Sterowniki do pomp ciepła

Tekst na podstawie materiałów firmy Galmet i Compit

 1  Rodzaje i zastosowanie

 2  Budowa i zasada działania sterownika do pompy ciepła powietrze-woda

 3  Budowa i zasada działania regulatora pogodowego

 

 1  Rodzaje i zastosowanie

Sterownik lub inaczej programator jest urządzeniem służącym do automatycznej regulacji pracy pompy ciepła, w tym: pracy sprężarki, pompy dolnego i górnego źródła ciepła, grzałki elektrycznej, wentylatora (opcja) i ewentualnie pompy dodatkowego źródła ciepła. Sterowniki oprócz funkcji regulacyjnej zapewniają optymalną pracę instalacji (maksymalna produkcja energii cieplnej przy minimalnym zużyciu prądu), chroniąc jednocześnie podzespoły przed stanami awaryjnymi. Regulatory do pomp ciepła dzielą się generalnie na dwa typy:

– regulatory dla pomp pracujących na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

– regulatory tzw. „pogodowe” dla pomp ciepła przygotowujących ciepło na potrzeby c.o. i ewentualnie ciepłej wody użytkowej.  Regulatory pogodowe dzielą się dalej na moduły współpracujące tylko z czujnikami temperatury zewnętrznej i moduły z czujnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Poniżej omówiono przykładowa budowę i zasadę działania regulatorów ST-53 firmy Galmet dla pompy ciepła powietrze-woda i regulatora pogodowego R420 firmy COMPIT dla jednosprężarkowej pompy ciepła.

 

 2  Budowa i zasada działania sterownika do pompy ciepła powietrze-woda

Nie każdy wyświetlacz sterownika pompy ciepła pozwala na intuicyjną obsługę urządzeń. W wielu wypadkach sterowniki wyświetlają tylko podstawowe funkcje w postaci haseł lub nawet kodów numerycznych, których znaczenia trzeba szukać w instrukcjach obsługi. Sterownik ST-53 firmy GALMET jest wyjątkiem, posiada duży wyświetlacz z wygodnym i czytelnym dla użytkownika błękitnym ekranem.

 

 

Ekran główny obrazowo przedstawia pracę urządzeń wyposażenia pompy ciepła, dzięki czemu użytkownik ma możliwość bezpośredniej kontroli i nadzoru wszystkich podstawowych parametrów systemu. Ruchoma animacja urządzenia świadczy o jego aktywnej pracy.

Podczas widoku ekranu głównego, po kliknięciu w zasobnik, w szybki sposób można zmienić zadaną temperaturę zbiornika. W podobny sposób można zmienić czas oraz przejść do  menu.

Przedstawmy jego podstawowe funkcje i działanie:

MENU

Po naciśnięciu ikony menu użytkownik przechodzi do przeglądu kart z poszczególnymi funkcjami. W sterowniku znajduje się pięć kart, na każdej z nich są maksymalnie trzy funkcje. Aby przejść do edycji wybranego parametru należy dotknąć ikonę symbolizującą tą funkcję. Ponowne dotknięcie przenosi użytkownika do ekranu umożliwiającego zmianę ustawień. Zatwierdzenie wprowadzonych zmian następuje po dotknięciu dowolnego miejsca na ekranie, albo ikony zatwierdzenia: .

Co oznaczają poszczególne tryby?

Tryb party

Po załączeniu trybu Party zbiornik pompy ciepła osiąga temperaturę zadaną w najszybszym możliwym czasie. W trybie tym działają jednocześnie wszystkie dostępne źródła ciepła.

Tryb LEGIONELLA (dezynfekcja termiczna)

Dezynfekcja termiczna polega na podwyższeniu temperatury do wymaganej temperatury dezynfekcyjnej min. 60°C w całym obiegu C.W.U. Nowe przepisy nakładają obowiązek dostosowania instalacji zbiornika do okresowej dezynfekcji termicznej przeprowadzanej w temperaturze wody nie niższej niż 60°C (zalecana temp. 70°). Przewody, armatura i układ technologiczny przygotowania ciepłej wody muszą spełniać ten warunek.

    Dezynfekcja bojlera ma na celu zlikwidowanie bakterii Legionella pneumophila, które powodują obniżenie odporności komórkowej organizmu. Bakteria często namnaża się w zbiornikach stojącej ciepłej wody (temp. optymalna 35°C), co ma często miejsce np. w bojlerach.

