Rodzaje instalacji kanalizacyjnych

Podział instalacji kanalizacyjnych

Instalacje kanalizacyjne służą do odprowadzania z budynków ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków powstających w wyniku procesów technologicznych i wód opadowych oraz przesyłania ich dalej do oczyszczalni ścieków lub bezpośrednio do odbiornika, którym może być: studnia chłonna, rów przydrożny, rzeka, gleba, itp. W zależności od przeznaczenia i charakteru ścieków instalacje kanalizacyjne dzieli sie na:

– kanalizację sanitarną

– kanalizację deszczową

Do instalacji kanalizacyjnych można tez zaliczyć:

– instalacje do usuwania wody gromadzącej sie wokół fundamentu budynku (tzw. „drenaż opaskowy”)

– instalacje do rozsączania ścieków częściowo oczyszczonych bezpośrednio do ziemi (tzw. „drenaż rozsączający”)  

 

Z uwagi na zasadę działania instalacje kanalizacyjne dzielimy na:

grawitacyjne, w których spływ ścieków zachodzi samoistnie, bezciśnieniowo i związany jest ze spadkiem przewodów odpływowych

podciśnieniowe, w których odprowadzanie ścieków z przyborów odbywa się za pomocą próżni wytwarzanej w instalacji, przy czym przewody mogą być układane bez spadku

ciśnieniowe, w których ścieki przepompowywane są na wyższy poziom lub do dalej położonego zbiornika lub kolektora grawitacyjnego poprzez pompę ścieków

 

Specjalną grupę instalacji kanalizacyjnych stanowią systemy niskoszumowe, w których hałas wytwarzany przez spływająca wodę wygłuszony jest poprzez zastosowanie odpowiedniej grupy materiałów (np. dźwiękochłonnych rur).