Spływ, przepływ, odpływ

Spływ powierzchniowy
 To wszystkie wody spływające po powierzchni ziemi. Wielkość i szybkość spływu wód zależy od:
– spadku (nachylenia) powierzchni
– chłonności podłoża
– wielkości opadów
– ukształtowania koryta cieku (np. meandrowe, proste)
Ze względu na spadek terenu cieki w Polsce dzieli sie na:
– nizinne o spadku <0,5‰
– wyżynne o spadku 0,5-3‰
– górskie >5‰
Wody spływające ciekami różnych rzędów tworzą sieć rzeczną, która zasilana większe zbiorniki wodne zwane morzami lub oceanami (Rys)
ciek2.jpg
Parametrem charakteryzującym spływ powierzchniowy jest przepływ określający ilość wody w m3/h lub w m3/s
spływającej korytem cieku.
Przepływ, czyli debit (Q) określa zasoby (masę) wody w rzece Jest to ilość wody, przepływająca przez przekrój koryta w jednostce czasu. Praktycznie parametr ten oblicza się mnożąc podaną w metrach [m] szerokość (w) i głębokość (d) koryta przez wyrażoną w metrach na sekundę [m/s] prędkość przepływu (v):
Q = w x d x v [m3/s]  
Przykładowe wartości tego parametru dla różnych rzek są następujące:
                                   Missisipi – 1,7∙104 [m3/s]
                                   Rzeka Świętego Wawrzyńca – 104 [m3/s]
                                   Dunaj – 9,0∙103 [m3/s]
                                   Wisła – 103 [m3/s]
Przepływ nie jest stały. Na jego zmienność wpływa wiele czynników takich jak:
a)    czynnik klimatyczny (związany z dużą ilością opadów do warunków powodziowych włącznie lub intensywnym parowaniem w czasie długotrwałej suszy).
b)    czynnik litologiczny (przepuszczalność i porowatość/szczelinowatość gleby i skalnego podłoża).
c)    czynnik biologiczny (obecność lub brak szaty roślinnej i w konsekwencji większe lub mniejsze możliwości retencji wód).
d)  Czynnik hydrologiczny (zasilanie z dorzecza, jego wielkość, wydajność)
 
ciek3.jpg
 
 
rzeka9.jpg
 
Stany wód
 
splyw16.jpg
splyw17.gif
 
Przepływ maksymalny i minimalny
splyw18.gif
splyw19.jpg
 
Wezbrania i niżówki
 
splyw110.gif
splyw111.jpg
splyw21.jpg
splyw112.gif
splyw113.gif
splyw114.jpg
splyw115.jpg