Test 1

Zadanie 1.

Przelew burzowy stanowi element wyposażenia sieci

A. kanalizacyjnej ogólnospławnej.

B. kanalizacyjnej półrozdzielczej.

C. wodociągowej pierścieniowej.

D. wodociągowej promienistej.

Zadanie 2.

Na rysunku przedstawiono sieć wodociągową

testb81.gif 

A. pierścieniową ze zbiornikiem wodnym początkowym.

B. promienistą ze zbiornikiem wodnym początkowym.

C. pierścieniową ze zbiornikiem wodnym końcowym.

D. promienistą ze zbiornikiem wodnym końcowym.

Zadanie 3.

Cyfrą 7, na przedstawionym schemacie sieci kanalizacyjnej, zaznaczono kanał

testb82.gif

A. główny deszczowy.

B. boczny deszczowy.

C. główny sanitarny.

D. boczny sanitarny.

Zadanie 4.

Przewód wodociągowy rozpoczynający swój bieg za stacją uzdatniania wody, przeznaczony wyłącznie

do transportu wody na duże odległości, bez możliwości jej poboru na cele bytowo-gospodarcze, nazywa

się przewodem

A. magistralnym.

B. rozdzielczym.

C. tranzytowym.

D. osiedlowym.

Zadanie 5.

Jeżeli średnica przyłącza wodociągowego wynosi do 50 mm, wówczas podłączenia do istniejącej,

pracującej sieci wodociągowej, należy dokonać za pomocą

A. studzienki.testb83.gif

B. trójnika.

C. zasuwy.

D. opaski.

Zadanie 6.

Na rysunku przedstawiono

A. odwodnienie przewodu.

B. hydrant nadziemny.

C. pompę sieciową.

D. zdrój uliczny.

Zadanie 7.

Studzienki rewizyjne należy budować w miejscach, gdzie występuje

A. konieczność zamknięcia całego przekroju kanału.

B. potrzeba zbierania wód opadowych z chodników.

C. zmiana kierunku, spadku lub średnicy przewodu.

D. duża różnica rzędnych kanału górnego i dolnego.

Zadanie 8.

Na odcinku 103-107 sieci kanalizacyjnej przewidziano montaż przewodu

testb84.gif

A. ø800, L = 150 m, i = 0,25% w stronę punktu 100

B. ø800, L = 150 m, i = 0,25% w stronę punktu 103

C. ø600, L = 100 m, i = 0,5% w stronę punktu 107

D. ø600, L = 100 m, i = 0,5% w stronę punktu 103

Zadanie 9.

Przedstawiony fragment profilu podłużnego przewodu sieci wodociągowej zawiera 5 hydrantów

pożarowych oraz

A. 2 zasuwy ø100 i 2 zasuwy ø150

B. 2 zasuwy ø100 i 3 zasuwy ø150

C. 3 zasuwy ø100 i 2 zasuwy ø150

D. 3 zasuwy ø100 i 3 zasuwy ø150

testb85.gif

Zadanie 10.

Jeżeli długość przewodu wodociągowego przedstawionego na planie sytuacyjnym w skali 1:500 wynosi

10 cm, to jego rzeczywista długość jest równa

A. 5000 m

B. 50 m

C. 20 m

D. 2 m

Zadanie 11.

Płukanie i dezynfekcję przewodów sieci wodociągowej należy wykonać

A. przed wykonaniem próby szczelności i przed zasypaniem wykopu.

B. po wykonaniu próby szczelności i przed zasypaniem wykopu.

C. przed wykonaniem próby szczelności i po zasypaniu wykopu.

D. po wykonaniu próby szczelności i po zasypaniu wykopu.

Zadanie 12.

Do wykonania podłączenia przyłącza domowego, przedstawionego na rysunku, należy zakupić

testb86.gif

A. trójnik 100 x 50 x 100 i zasuwę.

B. tylko trójnik 100 x 50 x 100.

C. opaskę 100 x 50 i zasuwę.

D. tylko opaskę 100 x 50.

Zadanie 13.

