Montaż wodomierzy z systemem zdalnym

Systemy zdalnego przekazywania danych wodomierzy mieszkaniowych.

W dużych zasobach mieszkaniowych, w celu eliminacji konieczności dochodzenia do poszczególnego wodomierza i ręcznego wprowadzania danych, zaleca się stosować wodomierze przeznaczone do układów ze zdalnym odczytem danych. Wodomierze zaopatrzone w odpowiednie moduły mogą pracować w:

– Systemie Monitoringu Mediów lub

– Systemie Opomiarowania Mediów

A) System Monitoringu Mediów oparty jest na wyrobach produkcji METRON, stanowiących odrębne jednostki handlowe, przystosowanych sprzętowo i programowo do komunikacji szeregowej – schemat działania rysunek 14a.

· System Monitoringu Mediów służy do zbierania i przenoszenia danych, przy wykorzystaniu sieci komputerowych typu LAN Ethernet w celu monitorowania parametrów w automatycznym cyklu zbierania danych, archiwizacji danych, zarządzania danymi, odczytywania danych. · Wodomierze przeznaczone do pracy w Systemie Monitoringu Mediów, zaopatrzone są w moduły przekazywania danych poprzez wyjście impulsowe – schemat wbudowania wodomierza rysunek 13.

montwo12.jpg

Rys.13. Schemat wbudowania wodomierza JS z nadajnikiem impulsów (z przewodowym modułem przekazywania).

Wodomierz przewodowo podłączany jest do Sumatora Impulsów SIM 16.01. Do jednego Sumatora, można podłączyć maksymalnie 16 urządzeń pomiarowych o jednakowej stałej impulsowania – rysunek 14a. Wodomierze mieszkaniowe z modułem przekazywania impulsów należy instalować w mieszkaniach, natomiast sumatory impulsów należy montować poza lokalem mieszkalnym np. na korytarzu klatki schodowej, piwnicy itp.

· Dostęp do danych w postaci strony www umożliwia urządzenie produkcji METRON: HTTP Serwer 01, podłączane przewodowo do sumatora impulsów.

· Przekazywane dane (ilość impulsów, numer podłączonego urządzenia, data odczytu) mogą być przetwarzane wg indywidualnych potrzeb np. przeniesienie do arkusza kalkulacyjnego lub eksportowanie danych do innych programów rozliczeniowych.

montwo13.jpg

Rys. 14. Schemat struktury systemu Sumator SIM 16.01 i Sumator SIM 16.01A.

B) System Opomiarowania Mediów, oparty jest na wyrobach produkcji METRON, stanowiących odrębne jednostki handlowe, przystosowanych sprzętowo i programowo do komunikacji radiowej lub szeregowej – schemat działania rysunki 16 i 14b.

· Wodomierze przeznaczone do pracy w Systemie Opomiarowania Mediów, zaopatrzone są zależnie od wybranej komunikacji w moduły radiowe lub w moduły przekazywania danych poprzez wyjście impulsowe.

· Komunikacja radiowa w Systemie Opomiarowania Mediów odbywa się poprzez współpracę wodomierzy z modułem radiowym z Centralką Rejestrującą CR, która służy do zbierania, przechowywania i przekazywania danych drogą radiową, otrzymanych z urządzeń pomiarowych. – schemat działania rysunek 16.

montwo14.jpg

Rys. 15. Schemat wbudowania wodomierza JS z nadajnikiem impulsów (z bezprzewodowym – modułem radiowym MR 01).

Wodomierze mieszkaniowe z modułem radiowym – schemat wbudowania wodomierza rysunek 15 – należy instalować w mieszkaniach natomiast Centralki Rejestrujące należy montować poza lokalem mieszkalnym w miejscu ogólnodostępnym np. na korytarzu klatki schodowej itp. w odległości pozwalającej na poprawne komunikowanie się urządzeń – 10m (max 15m). Centralka Rejestrująca może prowadzić rejestrację odczytów max 1000 urządzeń pomiarowych. Zaleca się takie rozmieszczanie urządzeń pomiarowych, aby  obszary zbierania danych przez centralkę częściowo się pokrywały.

· Odczyt danych, odbywa się (bezprzewodowo) drogą radiową poprzez terminal inkasencki z modemem radiowym produkcji METRON i odpowiednim oprogramowaniem.

· Zebrane dane są wprowadzane do komputera PC z programem firmy Metron Ewidencja zintegrowana służącym do rejestracji i rozliczeń zużycia mediów.

· Komunikacja szeregowa w Systemie Opomiarowania Mediów odbywa się poprzez współpracę wodomierzy z modułem przekazywania danych poprzez wyjście impulsowe z sumatorem impulsów SIM 16.01 A, który zlicza impulsy z max 16 podłączonych wodomierzy – schemat działania rysunek 14b.

montwo15.jpg