Test 1

Zadanie 1

Schemat przedstawia sieć kanalizacyjną

A. rozdzielczą

B. półrozdzielczą

C. ogólnospławną

D. podciśnieniową