     Po załączeniu trybu Legionella bojler nagrzewa się do temperatury 70°C (ustawienie fabryczne) i utrzymuje taką temperaturę przez 30 minut (ustawienie fabryczne), a następnie powraca do normalnego trybu pracy. Od momentu załączenia dezynfekcji, temperatura 70°C musi zostać osiągnięta przez czas nie dłuższy niż 90 minut (ustawienie fabryczne), w przeciwnym wypadku funkcja ta dezaktywuje się samoczynnie. Wszelkie zmiany ustawień dla tej funkcji możliwe są wyłącznie w trybie serwisowym.

Edycja aktualnego czasu

Za pomocą ustawienia zegara użytkownik definiuje aktualny czas. Ustawienie czasu jest niezbędne do prawidłowego działania Tygodniówki.

Ustawienie dnia tygodnia

Przy pomocy tej funkcji użytkownik ustawia aktualny dzień tygodnia. Ustawienie dnia tygodnia jest niezbędne do prawidłowego działania Tygodniówki.

Temperatura zadana zbiornika

Funkcja ta służy do ustawienia temperatury zadanej zbiornika; temperaturę tą można również zmienić bezpośrednio z ekranu głównego sterownika po kliknięciu w zasobnik.

Antyzamarzanie zbiornika

Przy pomocy tej funkcji użytkownik precyzuje działania antyzamarzania, które służy ochronie instalacji przed zamarzaniem. Po spadku temperatury poniżej określonego progu temperatury (fabrycznie ustawiony próg to 5°C) pompa ciepła lub grzałka załącza się na stałe; jej wyłączenie nastąpi, gdy temperatura w obiegu osiągnie wartość progu temperatury powiększonego o 3°C (czyli w przypadku fabrycznego ustawienia będzie to wartość 8°C). Użytkownik może wybrać na które urządzenie ma działać funkcja antyzamarzania (grzałka czy pompa ciepła) oraz może ustawić próg temperatury.

Tygodniówka (sterowanie tygodniowe)

W tej opcji można załączyć / wyłączyć aktywność działania sterowania tygodniowego. Sterowanie tygodniowe będzie działać poprawnie po ustawieniu aktualnej godziny oraz dnia tygodnia.

Edycja tygodniówki

Funkcja ta służy do programowania aktywności pompy ciepła w dobowym cyklu pracy dla poszczególnych dni tygodnia z dokładnością do jednej godziny. Po ustawieniu poszczególnych godzin aktywności pompy ciepła na wybrany dzień tygodnia, użytkownik ma możliwość skopiowania ustawień na:

– cały tydzień,

– sobotę i niedzielę,

– na dni robocze (pn-pt)

lub anulowania kopiowania.

Po wybraniu poszczególnych przedziałów czasowych działania pompy ciepła należy załączyć sterowanie tygodniowe (Menu>> Tygodniówka>>załącz).

Pompa cyrkulacyjna

Istnieje możliwość podłączenia pompy cyrkulacyjnej – w tym miejscu menu użytkownik ma możliwość ustawienia poszczególnych parametrów pracy tej pompy – czas pracy, czas przerwy oraz godziny a także dni tygodnia w których pompa może być aktywna.

Informacje o serwisowaniu i wersji

Po wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu pokazuje się logo producenta pompy ciepła, wersja programu oraz numer telefonu serwisu urządzenia (numer telefonu serwisu można zmienić w ustawieniach serwisowych).

Zabezpieczenie dostępu

Dla zabezpieczenia urządzenia przed niepożądanymi zmianami nastaw np. przez dzieci, wprowadzono blokadę (kod dostępu), która uruchamia się po ustawionym czasie bezczynności. Przy pomocy tej funkcji ustawia się aktywność tego zabezpieczenia (załącz/wyłącz) oraz wpisuje się kod wejścia, za pomocą którego będzie można uruchomić zablokowany sterownik.

Opóźnienie zabezpieczenia

W ustawieniu tym użytkownik deklaruje po jakim czasie bezczynności nastąpi blokada sterownika (w sekundach). Aby rozpocząć programowanie zablokowanego urządzenia należy nacisnąć symbol kłódki na wyświetlaczu i wpisać ustawiony kod wejścia.

