie zostaną podłączone do miejscowej sieci kanalizacyjnej. Szambo, to szczelny, bezodpływowy, zbiornik gromadzący ścieki w sposób okresowy (najczęściej nie dłużej niż z 14 dni), opróżniany następnie przez tabor asenizacyjny. Szamba mogą być wykonane z kręgów betonowych, z tłoczonych zbiorników z tworzyw sztucznych, mogą być też betonowane metodą zalewową bezpośrednio na placu budowy z wykorzystaniem form betoniarskich. Minimalne odległości szamb od budynku i uzbrojenia działki podaje rysunek.

     Przepisy montażowe

  Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na szambo określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690). Rozdział 7 rozporządzenia (Zbiorniki na nieczystości stałe)

   Budowa szamba

oczysz2.jpg

 

Typowy przekrój przez zbiornik ścieków pokazuje poniższy rysunek. Szambo może mieć tzw. wentylację niską, tzn. rurę wywiewną zamontowaną bezpośrednio na poziomie włazu (odległość od budynku wynosi wtedy minimum 5m), lub wentylację wysoką, z rura wywiewna wyprowadzona ponad okap budynku (minimum 0,6 m powyżej okapu). Szambo może w takim wypadku być zamocowane w pobliżu budynku.

  Opróżnianie szamba należy przeprowadzać w momencie, gdy pojemność zbiornika przekroczy dopuszczalną wartość. Zwykle jest to poziom rury dopływowej. Stopień napełnienia zbiornika może być odczytywany przez okresowe zaglądanie do szamba (mało wygodne) lub z zastosowaniem sygnalizatora poziomu. Sygnalizatory są to urządzenia z czujnikami poziomu, ze zdalnym wskazaniem. Zamocowane wewnątrz budynku sygnalizują dźwiękiem lub sygnałem optycznym stopień napełnienia zbiornika (przekroczenie poziomu).

sygn.jpg

Obecnie stosowanie szamb betonowych jest nieopłacalne z uwagi na czas wykonania jak i przepisy budowlane. Szamba betonowe wymagają bowiem pozwoleń na budowę, podczas gdy tworzywowe tylko zgłoszeń. Montaż szamba z laminatu lub polietylenu trwa jeden dzień i wymaga tylko wykonania dołu oraz zapewnienia odpowiedniej obsypki z piasku żwirowego. 

Montaż należy prowadzić na równym podłożu z wykonaną podsypką piaskową o wysokosci minimum 10 cm. W czasie zasypywania zbiornika powinien on być napełniony wodą, aby zagęszczanie piasku nie spowodowało jego wypłynięcia.