Przyłącza wodociągowe

Przepisy ogólne

Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

· Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł wody.

· Instalacja wodociągowa powinna być tak zaprojektowana, aby w każdym odcinku przewodu zapewniony był ruch wody.

-Na odcinku przyłącza przed wodomierzem, na terenie nieruchomości nie należy projektować hydrantów.

· Zasilanie placów budowy należy projektować poprzez przyłącza docelowe. Istniejące stare przyłącze może być wykorzystane do celów budowy na zasadach ustalonych w warunkach technicznych.

 

Trasa przyłączy wodociągowych

 

Przyłącze wodociągowe należy projektować prostopadle do sieci wodociągowej, w miarę możliwości bez załamań.

· W przypadku przejścia przyłączem pod ławą fundamentową należy zachować odległość min. 1,5 m od narożnika budynku.

· Przyłączy wodociągowych nie należy lokalizować wzdłuż skarpy.

· Dopuszcza się poprzeczne przejścia przez skarpę pod warunkiem zachowania minimalnego przykrycia.

· W przypadku budynków dwurodzinnych (bliźniaczych, budynków w zabudowie segmentowej lub budynków o wydzielonych dwóch lokalach własnościowych) dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego przyłącza dla dwóch segmentów, wprowadzonego do jednego z nich przy wewnętrznej ścianie łączącej oba segmenty. Trasy przyłącza nie należy

lokalizować na granicy dwóch posesji. Należy zachować odległość 1m od granicy posesji.

· Wymaga się zachować minimalne odległości od przewodów wodociągowych do podziemnego uzbrojenia zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 3 oraz obowiązującymi przepisami.

· Należy unikać lokalizacji przyłączy pod wjazdami i bramami oraz pod wjazdami do garaży w budynkach wielorodzinnych.

 

Układanie w wykopie

-Zaleca się układać przewody na podsypce z piasku o grubości minimum 10 cm, obsypka również z piasku o grubości 30 cm. Na obsypce należy wykonać taśmę ostrzegawczą, a obok rury przyłącza ułożyć dodatkowo przewód miedziany o grubości 1mm2 . Przewód ten należy zakończyć w studzience przy zasuwie. Średnica przyłącza powinna zapewnić wymaganą wydajność na cele bytowo-gospodarczo i poż. (opcja). Maksymalna prędkość przepływu w przyłączu nie może przekraczać 1m/s. Spadek przyłącza winien wynosić minimum 0,4% w kierunku przewodu ulicznego.

Na przyłączu należy zainstalować zasuwę odcinającą w terenie poza pasem jezdni o wytrzymałości na ciśnienie minimum 1,0 MPa.

Przyłącza należy układać na głębokości:

H=hp + 0,4m

gdzie: hp – głębokość przemarzania gruntu odczytana z mapy (zob. rys.)

         0,4m – współczynnik bezpieczeństwa

monwod4.gif

UWAGA – Większość zakładów wodociągowych zaleca układanie przyłączy na głębokości minimum 1,6-1,7m oraz nie głębiej niż 2,5m.

 

Minimalna odległość przyłącza wodociągowego od innych sieci i urządzeń wynosi:

 

1,5m od kanalizacji i gazu

1,0m od słupów energetycznych

0,8m od kabli energetycznych

0,5m od kabli telekomunikacyjnych

Dodatkowo w pasie o szerokości 2,0m nie należy sadzić drzew i krzewów.

 

Do montażu przyłączy należy używać:

– rur z PE100 o klasie ciśnieniowej 1 MPa o średnicy do 50mm

– rur z żeliwa sferoidalnego dla większych średnic.

 

Schematy przyłączy wodociągowych (na podstawie wytycznych dla m. Warszawy)

 

przyla3.jpg

  przyla4.jpg

 

1,2 – schemat montażowy dla przyłączy z wodomierzem umieszczonym w budynku dla budynków położonych nie dalej niż 15 m od linii rozgraniczającej posesję od ulicy

3,4 – schemat montażowy dla budynków położonych >15 m od linii rozgraniczającej, wodomierz w studzience

5 – schemat dla budynków z przyłączem przechodzącym przez ścianę równolegle do sieci ulicznej

6,7,8- schematy przyłączy dla budynków położonych ukośnie do wodociągu

9 – Schemat przyłącza do budynków szeregowych ze wspólną studzienką wodomierzową

 

Schematy wysokościowe przyłączy dla średnic od 32-63mm

przyla5.jpg

przyla6.jpg

 

Schematy wysokościowe dla średnic przyłączy 80mm i większych

przyla7.jpg

przyla9.jpg

 

przyla10.jpg

przyla11.jpg

przyla12.jpg

przyla13.jpg

przyla14.jpg

przyla15.jpg

przyla16.jpg

przyla17.jpg

przyla18.jpg

przyla19.jpg