Magazyny peletu

Wiadomości wstępne

Magazyny wewnętrzne – wymagania dla pomieszczeń

 

Magazyny peletu można ogólnie podzielić na:

– wewnętrzne

– zewnętrzne (nadziemne i podziemne)

Magazyny zewnętrzne nadziemne wykonywane są jako silosy, rzadziej jako wolnostojące budynki, podziemne najczęściej mają postać betonowego bunkra, lub zbiornika z tworzywa sztucznego. Magazyny wewnętrzne mogą być murowane, lub zbiornikowe. Murowane wykorzystują gotowe pomieszczenia gospodarcze w budynku zaadoptowane na przechowalnię peletu. Musze spełniać szereg norm o których napiszę poniżej. Zbiorniki wewnętrzne można dalej dzielić na stalowe, lub tekstylne.

 

Wszystkie rozwiązania magazynów peletu muszą zgodnie z normą ÖNORM M 7137 zapewniać tak w czasie transportu, ładowania magazynu jak i przechowywania peletu w magazynie, gwarantować jego delikatne traktowanie. magazyny musza ponadto posiadać wentylację, chroniąca przed zapachami i gromadzeniem się szkodliwych gazów. Z innych wymagań należy wymienić wymagania statyczne i przeciwpożarowe.

 

Usytuowanie magazynu

Magazyny peletu muszą uwzględniać wymagania pojazdów dostawczych. Należy pamiętać, że maksymalny zasięg węży do ładowania peletu nie przekracza 30m. Wąż nie powinien być też w czasie ładowania naprężony. Pojazdy muszą mieć zapewniona drogę dojazdową o szerokości minimum 3m. Bramy wjazdowe powinny mieć nadproża nie niżej niż 4m.

Fot. Cysterna do transportu peletu.

 

Ochrona przed wilgocią

Podczas napełniania magazynu i przechowywania, magazyn nie może być narażony na przenikanie wilgoci. Otwory do napełniania muszą być zabezpieczone przez zamocowanie na końcówkach przewodów specjalnych, szczelnych zaworów. Końcówki zaworów muszą przy tym pasować do węży samochodów dostawczych. W Polsce stosuje sie zwykle zawory STORZ o wielkości 100mm, ale spotyka się też średnice 75mm i 110 mm.

ozebio85.jpgozebio86.jpg

Fot. Końcówka węża typu STORZ, po prawej zabezpieczone wyloty przewodów do doprowadzania peletu i do odprowadzania powietrza z magazynu w piwnicy budynku.

 

Pyłoszczelność

Magazyn musi spełniać normę pyłoszczelności tak w odniesieniu do włazów jak i drzwi.

 

Wewnętrzne instalacje

Wszystkie instalacje wykonane w magazynie (wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna itp.) musza być podtynkowe, zabudowane, aby nie powodowały gromadzenia się cząstek peletu między instalacjami. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby magazyny peletu nie były oświetlone światłem elektrycznym.

 

Dostępność magazynu

Magazyn musi być dostępny dla obsługi dla dokonywania prac serwisowych. Na drzwiach wejściowych powinna być tablica informacyjna.

 

Wylot wentylacji

W bezpośrednim sąsiedztwie wylotu powinno być dostępne gniazdo 230V z bezpiecznikiem 16A do zamocowania wentylatora wyciągowego.

 

Wymagania przy napełnianiu silosa  

– maksymalna wysokość otworu wrzutowego (końcówki węża) nie powinna być większa niż 2m od powierzchni ziemi. Zaleca się aby otwory umieszczone wysoko miały końcówki skierowane w dół a nisko, do góry

– przewody napełniające powinny być w miarę możliwości krótkie, bez zbędnych załamań

– końcówki węży musza być metalowe z wyrównaniem potencjału

– ciśnienie ssania musi być równe ciśnieniu nadmuchu, przy braku wentylatora wyciągowego należy zastosować rurę o swobodnym wypływie i średnicy minimum 150mm.