Wybór języka

Funkcja ta pozwala ustawić wersję językową sterownika.

Ustawienia serwisowe

Aby uruchomić menu serwisowe sterownika należy wprowadzić czterocyfrowy kod dostępu. Fabrycznie kod ten ustawiony jest na:1111. W razie potrzeby kod ten można zmienić na inny w menu serwisowym.

Obsługa menu serwisowego odbywa się analogicznie jak menu główne – po wejściu do menu serwisowego użytkownik przechodzi do przeglądu kart z poszczególnymi funkcjami. W menu serwisowym znajduje się osiem kart z maksymalnie trzema funkcjami na każdej z nich.

Praca ręczna

Po wyborze tej funkcji widok ekranu przestawia się na widok instalacji, gdzie klikając na wyświetlaczu w wybrane urządzenie dokonuje się jego załączenia / wyłączenia w celu sprawdzenia poprawności jego działania.

Minimalna temperatura pracy

Funkcja ta służy do ustawienia minimalnej temperatury (progowej) załączenia się pompy ciepła.

Histereza minimalnej temperatury pracy

Histereza minimalnej temperatury pracy wprowadza tolerancję dla progowej temperatury załączenia zapobiegającą niepożądanym oscylacjom przy niewielkich wahaniach temperatury załączenia. Jest to różnica pomiędzy temperaturą załączenia pompy ciepła, a temperaturą jej wyłączenia (po spadku temperatury).

Przykład: gdy minimalna temperatura pracy ustawiona jest na 5ºC, a histereza zostanie ustawiona na 2ºC, pompa ciepła zostanie załączona przy 5ºC jednak, gdy temperatura na 

zewnątrz zacznie spadać, to po spadku temperatury do wartości 3º pompa zostanie wyłączona.

Praca grzałki poniżej temperatury minimalnej

Przy pomocy tej funkcji należy dokonać wyboru, czy poniżej minimalnej temperatury pracy grzałka będzie pracować (Załącz) elektrycznie dogrzewając zbiornik, czy ma zostać wyłączona (Wyłącz).

Dodatkowe źródło ciepła

Przy pomocy tej funkcji użytkownik może załączyć/wyłączyć aktywność dodatkowego źródła ciepła (np. kotła CO). Po jego załączeniu, gdy temperatura załączenia dodatkowego źródła ciepła zostanie osiągnięta, pompa dodatkowego źródła ciepła załączy się. Pompa ta pracować będzie, do temperatury zadanej zbiornika. Ponowne załączenie nastąpi gdy temperatura zbiornika opadnie poniżej zadanej temperatury zbiornika o wartość histerezy dodatkowego źródła.

Temperatura załączenia dodatkowego źródła

Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy dodatkowego źródła ciepła (jest to temperatura mierzona na czujniku dodatkowego źródła). Poniżej nastawionej temperatury pompa dodatkowego źródła nie pracuje, a powyżej tej temperatury pompa ta jest załączona aż do osiągnięcia zadanej temperatury zbiornika.

Histereza temp. załączenia dodatkowego źródła

Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury załączenia dodatkowego źródła ciepła. Jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną (czyli żądaną na bojlerze – gdy pompa dodatkowego źródła wyłączy się) a temperaturą powrotu do pracy (na przykład: gdy temperatura zadana ma wartość 55°C a histereza wynosi 3°C. Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 55°C pompa dodatkowego źródła wyłącza się. Ponowne załączenie pompy dodatkowego źródła nastąpi po obniżeniu się temperatury do 52°C).

Praca dodatkowego źródła według tygodniówki

Funkcja ta ustala, czy pompa dodatkowego źródła ciepła załączać się będzie równocześnie z ustawionym programem tygodniowym (Załącz), czy będzie pracować niezależnie, według ustawionej temperatury załączenia (Wyłącz).

Histereza temperatury zadanej zbiornika

Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury zbiornika. Jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną (czyli żądaną na bojlerze – gdy pompa ciepła wyłączy się) a temperaturą powrotu pompy ciepła do pracy.

Temperatura progu ECO – ECO PLUS

Próg ECO – ECO PLUS jest to temperatura zbiornika, przy której agregat zostaje wyłączony a dalsze dogrzewanie zbiornika zaczyna odbywać się przy pomocy grzałki lub/oraz dodatkowego źródła ciepła.

