Przepisy BHP przy wykonywaniu robót ziemnych

Przepisy wymagane przed rozpoczęciem robót ziemnych

Rozpoczęcie robót ziemnych powinno być poprzedzone:

  • opracowaniem projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót;
  • opracowaniem przez wykonawcę robót dokumentacji projektowej oraz instrukcji bezpieczeństwa – w przypadku konieczności podgrzewania, rozmrażania lub zamrażania gruntu;
  • ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje i sieci w bezpośrednim sąsiedztwie robót (np. sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne):

– bezpiecznej odległości od istniejącej sieci, w jakiej to odległości mogą być one wykonywane,

– sposobu wykonywania robót;

  • ogrodzeniem i oznakowaniem napisami ostrzegawczymi miejsca robót;
  • sprawdzeniem stanu obudowy i skarp wykopu – przed każdorazowym rozpoczęciem robót.

Sposoby zabezpieczania wykopów

  • wykopy o głębokości do 1 metra wykonywane w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu – mogą posiadać ściany pionowe nieumocnione, bez rozparcia lub podparcia;
  • wykopy o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m – można wykonywać bez umocnień, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska;
  • pozostałe wykopy o głębokości do 4 m umacnia się przez obudowanie ścian elementami z drewna (lub blachą stalową tłoczoną o równoważnej wytrzymałości):

– ściany z bali o grubości min. 50 mm,

– nakładki – 60 mm,

– rozpory z okrąglaków o średnicy min. 120 mm,

  • rozstaw elementów rozpierających lub podpierających – nie większy niż 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie,
  • najwyżej położony element deskowania powinien wystawać 15 cm ponad krawędź wykopu.