– po każdym załadunku należy otwory zaślepić szczelnymi korkami

ozebio87.jpg

Fot. zastosowanie na otworze wyrzutowym powietrza rury o swobodnym wypływie.

 

Wentylacja

Magazyny na pelet muszą posiadać instalację wentylacyjną zabezpieczająca przed wydzielaniem się i gromadzeniem w pomieszczeniu tlenku węgla, jak też do usuwania wilgoci. W miarę możliwości należy projektować wentylację działająca na zasadzie grawitacyjnej. Otwór wylotowy powietrza musi być zabezpieczony przed wyrzucaniem pyłu w czasie napełniania zbiornika.

 

Wymagania dla pomieszczeń 

– powierzchnia ścian i sufitów powinna być tak wykonana, aby nie generowała zanieczyszczeń i odprysków

– idealne pomieszczenie powinno mieć plan prostokąta

– dysza napełniająca powinna się znajdować w miarę możliwości na mniejszym boku, zaleca się aby ściana z dyszą była jednocześnie ścianą zewnętrzna budynku (należy unikać przechodzenia przewodu napełniającego przez więcej niż jedną ścianę)

 

Ochrona przed uderzeniami

W pomieszczeniu należy wykonać ochronę przed uderzeniem peletu o ścianę, co może powodować jego rozbicie i pylenie. W tym celu na drodze peletu przy przeciwległej ścianie należy wykonać matę z miękkiego materiału np. folii HDPE o grubości min. 1-2mm lub miękkiej odpornej na ścieranie gumy o grubości 1-3mm o wymiarach 1,2×1,5m. Nie należy do tego celu wykorzystywać materiałów mogących spowodować pylenie np. fragmentów chodników czy dywanów.  Odległość maty od ściany powinna wynosić minimum 20cm aby umożliwić jej wygięcie podczas uderzenia. Matę należy zamocować do sufitu magazynu.

Rys. Sposób umieszczenia maty chroniącej przed uderzeniami

 

Złącze wtrysku peletu powinno być umieszczone na wysokości co najmniej 15-20 cm od sufitu pomieszczenia. Sposób montażu wtrysku i przewodu odpowietrzającego zależy od długości pomieszczenia. Przy długości do 2m, wtrysk może być umieszczony pod kątem. Zaleca się jednak, aby kąt nie był w tym wypadku większy niż 20 stopni, z uwagi na niszczące działanie rury napełniającej. Za załamaniem należy też przewidzieć odcinek prosty o długości minimum 30cm.

ozebio89.jpg

Rys. Sposób doprowadzenia paliwa do magazynu o długości do 2m.

 

 Rys. Ilustracja wylotu węży wtryskowych przy dużych kątach załamania. na brzegu rur wytryskowych tworzą się strefy kancerogenne.

 

Jeśli długość magazynu waha się pomiędzy 2-5m,

przewód doprowadzający może być umieszczony poziomo w odległości minimalnej od sufitu 15-20 cm na uchwycie. Przy kącie rozproszenia 7 stopni pelety nie powinny uderzać w sufit. Otwory wlotowy i wylotowy powietrza powinny być oddalone o minimum 0,5m. Mata ochronna powinna być zamocowana do sufitu i w odległości 20-30 cm od ściany aby w czasie uderzeń mogła się swobodnie odchylać.

Rys. Sposób rozwiązania doprowadzenia biomasy do magazynu o dług. 2-5m.

 

Jesli magazyn ma długośc ponad 5m, zaleca się wykonanie więcej niż jednej rury doprowadzającej, przy czym jedna z rur powinna sięgać głębiej do magazynu a nie dalej niż 5m od przeciwległej ściany.

 

Rys. magazyn o długości ponad 5m.

 

Przy zastosowaniu dwóch rur zasypowych, początek napełniania prowadzi się dłuższą rura, a po wypełnieniu połowy magazynu dalsze wypełnianie prowadzi się rurą krótszą. Obie rury powinny być na zewnątrz wyraźnie oznakowane.