Histereza temperatury progu ECO – ECO PLUS

Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury dla progu ECO – ECO PLUS (odłączenie agregatu i załączenie dodatkowego źródła ciepła), w celu zapobiegnięcia niepotrzebnym oscylacjom. Jest to różnica pomiędzy temperaturą progowego wyłączenia agregatu a temperaturą powrotu agregatu do pracy (po spadku temperatury poniżej progu ECO – ECO PLUS).  

Ochrona instalacji

Działanie ochrony instalacji zależne jest od presostatu czyli czujnika różnicy ciśnień. W przypadku załączenia tej funkcji sygnał z przekaźnika presostatu o zbyt wysokim ciśnieniu wyłączy pompę i uruchomi alarm.

Temperatura awaryjna

Temperatura awaryjna jest parametrem zabezpieczającym sprężarkę i agregat przed przegrzaniem. W przypadku niebezpiecznego wzrostu temperatury sprężarki (do temperatury awaryjnej) na czujniku kontrolnym nastąpi trwałe wyłączenie agregatu. W takim przypadku ponowne uruchomienie urządzenia możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu producenta pompy ciepła.

Opóźnienie sprężarki

Po uruchomieniu pompy ciepła, najpierw załącza się wentylator i pompa, a następnie po kilku sekundach sprężarka. Ustawienie to reguluje czas opóźnienia załączenia sprężarki po wentylatorze i pompie. Gdy pompa osiągnie próg ECO – ECO PLUS, najpierw zostaje wyłączona sprężarka, a po ustawionym opóźnieniu wentylator i pompa.

Temperatura funkcji LEGIONELLA

Jest to temperatura zadana podczas trwania funkcji Legionella (dezynfekcji termicznej).

Czas trwania funkcji LEGIONELLA

Za pomocą tej funkcji ustawia się czas trwania dezynfekcji (w minutach) w którym temperatura zadana dezynfekcji będzie utrzymywać się na stałym ustawionym poziomie (Temperatura funkcji Legionella).

Maksymalny czas trwania funkcji LEGIONELLA

Jest to maksymalny całkowity czas trwania dezynfekcji (funkcji LEGIONELLA) od momentu załączenia (bez względu na temperaturę podczas załączenia). W przypadku gdy zbiornik nie osiągnie zadanej temperatury dezynfekcji lub nie utrzyma przez czas trwania funkcji LEGIONELLA zadanej temperatury, to po czasie maksymalnym sterownik powróci do podstawowego trybu pracy.

Przypomnienie o funkcji LEGIONELLA

Funkcja ta określa ilość dni, po których na wyświetlaczu sterownika wyświetli się komunikat z przypomnieniem o przeprowadzeniu dezynfekcji termicznej zbiornika. Przypomnienie takie można ustalić maksymalnie na 90 dni (fabrycznie 10). W przypadku ustawienia wartości 0, przypomnienie zostanie wyłączone.

Edycja numeru tel. serwisowego

Przy pomocy tego ustawienia można edytować numer serwisowy telefonu serwisowego, który wyświetla się w menu użytkownika: Informacje o serwisowaniu i wersji.

Skasuj alarm temperatury kontrolnej

Parametr ten jest chroniony dodatkowym kodem i jest ściśle związany z funkcją temperatura awaryjna. Skasowania blokady zabezpieczającej może dokonać wyłącznie serwis producenta pompy ciepła.

Edycja kodu dostępu

Przy pomocy tej funkcji można zmienić kod dostępu do serwisu

Ustawienia fabryczne

Sterownik jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne traci się wszystkie własne nastawienia pompy ciepła (zapisane w menu użytkownika) na rzecz ustawień zapisanych przez producenta sterownika. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry serwisowe pompy ciepła.

Tryb czuwania

Po naciśnięciu na ekranie głównym sterownika przycisku tryb czuwania (standby) urządzenia wykonawcze instalacji zostaną odłączone. Aktywna pozostaje funkcja antyzamarzanie – w przypadku spadku temperatury poniżej określonego progu pompa ciepła lub grzałka załącza się. Przycisku tego używa się kiedy zachodzi konieczność natychmiastowego wyłączenia wszystkich urządzeń.

