Wymagania dla pomieszczeń z pompą ciepła

Pompę ciepła należy ustawić na trwałym podłożu. Nie są potrzebne żadne dodatkowe tłumiki drgań, gdyż obieg chłodniczy jest zamontowany w pompie w sposób zabezpieczający przed przenoszeniem się wibracji, a przyłączeniowe przewody prowadzące do systemu grzewczego i do źródła ciepła są wykonane w postaci elastycznych przewodów rurowych. Aby zminimalizować przenoszenie się drgań na elementy konstrukcyjne,  można w miejscu ustawienia pompy ciepła zedrzeć warstwę jastrychu, który łatwo przenosi drgania, i ustawić pompę bezpośrednio na płycie podłogowej.

Przewody obiegu źródła ciepła (solanki) w pomieszczeniu piwnicznym muszą zostać izolowane cieplnie w sposób zapewniający barierę antydyfuzyjną, gdyż w przeciwnym razie osadzałaby się na nich kondensat (temperatury przewodów rurowych mogą obniżać się nawet do -15°C). Do izolacji przejść przewodów rurowych przez mury ścian powinno się stosować rury osłonowe wypełnione pianką lub odpowiednie przepusty (patrz rysunek).


Rys. Przepust szczelny

 

 

Przy rozprowadzaniu przewodów zasilania i powrotu obiegu solanki w strefie zamarzania gruntu (ok. 1.2 – 1.5 m) też należy je izolować cieplnie.

 
Objętość pomieszczenia

Wymagania dla pomieszczeń dla pomp ciepła definiuje nowa norma PN-EN 378-1:2017-03, która określa minimalną dopuszczalną objętość pomieszczenia z zamontowaną pompą ciepła, uzależniając ją od masy czynnika chłodniczego. Norma ta dzieli czynniki według dwóch kryteriów:

Toksyczności, na:

Czynniki typu A – o niższej toksyczności

Czynniki typu B – o wyższej toksyczności

Palności, na:

1- niepalne, nie rozprzestrzeniające ognia

2L- trudno zapalne, o niewielkiej palności

2 – palne, o niskiej palności

3- łatwo zapalne, o wysokiej palności

 

W tabeli 1 i 2 podano szacunkowe wartości dla typowych pomieszczeń z pompą ciepła bez wymogów wymuszonej wentylacji mechanicznej, jak ma to miejsce w budynkach mieszkalnych. Ze względu na toksyczność minimalna kubatura pomieszczenia obliczana jest ze wzoru:

ozepom462.jpg

gdzie:

m – masa czynnika chłodniczego w instalacji w [kg]

Vref – minimalna kubatura referencyjna pomieszczenia w [m3/kg] ze względu na toksyczność podana w Tabeli 1

 

Tabela 1 Minimalna objętość referencyjna pomieszczeń (według normy PN-EN 378-1)

Czynnik chłodniczy Klasa toksyczności czynnika roboczego dopuszczalna ilość czynnika [kg] Minimalna objętość pomieszczenia [m3/kg]
R134a A1 5,0 4,0
R404A A1 10,4 1,9
R407C A1 6,2 3,2
R410A A1 8,8 2,3
R744 (CO2) A1 2,0 10,0
R32 A2L 6,0 3,3
R717 (NH3) B2L 0,15b) 2857,1
R290 A3 1,8 11,1

 

b) – nie ma ograniczeń w systemach hermetycznych sorpcyjnych do 2,5kg

 

 Obliczenia pomieszczeń ze względu na palność czynników chłodniczych

 

W przypadku czynników palnych klasy 2L, 2 i 3, przy ilości czynników >150g, konieczne jest spełnienie wymogów minimalnej kubatury i powierzchni pomieszczeń według poniższych wzorów i Tabeli 2. Równanie dla powierzchni podłogi ma zastosowanie w przypadku pomieszczeń mieszkalnych, w celu zapewnienia komfortu osób. W pozostałych przypadkach stosuje sie równanie na kubaturę. W przypadku ilości czynnika w instalacji poniżej wartości „Wn” w tabeli nie jest wymagane przeprowadzanie dodatkowej analizy, natomiast napełnienie instalacji ilością powyżej „Wmax” jest niedopuszczalne.

Minimalna powierzchnia podłogi zwana w normie PN-EN 378-1 „obszarem przebywania ludzi” wyznaczana jest ze wzoru:

ozepom463.jpg

 

Minimalna objętość pomieszczenia, jeśli nie jest to pomieszczenie mieszkalne określana jest ze wzoru:

 

ozepom464.jpg

  gdzie:

Vref,2 – kubatura odniesienia ze względu na palność przyjmowana według tabeli 2

Tabela2 

Czynnik chłodniczy Klasa

„Wn”

dopuszczalna ilość czynnikaa) w [kg]

„Wmax”

maksymalna ilość czynnika w [kg]

Minimalna powierzchnia referencyjna Aref w [m2/kg2] w zależności od miejsca montażu Minimalna objętość referencyjna Vref,2 [m3/kg] przy h=2,75m
Podłoga Ściana Okno Sufit
R32 A2L 1,84 12,0 8,5 0,9 3,1 0,6 16,3
R290 A3 0,15 1,5b) 1578,9 175,4 568,4 117,4 131,6
R717 B2L 0,116 4,5 97,0 10,8 34,9 7,2 43,1

a) – ważne tylko w przypadku hermetycznych układów zamkniętych

b) – w systemach „innego użytkowania” pod poziomem gruntu dopuszczalne jest maksimum 1 kg