Betonowe bloki oporowe stosuje się na sieciach wodociągowych z rur PVC w celu

A. zwiększenia ciężaru układanych przewodów.

B. utrzymania przewodów na zadanej głębokości.

C. zapewnienia przewodom odpowiedniego spadku.

D. zabezpieczenia przed rozłączeniem kształtek połączeniowych

Zadanie 14.

Do wykonania studzienki kanalizacyjnej, tylko z prawym dopływem, należy zastosować kinetę

przedstawioną na rysunku

testb87.jpg

Zadanie 15.testb88.gif

Na rysunku przedstawiono

A. zgrzewarkę elektrooporową.

B. gwintownicę elektryczną.

C. zgrzewarkę doczołową.

D. giętarkę mechaniczną.

Zadanie 16.

Na rysunku przedstawiono elementy złączki

A. gwintowanej.

B. zgrzewanej.

C. zaciskowej.

D. spawanej.

Zadanie 17.

Wartość ciśnienia próbnego dla sieci wodociągowej powinna być

A. taka sama jak wartość największego przewidzianego ciśnienia roboczego, ale nietestb89.gif mniejsza niż

1 MPa.

B. taka sama jak wartość największego przewidzianego ciśnienia roboczego, ale nie mniejsza niż

0,2 MPa.

C. o 50% mniejsza od największego przewidzianego ciśnienia roboczego, ale nie mniejsza niż

0,2 MPa.

D. o 50% większa od największego przewidzianego ciśnienia roboczego, ale nie mniejsza niż

1 MPa.

Zadanie 18.

Stan kanałów przełazowych w sieciach kanalizacyjnych należy kontrolować jeden raz

A. w ciągu roku.

B. w miesiącu.

C. na dwa lata.

D. na kwartał.

Zadanie 19.

Przyłączem gazowym nazywamy odcinek sieci gazowej od osi gazociągu do

A. osi gazomierza.

B. kurka głównego.

C. kurka za gazomierzem.

D. ściany zewnętrznej budynku.

Zadanie 20.

Na zewnętrznej ścianie budynku wielorodzinnego, na wysokości 0,5 m (licząc od poziomu terenu), w tej

samej odległości od okien i drzwi, należy zamontować

A. czujnik temperatury.

B. wodomierz główny.

C. kurek główny.

D. licznik gazu.

Zadanie 21.

Urządzeniami montowanymi w najniższych punktach gazociągu są

A. odpowietrzniki.

B. odwadniacze.

C. reduktory.

D. zasuwy.

Zadanie 22.testb810.gif

Przedstawione na rysunku oznaczenie, stosowane w dokumentacji sieci gazowych, należy odczytać jako

A. zmianę kierunku gazociągu.

B. zmianę średnicy gazociągu.

C. rozgałęzienie gazociągu.

D. skrzyżowanie gazociągu.

Zadanie 23.

Jaką kolejność należy zachować podczas układania gazociągu z PE w wykopie?

A. Warstwa podsypki z piasku, rura, warstwa obsypki i nadsypki z piasku, grunt rodzimy.

B. Grunt rodzimy, warstwa podsypki z piasku, rura, warstwa obsypki i nadsypki z piasku.

C. Rura, warstwa gruntu rodzimego, warstwa obsypki i nadsypki z piasku.

D. Warstwa gruntu rodzimego, rura, warstwa obsypki i nadsypki z piasku.

Zadanie 24.

Na podstawie rysunku sytuacyjnego określ uzbrojenie oraz odczytaj średnicę i długość przewodu

potrzebnego do wykonania przyłącza gazowego.

testb811.gif

A. Trójnik, rura o średnicy 150 mm i długości 10 metrów.

B. Zasuwa, kurek główny, rura o średnicy 80 mm i długości 15,5 metra.

C. Kurek główny, zasuwa, rura o średnicy 40 mm i długości 17,5 metra.

D. Dwie zasuwy, dwie rury o średnicy 65 mm i długości 11,5 metra każda.

Zadanie 25.