 

11.8.4.3  Budowa i zasada działania regulatora pogodowego

 

Główną funkcją regulatora pogodowego jest regulacja temperatury wody zasilającej układ c.o. w funkcji temperatury zewnętrznej. Regulatory posługują się tutaj tzw. „krzywą grzania” dopasowując w sposób elastyczny parametry wody na zasileniu instalacji centralnego ogrzewania do aktualnej temperatury panującej na zewnątrz budynku mierzonej przez czujnik temperatury zewnętrznej. Im niższa temperatura na zewnątrz budynku, tym wyższe parametry wody zasilającej instalację. Regulator może też sterować jednocześnie ładowaniem zasobnika c.w.u. jak też pracą dodatkowego źródła ciepła, np. kotła gazowego. Rozwiązanie takie eliminuje problem nadrzędności pracy dwóch osobnych regulatorów w systemie(regulatora pompy ciepła i regulatora kotła c.o.). Poniżej omówiony zostanie regulator R420 firmy Compit oraz jego wybrane funkcje.

 

Praca pogodowa regulatora

Rys. Podstawowy schemat pracy regulatora R420 w układzie ogrzewania. OZn. Tdz – czujnik temperatury dolnego źródła, Tgz – czujnik temperatury górnego źródła, Tcwu – czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej, T zewnętrzna – czujnik temperatury zewnętrznej, Pompa DZ – pompa dolnego źródła

Pompa GZ – pompa górnego źródła, Pompa CWU – pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej

 

Pompa pracuje według krzywej grzania opartej na pięciu temperaturach:

•„Tzewnętrzna wyłączenia” – przekroczenie tej temperatury spowoduje wyłączenie pompy CO 1 i zakończenie pracy układu,

•„Dla Tzew=+10°C Tco zadana:” – zadana temperatura obiegu CO przy temperaturze zewnętrznej +10°C,

•„Dla Tzew=0°C Tco zadana:” – zadana temperatura obiegu CO przy temperaturze zewnętrznej 0°C,

•„Dla Tzew= -10°C Tco zadana:” – zadana temperatura obiegu CO przy temperaturze zewnętrznej -10°C,

•„Dla Tzew= -20°C Tco zadana:” – zadana temperatura obiegu CO przy temperaturze zewnętrznej -20°C.

Jeżeli zmierzona temperatura zewnętrzna jest pomiędzy tymi punktami, to regulator sam wylicza temperaturę zadaną obiegu CO na podstawie wartości dwóch najbliższych punktów. Np.: temperatura zewnętrzna wynosi -5°C, zaprogramowana wartość krzywej dla Tzew 0 = 40°C a dla Tzew -10 = 50°C, to regulator wyznaczy temperaturę zadaną CO na 45°C. Temperatura wyliczona nie może jednak przekraczać wartości “Maksymalna temperatura CO”.

Rys. Wykres przedstawiający zasadę kształtowania i obliczania krzywej grzewczej

 

Na temperaturę zadaną górnego źródła ma dodatkowo wpływ tryb pracy regulatora wybierany przyciskiem :

•“z ZEGAREM”- temperatura zadana CO, wyliczona z krzywej grzewczej jest utrzymywana w określonych przez zegar strefach ogrzewania. Poza tymi strefami temperatura zadana CO jest obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie”

•“bez obniżeń”- temperaturą zadaną górnego źródła jest wartość wyznaczona z krzywej grzewczej

•“obniżenie”- temperatura zadana górnego źródła jest stale obniżona o wartość parametru “Obniżenie”.

Jak regulator steruje pompą ciepła?

Jeżeli temperatura górnego źródła jest mniejsza od wyliczonej z krzywej grzania wartości zadanej, regulator załącza pompę ciepła do ruchu. Uruchamiana jest pompa dolnego źródła, a po czasie „Wyprzedzenie załączenia pompy DZ” uruchamiana jest sprężarka. Aby regulator mógł uruchomić sprężarkę, muszą być dodatkowo spełnione następujące warunki:

•zwarte wejście zezwolenia na pracę

•zwarte wejście awaryjne (od presostatu).

