Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

    Wiadomości wstępne

 

W Polsce przepisy dla instalacji fotowoltaicznych dość dynamicznie się zmieniają i na dzisiaj (03.2016), trudno jednoznacznie określić w którym kierunku pójdą.  Może się okazać, że wybór typu instalacji PV zostanie narzucony przez gminę w ramach miejscowych „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej”. Projektant instalacji PV musi więc zdawać sobie sprawę z ciążącej na nim odpowiedzialności i na bieżąco śledzić wszystkie rozporządzenia. Z uwagi na wysokie koszty całej instalacji, wydaje się, że dodatkowym elementem projektu powinna być analiza zwrotu poniesionych wydatków w oparciu o aktualne i przewidywane taryfy, systemy ich rozliczania (np. net-metering), wielkość dofinansowania w gminie, a nawet obowiązujące stopy procentowe w bankach. Pamiętajmy, że instalacja fotowoltaiczna jest specyficzna i nie zalicza się do instalacji niezbędnych do funkcjonowania budynku. Nie ma więc obowiązku jest projektowania (przynajmniej na razie). Stanowi raczej przykład działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania (instalacje on-grid) i aby pozwoliła zarobić inwestorowi, musi spełniać wszystkie niezbędne wymagania.

 

Projektowanie instalacji PV sprowadza się generalnie do określenia:

– ilości modułów PV

– sposobu i miejsca ich lokalizacji

– ilości i typu falowników

– przekroju przewodów

– zabezpieczenia prądowego instalacji

Z uwagi na różne typy instalacji PV, pracujących na wyspę i na sieć EE, przebieg projektowania i dobór falownika musi uwzględniać także ten aspekt. W  instalacjach pracujących w systemach off-grid (na wyspę) dodatkowym elementem jest magazyn energii. Projektowanie można przeprowadzać ręcznie lub skorzystać z gotowych programów do projektowania instalacji PV np. Kyocera, SMA, PowerOne itp.