Projektowanie wpustów podłogowych

Wpusty i odpływy należy projektować zgodnie z normą PN EN 1253-cz.1 „Wpusty ściekowe w budynkach, wymagania”. Według normy wpusty należy projektować w miejscach:
– poboru wody, za wyjątkiem miejsc podłączenia pralek i zmywarek
– pomieszczeniach sanitarnych o dużej rotacji osób, jak: szkoły, budynki użyteczności publicznej,
– w łazienkach w zakładach pracy jeden wpust powinien przypadać na każde 30m2 podłogi
– w łazienkach w budynkach mieszkalnych zaleca się stosować wpusty jako urządzenia przeciwzalewowe, chroniące przed zalaniem mieszkania na wypadek uszkodzenia pralki, przelania się wody w wannie, itp.
– wpusty w zakładach przetwórstwa żywności powinny posiadać duże osadniki lub separatory zanieczyszczeń
– wpusty powinny być zamocowane szczelnie w podłodze, montaż wpustu nie może przerywać izolacji wodochronnej,
uszczelnienie podłogi wokół wpustu powinno spełniać wymagania normy DIN 18195
 
Spadki powierzchni podłogowych
 
Powierzchnie podłogowe w pomieszczeniach mokrych, na balkonach i tarasach oraz powierzchnie dachów płaskich, podwórek i ciągów komunikacyjnych muszą być wykonane w takich sposób, aby woda odprowadzana była za pomocą spadku do wpustów umieszczonych w najniższych miejscach. Aby możliwe było odprowadzanie wody do wpustu bez tworzenia się kałuży, niezależnie od rodzaju odwadnianych powierzchni, należy zastosować następujące spadki minimalne.
 
Pomieszczenia wilgotne                                                                        Spadek                  Pomieszczenie

Okładziny płytkowe przy niewielkim napływie wody                                1%                     pralnie

Okładziny płytkowe przy dużym napływie wody                                      2%                    prysznice nieograniczane

Okładziny płytkowe przy bardzo silnym napływie wody                           3%                    ubojnie zwierząt, itp.

W łazienkach domowych z wannami i brodzikami można zrezygnować ze spadku podłogi, ponieważ powierzchnie są stosunkowo małe i należy liczyć się tylko z wodą rozpryskującą się (nie dotyczy kafelkowanych pryszniców z wpustem podłogowym).

Powierzchnie zewnętrzne                                 Minimalny spadek

Balkony                                                            1,5-2%

Tarasy                                                              1,5-2%

Dachy płaskie (bez zieleni)                                  2-5%

Powierzchnie podwórek                                     1-2%

 
Stropy piwnic podwórzowych i pięter parkingów       Minimalny spadek

Bruk kamienny łączony                                                     2,5%

Asfalt odlewany chropowaty                                              2%

Asfalt odlewany gładki                                                      1,5%

Beton chropowaty                                                             2%

Beton próżniowy gładki                                                     1,5% 

 

Wydajność wpustów
 
Określona jest w normie PN EN 1253 -2, wpusty musza spełniać wymagania dotyczące badań. Wartości przepływu podają przy tym przepustowość wpustów podłogowych, mierzoną za pomocą wody czystej i przy wysokości spiętrzania wynoszącej 20 – 45 mm ponad kratką wlotową. Wartości przepływów podaje tabela.
 

Zasady montażu wpustów

 
Prawidłowo zamocowany wpust powinien być umieszczony około 2mm poniżej poziomu podłogi. Dopuszcza się też zlicowanie rusztu z posadzką, jeśli wpust znajduje się w zamkniętej przestrzeni (kabina natryskowa). Zgodnie z normą PN-EN 1245-1, spadek posadzki w kierunku wpustu podłogowego w pomieszczeniach wilgotnych (kabiny natryskowe) powinien wynosić minimum 2%. Do prac okładzinowych zaleca się wybierać płytki o małych rozmiarach, mozaikowe lub o wymiarze dopasowanym do kształtu rusztu. Większe płytki wymagają z reguły cięcia poprzecznego dla uzyskania spadków kierunkowych.
                 Odpływy od wpustów powinny być podłączone do kanalizacji ze spadkiem 2,5%. Minimalna różnica wysokości pomiędzy trójnikiem na pionie a odpływem powinna być równa lub większa wysokości zamknięcia wodnego w odpływie.
                Połączenie odpływu z konstrukcją podłogi musi być wykonane w sposób szczelny i stabilny. Nie dopuszczalne jest osiadanie wpustu jak też przesiąkanie wilgoci wokół wpustu. Przykładowe uszczelnienie wpustu w posadzce z wykorzystaniem kołnierzy uszczelniających pokazują poniższe ilustracje.
Rys. Sposób montażu i uszczelnienia wpustu KESSEL Ecoguss. 1 korpus wpustu, 2-zamknięcie dzwonowe, 3-nadstawka, 4-ruszt z systemem lock, 5-kołnierz uszczelniający, 6-przedłużka
 
Kolejne czynności przy montażu
 
1 – montaż uszczelnienia w  warstwie konstrukcyjnej podłogi, paroizolacja nakładana jest na kołnierz wpustu i przykręcana górnym pierścieniem.
2- umieszczanie elementu dystansowego dopasowanego do wysokości izolacji,
3- Uszczelnianie wpustu w warstwie  izolacji przeciwwilgociowej
4- osadzenie w korpusie wpustu elementu nadstawki z rama nośną, wykonanie jastrychu i prac okładzinowych wokół wpustu