 

Wymagania dotyczące drzwi i włazów

Wszystkie otwory drzwiowe,  okna i klapy powinny być tak skonstruowane, aby nie dopuścić do przenikania pyłu do pozostałej części budynku. Drzwi i okna powinny się otwierać na zewnątrz i posiadać uszczelkę pyłoszczelną. Wszystkie magazyny powinny posiadać drzwi wejściowe umożliwiające sprawdzenie poziomu paliwa. Dodatkowo można w otworze drzwiowym umieścić wziernik do obserwacji poziomu. nie zaleca się stosowania tutaj okien wziernych z tworzyw sztucznych z uwagi na elektryzowanie się ich powierzchni i szybkie zanieczyszczenie.

 

ozebio93.jpg

Fot. Napełnianie magazynu paliwem z cysterny, na drugim planie wentylator wyciągowy z filtrem powietrza.

Rys. Sposób zabezpieczenia drzwi wejściowych do magazynu.

 

Wymagania dla końcówek przewodów

 

Wyprowadzenie przewodów zasypowych i ssących na zewnątrz budynku powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węży od cystern z peletem. Końcówki mogą być umieszczone poniżej poziomu terenu lub powyżej poziomu. Pierwsze rozwiązanie wymaga zabezpieczenia zagłębienia przed gromadzeniem się wody deszczowej i śniegu w okresie zimowym. Końcówka powinna być tutaj umieszczona pod kątem, aby nie dochodziło do załamania węży. Zalecany kat to 45 stopni. Przy umieszczeniu końcówek powyżej poziomu terenu głowice 

można skierować poziomo pod warunkiem wyprowadzenia ich na wysokość minimum 35-40 cm ponad poziom terenu.

Rys. Sposób rozwiązania końcówek przewodów zasypowych i ssących.

 

Jeśli istnieje potrzeba umieszczenia przewodów na dużej wysokości, to nie należy przekraczam tutaj 2m od poziomu terenu, a same głowice zwrócić w dół dla ułatwienia przyłączenia węży.

 

Ilość i rozmieszczenie głowic węży zasypowych zależy od kształtu magazynu. Należy pamiętać że z pojedyncza głowica tworzy kąt zasypu od 45-60 stopni. Przy rozległym magazynie może więc nie wypełnić go w całości. Należy wtedy zaprojektować drugą,  a nawet trzecią i więcej głowic. Ich rozstaw przy długim magazynie powinien w przybliżeniu co 1,5m. Podobnie przy niekorzystnej geometrii zasypu (otwór zasypowy znajduje sie na dłuższej ścianie) można zaprojektować zasyp pod katem. pamiętajmy, ze mata musi być wtedy również zamocowana pod kątem do ścian tak aby w stosunku do rury zasypowej tworzyła kąt prosty.

 

 

 

 

Rys. Przykładowe rozwiązania otworów zasypowych przy ich rozmieszczeniu na dłuższej ścianie magazynu.

 

Podłoga

 

Pelety w magazynie nie mogą być narażone na podciąganie wilgoci. Przy nowych inwestycjach należy w pierwszej kolejności doprowadzić do całkowitego wysuszenia ścian i przegród przed pierwszym zasypem.  Chwilowy wzrost wilgotności do 80% nie jest szkodliwy pod warunkiem że wilgoć ta zostanie szybko usunięta dzięki wentylacji. Jeżeli w magazynie istnieje niebezpieczeństwo podciągania wilgoci nawet chwilowe należy przewidzieć wykonanie szczelnego podłoża. Zwykle w postaci łożyska z drewnianych płyt ustawionych pod kątem 45-50 stopni aby ułatwić zsuwanie się granulek do urządzeń podajnikowych (ślimakowych lub sond ssacych).

Rys. Przykładowe  rozwiązanie podłogi w magazynie peletu. Konstrukcja wsporcza na gazie drewna kantowego i płyt szalunkowych o grubości 20-25mm. Wsporniki rozmieszczone w odległościach 60-70cm. U góry należy przewidzieć izolację dźwiękoszczelną pomiędzy płytami a ściana pomieszczenia np. w postaci taśmy uszczelniającej.