Sita

Wstęp

W niektórych mniejszych oczyszczalniach ścieków zamiast osadników wstępnych lub piaskowników stosuje się sita. na których odbywa się proces ce­dzenia zanieczyszczeń. Zastosowanie sit ma szczególne uzasadnienie w przy­padku oczyszczalni, do których dopływają ścieki rozcieńczone, pochodzące z kanalizacji ogólnospławnej.

Podział sit

Najczęściej spotykane typy sit to:

· statyczne (samooczyszczające),

· dynamiczne (bębnowe obrotowe),

Sita z reguły stosuje się do oczyszczania ścieków przemysłowych. Na urządzeniach tych usuwa się 5-10% BZT5 oraz 5-20% zawiesiny.

Sita dzieli się na:

· tarczowe,

· bębnowe,

· taśmowe,

Sita większości rodzajów są ruchome i oczyszczane w sposób ciągły. W przypadku sit tarczowych oczyszczanie ich odbywa się mechanicznie za pomocą szczotek. Sita bębnowe natomiast są oczyszczane mechanicznie lub strumieniem ścieków, który wraz z działaniem siły odśrodkowej powstałej przy obrocie bębna powoduje odrywanie zanieczyszczeń od powierzchni sita.

Podział sit ze względu na prześwit:

· gęste <100 µm (mikrosita),

· średnie 0,1-1,5 mm,

· rzadkie >1,5,mm,

 

Sita statyczne

 

Sito to służy do filtracji bądź przesiewania ciał stałych – oddzielania ich od  cieczy. W oczyszczalniach miejskich  usuwane są cząstki zawierające się w  przedziale od 1 do 1,5 mm. Natomiast dla nieczystości przemysłowych zakres ten  wynosi od 0,5 do 1 mm. Najczęściej sita statyczne wykonywane są jako szczelinowe lub łukowo-szczelinowe, oba typy należą do konstrukcji samooczyszczających się.

sito1.jpgsita2.jpg

Sito szczelinowe po lewej i łukowo-szczelinowe po prawej.

 

W sitach statycznych ścieki doprowadzane są komorą wlewową stycznie do powierzchni sita. ściekając po jego powierzchni przedostają się do zbiornika filtratu a zanieczyszczenia grawitacyjnie opadają na dno sita zsuwając sie po jego powierzchni.

 

Sito bębnowe

 

Zanieczyszczone medium doprowadzane jest króćcem wlotowym do wnętrza sita bębnowego. Dzięki zastosowaniu specjalnego deflektora, medium wytraca swą energię, a obciążenie części separującej jest równomierne. Część separującą sita stanowi siatka lub blacha perforowana o różnych prześwitach przymocowana do bębna napędzanego przez motoreduktor wysokiej klasy. Medium przepływa przez sito do specjalnej wanny skąd króćcem wylotowym trafia do dalszych stopni oczyszczania. Części stałe zatrzymywane są na perforacji, a  obracający się bęben wyposażony w ślimacznicę transportuje je do zsypu skratek skąd trafiaj do pojemnika lub na prasę. Podczas transportu skratek następuje ich odsączanie oraz  płukanie (opcja).

Sito wyposażone jest w specjalny przelew awaryjny odprowadzający nadmiar medium w przypadku przekroczenia założonych przepływów, lub braku zasilania.

 

sita4.jpg

 

Sito spiralne

 

Wykonywane jest jako obrotowe i wyposita5.jpgsażone w ślimak ustawiony pionowo lub pod kątem ostrym. Oczyszczenie ścieków z zanieczyszczeń stałych polega tutaj na ich wstępnym filtrowaniu w kanale ściekowych przez gęstą siatkę. zatrzymane skratki zgarniane są przez ślimak i transportowane wyżej do pojemnika.

Sita tarczowe

 

Zbudowane są z filtrów siatkowych wykonanych w postaci obracających się tarcz. Ścieki dopływające do filtra przechodząc przez tarcze oczyszczają się z drobnych zanieczyszczeń, które następnie zgarniane są do osobnej misy i odprowadzane do zbiornika osadu. Tarcze zanurzone są w około 50-60% w ściekach. Sita tarczowe stosowane są zwykle w końcowych odcinkach oczyszczalni ścieków do usuwania osadu po osadnikach wtórnych.

sita3.jpg