Dobór naczynia wzbiorczego

    Objętość naczynia wzbiorczego w instalacji dolnego źródła ciepła możemy obliczyć ze wzoru:

 

gdzie:

 

Vn – objętość naczynia w dm3

Vz – przyrost objętości solanki w wyniku zmian temperatury obliczany ze wzoru 

 

Gdzie:

 Va objętość całkowita solanki w dm3, β – rozszerzalność cieplna roztworu solanki (np. dla płynu Tyfocor o stężeniu 30% wynosi około 0,0004/K.  W większości przypadków dolne źródła ciepła projektuje sie dla skrajnych zmian temperatury solanki od -5 do +20C, stąd  β= 0,0004 x 25 = 0,01

Vv – rezerwa solanki obliczana ze wzoru 

 

ale nie mniej niż 3 litry (według DIN 4807)

 

pe – dopuszczalne nadciśnienie końcowe równe 90% ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa (0,9 psi)

psi – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa przyjmowane 3 bar

pst – ciśnienie wstępne poduszki gazowej w naczyniu wzbiorczym (zwykle 1-1,5 bar)