Zasady transportu i składowania

Przepisy montażowe

Montaż na dachach:

– DIN 18338, VOB, część C1): pokrycia dachowe i uszczelnienia dachów

– DIN 18339, VOB, część C: roboty instalacyjne

– DIN 18451, VOB, część C: rusztowania

– DIN 1055: oddziaływanie na elementy nośne

•Podłączanie słonecznych systemów grzewczych:

– EN 12976: Słoneczne systemy grzewcze i ich części konstrukcyjne (instalacje prefabrykowane)

– EN 12977: Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy  konstrukcyjne (instalacje wykonane na zamówienie klienta)

– DIN 1988: Zasady techniczne dla instalacji wody użytkowej (TRWI)

• Podłączenie elektryczne:

– DIN EN 62305 część 3/VDE 0185-305-3: ochrona odgromowa, zabezpieczenie instalacji budowlanych i osób

 

W Polsce obowiązują następujące przepisy

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami

B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75/02, poz. 690)

C Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348) z

późniejszymi zmianami

D Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

(Dz. Ust. Nr 89, poz. 828)

 

Przepisy BHP

Podczas montażu kolektorów przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych dotyczących prac na wysokościach.

• Należy zapewnić wymagane zabezpieczenie przed upadkiem, np. przez stosowanie rusztowań dachowych lub dachowych ścianek ochronnych.

• Gdy zastosowanie rusztowania ochronnego dachu lub dachowej ścianki ochronnej jest niecelowe, należy zastosować zabezpieczenie przed upadkiem w postaci uprzęży zabezpieczającej, jak np. pasy zabezpieczające

– Kolektory dachowe potrafią się nagrzewać do bardzo wysokich temperatur. zaleca się więc nie zdejmować osłon (folii zabezpieczających) do momentu uruchomienia kolektora.

 

Informacje ogólne

Informacje ogólne stanowią pomoc przy korzystaniu z instrukcji montażu. Należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i użytkowania i przestrzegać informacji i wskazówek a przede wszystkim zasad bezpieczeństwa w trakcie montażu. Przed montażem zapoznać się z instrukcją transportu i przenoszenia kolektora. Podczas montażu instalacji systemu solarnego należy uwzględniać wszystkie instrukcje instalacji poszczególnych urządzeń jako podzespołów wchodzących w skład systemu. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji producent nie ponosi odpowiedzialności. Instrukcję montażu i użytkowania należy wręczyć użytkownikowi instalacji. Na nim spoczywa obowiązek starannego przechowywania instrukcji i udostępniania w razie potrzeby. Odstępując kolektor innemu użytkownikowi należy przekazać go wraz z instrukcją obsługi. Na kolektorach słonecznych, a również w niniejszej instrukcji wprowadzono piktogramy dla zwrócenia uwagi na informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Użytkownik kolektora zobowiązany jest do utrzymania piktogramów w czystości i czytelności, a uszkodzone piktogramy należy wymienić na nowe. (Piktogramy są do nabycia u producenta kolektorów słonecznych).  

 

Piktogramy

 

Transport na dach

Kolektory są duże gabarytowo i ciężkie z uwagi na tafle szklane. Waga jednego modułu przekracza z reguły 40 kg. Transport na dach powinien się więc odbywać:

– na pasach transportowych

– za pomocą wyciągów i bloczków

– za pomocą wind przyściennych

  Należy też dostatecznie odgrodzić powierzchnie w pobliżu i poniżej miejsca montażu, aby zapobiec obrażeniom ciała przez spadające przedmioty. Miejsce pracy powinno być oznakowane  tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  UWAGA – Zabrania się używać przyłączy kolektora jako punktów transportowych, zaczepiając na nich linki lub pasy. Może to prowadzić do ich deformacji.

 

 

 Niektóre kolektory posiadają wykonane fabrycznie osłony transportowe chroniące główny kolektor przed uszkodzeniem. Osłony takie można zdjąć dopiero na dachu bezpośrednio przed montażem.