Zgrzewanie doczołowe

Nueva terrain

Połączenia zgrzewane  doczołowo

 
Złącza muszą być wykonane przez personel wyszkolony w technikach zgrzewania doczołowego, posiadający wiedzę praktyczną w stosowaniu polecanych zgrzewarek.
• Sprzęt do zgrzewania
Bardzo ważne jest, aby stosować maszyny homologowane, zdolne do osiągnięcia i utrzymania temperatury wymaganej do zgrzewania doczołowego rur.

Zaleca się stosowanie urządzeń spełniających wymagania opisane w normie DVS 2208.
• Schemat procesu zgrzewania doczołowego
Wartość ciśnienia pokazana na schemacie, odpowiada ciśnieniu, które należy osiągnąć na krawędziach zgrzewanego złącza (część względem części). W zależności od urządzenia stosowanego do wykonania złącza oraz wymiarów elementów do połączenia, konieczne będzie obliczenie siły lub ustawienia ciśnienia wymaganych przez każde urządzenie, do osiągnięcia

ciśnienia wskazanego w schemacie strefy styku części.

 

  ruryPB11.gif

Załączona tabela danych wyznacza wartości siły do zastosowania w przypadku złączy z naciskiem ręcznym

(mechanicznym). W przypadku urządzeń hydraulicznych, zastosowane ciśnienie będzie zależeć od średnicy.
 
 
• Ustawienia zgrzewania doczołowego

ruryPB48.jpg

 

Instrukcja zgrzewania doczołowego

1. Umieść rury lub kształtki do połączenia w imadłach zgrzewarki.

2. Sprawdź, czy grubość ścianki obu części jest równa.

Zamknij zaciski i sprawdź, czy rury/kształtki są wyrównane, zbliżając je urządzeniem ciśnieniowym.
• Maksymalna dozwolona nieprostoliniowość to 10% grubości ściany.
ruryPB49.jpg

3. Wyczyść wszelkie zanieczyszczenia z krawędzi i z okolicy zgrzewu. Umieść narzędzie skrawające pomiędzy krawędziami i rozpocznij proces obróbki.

ruryPB50.jpgruryPB51.jpg

4. Sprawdź, czy po zetknięciu krawędzi elementów zgrzewanych nie występują nadmierne szczeliny w złączu.

Maksymalna szczelina nie może przekraczać 0,5 mm.

5. Sprawdź, czy element grzewczy ma właściwą temperaturę: 260ºC +/ – 5ºC.

6. Umieść element grzewczy pomiędzy zgrzewanymi częściami.

 ruryPB52.jpgruryPB53.jpg

7. Zbliż krawędzie do elementu grzewczego poprzez zastosowanie ciśnienia 0,1 N/mm2. W urządzeniach mechanicznych należy zastosować siłę określoną jako F1. • W urządzeniach hydraulicznych będzie konieczne obliczenie zastosowanego ciśnienia (wartości w N podane są w tabeli dla każdej średnicy rury).

8. Kontynuuj odpowiedni nacisk, aż uformowana spoina zgrzewu będzie mieć wystarczającą wysokość.
 • W urządzeniach mechanicznych należy zastosować siłę określoną jako F2. • W urządzeniach hydraulicznych

będzie konieczne obliczenie zastosowanego ciśnienia. Obniż ciśnienie do 0,01 N/mm2. Należy utrzymać to

ciśnienie przez czas T1. Zalecane wymiary spoiny zgrzewu według tabeli

ruryPB54.jpgruryPB55.jpg

9. Oddziel zgrzewane krawędzie i wycofaj płytę grzewczą. Czynność tę należy wykonać możliwie szybko zgodnie z czasem T2, a następnie ponownie dosunąć do siebie nagrzane części rur i zwiększyć siłę docisku do F3 w czasie T3.

Docisk należy utrzymać przez czas T4. Po tym czasie można zwolnić zaciski i usunąć rury ze zgrzewarki. Dla wykonania montażu tak zgrzanych rur powinny być one pozostawione do ostygnięcia przez okres jednej godziny. Próbę ciśnieniową można przeprowadzić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin.