Pomiary w instalacjach

W instalacjach sanitarnych i OZE, mamy do czynienia z ogromną ilością mierzonych wielkości. Nazwy i budowa przyrządów pomiarowych, a także jednostki pomiarowe, są częstą zmorą niejednego testu. W serwisie w wielu miejscach omawiam różnego rodzaje przyrządy pomiarowe. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać słowo pomiary i wyświetlą się linki do odpowiednich folderów. Poniżej przedstawiam w pigułce wykaz mierzonych wielkości, nazwy przyrządów i związane z tym jednostki pomiarowe.

Mierzona wielkośćPrzyrząd pomiarowyJednostka
Ciśnienie cieczy manometr – nadciśnienie
wakuometr – podciśnienie
manowakuometr – pomiar nad- i podciśnienia
bar, Paskal, mmH2O
Ciśnienie powietrzamanometrjw.
Ciśnienie powietrza atmosferycznegobarometrmmHg, Paskale
Ciepło spalaniakalorymetrJ/kgK
Lepkośćwiskozymetrcm2/s
Prędkość przepływu wody w rzecemłynek hydrometryczny przepływomierz akustyczny doplerowski przepływomierz eletromagnetycznym/s
Przepływ cieczy w rurach (objętość)wodomierzm3
Natężenie przepływu cieczyrotametrdm3/s; dm3/min; m3/h
Przepływ powietrza w wentylacjibalometr rurka Prandla (rurka Pitota)jw.
Prędkość przepływu powietrza w wentylacjianemometr wiatraczkowy termoanemometr rurka Prandlam/s
Prędkość wiatruanemometr wiatraczkowy anemometr czaszowy wiatromierz ultradźwiękowy sodarm/s, stopnie Beauforta
Natężenie promieniowania słonecznegopyranometrW/m2
Usłonecznienie (liczba godzin słonecznych)heliograf Stokesah/rok
Natężenie oświetlenialuksomierzluks
Temperaturatermometr pirometr°C °F K
Natężenie prąduamperomierzA amper
Opór elektrycznyomomierzΩ ohm
Napięcie elektrycznewoltomierzV wolt
Moc elektrycznawatomierzW wat
Zużycie energii elektrycznejlicznik energii elektrycznejkWh
Zużycie energii cieplnejciepłomierzJ dżul i jego wielokrotność zwykle GJ  
Poziom wody w rzece, jeziorzewodowskaz, limnigrafm
Pływy morskiemareografm
Głębokość studniświstawka, gwizdek hydrologicznym
Wielkość opadów deszczupluwiometr, deszczomierzmm
Mrozoodporność, temperatura krystalizacjirefraktometr°C
Wilgotność powietrzahigrometr% g/m3
Wilgotność paliwa (drewna)wilgotnościomierz, omomierz%
Gęstość cieczyareometr, piknometr, waga Baroidag/cm3