•temperatura dolnego źródła jest wyższa od wartości „Tdz załączenia”

Cykl grzania kończy się, jeżeli:

•zostanie osiągnięta temperatura zadana górnego źródła

•dolne źródło zostanie wychłodzone i jego temperatura spadnie poniżej wartości „Tdz wyłączenia”

•rozwarte zostanie wejście awaryjne (np. awaria ciśnienia)

•rozwarte zostanie wejście zezwolenia na pracę

Zostaje wyłączona sprężarka, a po czasie „Minimalny postój” wyłączana jest pompa dolnego źródła. Aby sprężarka mogła zostać ponownie uruchomiona, musi upłynąć czas „Minimalny postój” i muszą zostać spełnione wszystkie warunki załączenia.

Jeżeli nastąpi przegrzanie górnego źródła, regulator wyłącza sprężarkę a po upływie czasu „Minimalny postój” wyłączana jest pompa dolnego źródła. Jeżeli jest sezon grzewczy (Tzewn > Tzewn. wyłączenia) to pracuje ostatnio załączona pompa (CO lub CWU) do momentu, kiedy temperatura górnego źródła nie spadnie poniżej wartości maksymalnej. Poza sezonem przegrzanie górnego źródła utrzymuje w ruchu pompę CWU przez czas postoju minimalnego. Jeżeli zostanie wychłodzone dolne źródło, wyłączana jest sprężarka a pracuje pompa dolnego źródła.

 

PRACA POMP CO I CWU

Praca pomp CO i CWU jest zależna od parametru „PRACA CWU”:

0.   Realizacja CWU jest zablokowana, pompa CO pracuje zgodnie z wybranym schematem.
1.   Ładowanie CWU z priorytetem – temperatura zadana w zasobniku jest utrzymywana przez całą dobę. Podczas ładowania zasobnika wyłączana jest pompa CO.
2.   Ładowanie CWU z priorytetem według zegara – ładowanie zasobnika odbywa się jedynie o wyznaczonych porach dnia. Podczas ładowania zasobnika wyłączana jest pompa CO.

W momencie ładowania zasobnika CWU, regulator podnosi temperaturę górnego źródła do wartości maksymalnej (parametr „Maksymalna temperatura CO”). Ładowanie zasobnika rozpoczyna się po spadku jego temperatury poniżej „Tcw załączenia”, a kończy się po osiągnięciu wartości „Tcw wyłączenia”.

 

Praca regulatora ze źródłem biwalentnym

 

Regulator jest wyposażony w wyjście, za pomocą którego można załączyć dodatkowe źródło ciepła. Jest ono uruchamiane, jeżeli upłynie czas „Czas do załączenia grzania biwalentnego”. Czas ten jest liczony od momentu, kiedy temperatura górnego źródła spadnie poniżej wartości zadanej (rozpoczęcie cyklu grzania).

ozepom250.jpg

Rys. Praca regulatora ze źródłem biwalentnym.

 

Praca z zaworem rozdzielającym

Układ CO może być wyposażony w jedną pompę obiegową i zawór rozdzielający. W takim układzie grzanie zasobnika CWU odbywa się z priorytetem, poprzez przełączenie siłownika zaworu. Regulator nie wyłącza w tym układzie pompy CO podczas ładowania zasobnika. Przełączenie siłownika jest realizowane przekaźnikiem ładowania CWU. W parametrze „Układ pracy“ określa się, czy pompa ciepła pracuje w układzie z dwoma pompami czy w układzie z zaworem rozdzielającym.

ozepom251.jpg

Rys. Praca regulatora R420 z zaworem trójdrogowym

 

Praca z czujnikiem temperatury pomieszczenia

W układzie tym pompa ciepła pracuje w funkcji załącz/wyłącz od temperatury pokojowej. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od zadanej (nastawianej przez użytkownika) regulator załącza pompę do ruchu. Jako temperatura zadana górnego źródła przyjmowana jest wtedy temperatura maksymalna. Uruchamiane są pompy dolnego i górnego źródła, a po czasie „Wyprzedzenie załączenia pompy DZ” uruchamiana jest sprężarka. Aby regulator mógł uruchomić sprężarkę, muszą być dodatkowo spełnione następujące warunki:

•zwarte wejście zezwolenia na pracę

•zwarte wejście awaryjne (od presostatu)

•temperatura dolnego źródła jest wyższa od wartości „Tdz załączenia”

Cykl grzania kończy się, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków:

