Oznakowanie siłowni wiatrowych

Przepisy ogólne

Zasady oznakowania przeszkód terenowych, do których należą siłownie wiatrowe dużej mocy, określa  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U.2003.130.1193). Zgodnie z § 2.1 rozporządzenia zgłoszeniu podlegają :

1) stałe lub tymczasowe obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające, określone w przepisach w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska;

2) obiekty budowlane o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na polskich wodach terytorialnych Morza Bałtyckiego;

3) obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części trudno dostrzegalne z powietrza na tle otoczenia z powodu ich barwy, położenia lub konstrukcji oraz inne naziemne obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, zlokalizowane w strefach dolotu do lotniska i odlotu, szczególnie w terenie pagórkowatym i górskim, uznane przez Prezesa lub przez właściwy organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym za przeszkody lotnicze.

W przypadku lotnictwa wojskowego zgłoszeniu podlegają” wszystkie stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej. „.

§ 3. Oznakowanie przeszkód lotniczych znakami przeszkodowymi powinno być widoczne z każdej strony, z której może zbliżać się statek powietrzny, oraz powinno wskazywać położenie, ogólny kształt i rozmiary przeszkody lotniczej.

§ 4. Jeżeli lotnisko jest użytkowane wyłącznie w porze dziennej, w warunkach widzialności określonych dla danego lotniska, przeszkody lotnicze w jego otoczeniu mogą być wyposażone tylko w dzienne znaki przeszkodowe.

Sposoby oznakowania dziennego

§ 21. (2) Elektrownie wiatrowe będące przeszkodami lotniczymi powinny mieć zewnętrzne końce śmigieł pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty śmigła (3 koloru czerwonego lub pomarańczowego i 2 białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego.

Fot. Zgodne z przepisami oznakowanie dzienne elektrowni wiatrowej.

 

Oznakowanie nocne elektrowni wiatrowej

§ 31. Elektrownie wiatrowe będące przeszkodami lotniczymi oznakowuje się światłem średniej intensywności oznaczonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia jako typ B, umieszczonym na najwyższym miejscu gondoli.

Rys. Załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

Fot. Lampa średniej intensywności 2000 cd SMART BEACON typ SB2000. Zintegrowany system sterowania GPS/GLONASS, ułatwiający współpracę zespołu lamp pracujących na obiektach typu farma turbin wiatrowych lub innych, wymagających synchronicznej pracy. Czas życia do 100.000 godzin. Dopuszczalna temperatura pracy od -55 do +55C.

 

Lampa średniej intensywności mocowana jest na gondoli. W przypadku bliskości lotnisk miejscowe władze samorządowe mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń nocnych w postaci oświetlenie awaryjnego  o niższym natężeniu światła ale rozmieszczonego w kilku punktach gondoli aby zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem zasłonięcia oświetlenia głównego w czasie postoju śmigła (np. jeden z płatów zakrywa z danego kierunku lampę).

 

Najnowsze trendy w oświetleniu przeszkodowym siłowni wiatrowych to system EST 10, polegający na umieszczeniu w każdej końcówce płata diod elektroluminescencyjnych LED które pobudzane są do świecenia tylko wtedy gdy płat znajduje się pod kątem ±60º od  maksymalnego położenia pionowego tego płata.

 

Rys. Zasada działania systemu EST 10.