W celu podłączenia budynku mieszkalnego do gazociągu średniego ciśnienia należy zamontować

A. reduktor domowy.

B. sączek węchowy.

C. kompensator.

D. manometr.

Zadanie 26.

Połączenie dwóch bosych końców rur wykonanych z PE przedstawiono na rysunku

testb812.jpg

Zadanie 27.

Na estakadach są montowane sieci ciepłownicze

A. podziemne.

B. nadziemne.

C. wylewane.

D. kanałowe.

Zadanie 28.

Na rysunku przedstawiono węzeł ciepłowniczy

testb813.gif

A. bezpośredniego zasilania.

B. zmieszania pompowego.

C. hydroelewatorowy.

D. wymiennikowy.testb814.gif

Zadanie 29.

Ułożenie przewodów ciepłowniczych w kształcie litery „U” umożliwia ich

A. odpowietrzenie.

B. kompensację.

C. odwodnienie.

D. czyszczenie.

Zadanie 30.

Na rysunku przedstawiono wymiennik ciepła

A. krzyżowy.

B. obrotowy.

C. płytowy.

D. rurowy.

Zadanie 31.

Z planu sytuacyjnego sieci parowej niskiego ciśnienia wynika, że w trakcie jej budowy należy wykonać

testb815.gif

A. 5 komór ciepłowniczych i 5 punktów stałych.

B. 3 komory ciepłownicze i 5 punktów stałych.

C. 5 komór ciepłowniczych i 3 punkty stałe.

D. 3 komory ciepłownicze i 3 punkty stałe.

Zadanie 32.

Węzeł ciepłowniczy, w którym przygotowywana jest woda na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej

wody użytkowej i wentylacji nazywany jest węzłem

A. jednofunkcyjnym.

B. dwufunkcyjnym.testb816.gif

C. trzyfunkcyjnym.

D. czterofunkcyjnym.

Zadanie 33.

Do wykonania przedstawionego na rysunku fragmentu węzła ciepłowniczego

wykorzystano

A. 3 wodomierze, 1 hydroelewator, 1 zawór bezpieczeństwa.

B. 3 manometry, 1 hydroelewator, 1 zawór bezpieczeństwa.

C. 3 termometry, 1 zwężkę, 1 zawór bezpieczeństwa.

D. 3 manometry, 1 zawór redukcyjny, 1 zasuwę.

 

Zadanie 34.

W celu ochrony węzła ciepłowniczego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia należy zamontować

zawór

A. bezpieczeństwa.

B. redukcyjny.

C. odcinający.

D. zwrotny.

Zadanie 35.

Do wykonania odgałęzienia na sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych pod kątem 45° należy

zastosować kształtkę przedstawioną na rysunku

testb817.jpg

Zadanie 36.

Przy budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych należy zastosować połączenia

A. zgrzewane.

B. kielichowe.

C. zaciskowe.

D. spawane.

Zadanie 37.

Odpowietrzenia sieci ciepłowniczej należy montować w najwyższych punktach sieci, dlatego instaluje

się je

A. w węzłach i komorach ciepłowniczych.

B. w kanałach przechodnich i elowych.

C. w kanałach ceowych i łukowych.

D. bezpośrednio w gruncie.

Zadanie 38.

Do izolacji przewodów sieci ciepłowniczej nie należy stosować

A. pianki poliuretanowej.

B. maty z waty szklanej.

C. maty z wełny mineralnej.

D. peszli karbowanych z PE.

Zadanie 39.

Na 24 godziny przed przeprowadzeniem głównej próby szczelności sieć ciepłowniczą należy napełnić

A. powietrzem.

B. azotem.

C. wodą.

D. parą.

Zadanie 40.

Przyczyną spadku wydajności cieplnej poprawnie działającego wymiennikowego węzła ciepłowniczego

może być

A. osadzenie się zanieczyszczeń w wymienniku.

B. odwrotne zamontowanie zaworu zwrotnego.

C. brak automatyki pogodowej.

D. źle dobrana kryza dławiąca.

 

Klucz odpowiedzi

testb102.jpg