•zostanie osiągnięta temperatura w pomieszczeniu

•górne źródło przekroczy wartość maksymalną

•dolne źródło zostanie wychłodzone i jego temperatura spadnie poniżej wartości „Tdz wyłączenia”

•rozwarte zostanie wejście awaryjne (np. awaria ciśnienia)

•rozwarte zostanie wejście zezwolenia na pracę

 

Po zakończeniu cyklu grzania wyłączona zostaje sprężarka, a po czasie „Minimalny postój” wyłączane są pompy dolnego i górnego źródła. Jeżeli pompa ciepła została wyłączona na skutek przegrzania górnego źródła, to pompa CO pracuje do momentu, kiedy temperatura górnego źródła nie spadnie poniżej wartości maksymalnej. Jeżeli przegrzanie nastąpiło podczas ładowania zasobnika, to pompa CWU pracuje do momentu, kiedy temperatura górnego źródła nie spadnie poniżej wartości maksymalnej. Jeżeli wyłączenie nastąpi na skutek wychłodzenia dolnego źródła, to jest załączana pompa dolnego źródła.

Aby sprężarka mogła zostać ponownie uruchomiona, musi upłynąć czas „Minimalny postój” i muszą zostać spełnione wszystkie warunki załączenia.

Na temperaturę zadaną pomieszczenia ma dodatkowo wpływ tryb pracy regulatora wybierany przyciskiem :

•„z ZEGAREM” – temperatura zadana jest utrzymywana w określonych przez zegar strefach ogrzewania. Poza tymi strefami jest obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie”

•„bez obniżeń”- temperaturą zadana jest równa nastawionej przez użytkownika wartości.

•„obniżenie”- temperatura zadana jest stale obniżona o wartość parametru „Obniżenie”.

 

Praca z klimatyzacją

W tym schemacie pracy pompa ciepła pracuje w funkcji temperatury pomieszczenia (lub kanału nawiewnego). Jeżeli temperatura w pomieszczeniu (lub kanale) przekroczy wartość zadaną, regulator załącza pompę ciepła w celu schłodzenia pomieszczenia. Jako temperatura zadana górnego źródła przyjmowana jest wtedy temperatura maksymalna. Uruchamiane są pompy dolnego i górnego źródła, a po czasie „Wyprzedzenie załączenia pompy DZ” uruchamiana jest sprężarka. Aby regulator mógł uruchomić sprężarkę, muszą być dodatkowo spełnione następujące warunki:

•zwarte wejście zezwolenia na pracę

•zwarte wejście awaryjne (od presostatu).

•temperatura dolnego źródła jest wyższa od wartości „Tdz załączenia”

Cykl chłodzenia kończy się, jeżeli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych warunków:

•temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wartości zadanej

•górne źródło przekroczy wartość maksymalną

•dolne źródło zostanie wychłodzone i jego temperatura spadnie poniżej wartości „Tdz wyłączenia”

•rozwarte zostanie wejście awaryjne (np. awaria ciśnienia)

•rozwarte zostanie wejście zezwolenia na pracę

Wyłączona zostaje sprężarka, a po czasie „Minimalny postój” wyłączane są pompy dolnego i górnego źródła. Jeżeli pompa ciepła została wyłączona na skutek przegrzania górnego źródła, to pompa górnego źródła pracuje do momentu, kiedy temperatura górnego źródła nie spadnie poniżej wartości maksymalnej. Jeżeli wyłączenie nastąpi na skutek wychłodzenia dolnego źródła, to jest załączana pompa dolnego źródła.

Aby sprężarka mogła zostać ponownie uruchomiona, musi upłynąć czas „Minimalny postój” i muszą zostać spełnione wszystkie warunki załączenia.

ozepom252.jpg

Rys. Schemat pracy regulatora R420 z klimatyzacją

 

Na temperaturę zadaną pomieszczenia ma dodatkowo wpływ tryb pracy regulatora wybierany przyciskiem :

•„z ZEGAREM” – temperatura zadana jest utrzymywana w określonych przez zegar strefach ogrzewania. Poza tymi strefami jest obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie”

•„bez obniżeń”- temperaturą zadana jest równa nastawionej przez użytkownika wartości.

•„obniżenie”- temperatura zadana jest stale obniżona o wartość parametru „Obniżenie”.

 

Praca na chłodzenie

W tym schemacie pracy zadaniem regulatora jest utrzymanie temperatury dolnego źródła w określonych granicach. Temperatura dolnego źródła zmienia się w zakresie określonym parametrami „Tdz załączenia” i „Tdz wyłączenia”. Ten schemat pracy może być wykorzystany np. do wytwarzania wody lodowej, chłodzenie procesu technologicznego, itp.

Pompa ciepła jest uruchamiana, jeżeli temperatura dolnego źródła przekroczy wartość „Tdz załączenia”. Jako temperatura zadana górnego źródła przyjmowana jest temperatura maksymalna. Uruchamiane są pompy dolnego i górnego źródła, a po czasie „Wyprzedzenie załączenia pompy DZ” uruchamiana jest sprężarka.

Aby regulator mógł uruchomić sprężarkę, muszą być spełnione następujące warunki:

•zwarte wejście zezwolenia na pracę

•zwarte wejście awaryjne (od presostatu)

Cykl chłodzenia kończy się, jeżeli:

•dolne źródło osiągnie wartość niższą od „Tdz wyłączenia”

•górne źródło przekroczy wartość maksymalną

•rozwarte zostanie wejście awaryjne (np. awaria ciśnienia)

•rozwarte zostanie wejście zezwolenia na pracę

Wyłączona zostaje sprężarka, a po czasie „Minimalny postój” wyłączane są pompy dolnego i górnego źródła. Jeżeli pompa ciepła została wyłączona na skutek przegrzania górnego źródła, to pompa górnego źródła pracuje do momentu, kiedy temperatura górnego źródła nie spadnie poniżej wartości maksymalnej. Jeżeli wyłączenie nastąpi na skutek wychłodzenia dolnego źródła, to jest załączana pompa dolnego źródła.

Aby sprężarka mogła zostać ponownie uruchomiona, musi upłynąć czas „Minimalny postój” i muszą zostać spełnione wszystkie warunki załączenia.

ozepom253.jpg

Rys. Praca regulatora w układzie chłodzenia.

 

Zegar

Regulator jest wyposażony w wewnętrzny układ zegara czasu rzeczywistego, który jest podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez minimum 48h. Przedtem musi być włączony do sieci na minimum 12h, aby układ podtrzymujący w pełni się naładował.

Użytkownik może zaprogramować tygodniowy i dzienny program działania ogrzewania lub klimatyzacji oraz program działania CWU.

Dla obiegu CO można zaprogramować 2 strefy czasowe w ciągu doby dla dni roboczych oraz 2 strefy dla soboty i niedzieli. W każdej ze stref określamy godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia. W każdej tak zdefiniowanej strefie regulator utrzymuje temperaturę zadaną. Poza ustawionymi strefami wprowadza obniżenie wartości zadanej.

Dodatkowo są 4 strefy zegara dla ciepłej wody. Jeżeli „PRACA CWU” jest ustawiona na  „2 – praca w strefach zegara”, to regulator w zaprogramowanych strefach realizuje ogrzewanie zasobnika CWU. Poza zaprogramowanymi strefami ogrzewanie CWU jest wyłączone.

Praca w sieci
Regulator jest wyposażony w interfejs RS 485, za pomocą którego można odczytywać zmierzone temperatury, stan wejścia termostatu oraz odczytywać i zapisywać parametry pracy. Regulator posługuje się protokołem COMPIT C2. Prędkość transmisji można ustawić na jedną z czterech wartości: 1200, 2400, 4800 lub 9600 bodów. Dla wszystkich urządzeń spiętych razem w sieć musi być ona identyczna. Regulator może pracować w sieci w jednym z wybranych trybów (parametr „Praca w sieci”):

•NADRZĘDNY – W tym trybie regulator wysyła do sieci informację o aktualnym czasie oraz o temperaturze zewnętrznej. W sieci może być tylko jeden regulator nadrzędny i to do niego należy podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej.

•PODRZĘDNY – Regulator nie mierzy sam czasu ani temperatury zewnętrznej, lecz odbiera te informacje od regulatora nadrzędnego. W sieci może być wiele regulatorów podrzędnych.

•AUTONOMICZNY -W tym trybie regulator nie wysyła ani nie odbiera rozkazów z temperaturą zewnętrzną i czasem. Aktualny czas i temperaturę zewnętrzną mierzy sam.