Obliczanie sumarycznych zysków ciepła

Na sumaryczne zyski ciepła składają się zyski ciepła od słońca, oświetlenia, ludzi, maszyn, urządzeń itp.

projwe1.gif

w którym:

QOK – zyski od słońca przez przegrody przezroczyste (okna) [W],

QŚC – zyski od słońca przez przegrody nieprzezroczyste (ściany) [W],

QO – zyski ciepła od oświetlania [W],

QL – zyski ciepła od ludzi [W],

QS – zyski ciepła od silników elektrycznych i maszyn [W],

QU – zyski ciepła od innych urządzeń [W],

QI – zyski ciepła na skutek infiltracji powietrza [W],

QP – zyski przez przegrody od pomieszczeń sąsiednich [W].

Sumaryczne zyski ciepła dla pomieszczenia oblicza się w całym obszarze ich zmienności

(dla każdego miesiąca i godziny pracy) po czym wyznacza się wartość największą.

 Zyski ciepła od ludzi – składają się z zysków ciepła jawnego i zysków ciepła utajonego

(czyli zysk wilgoci). Zyski ciepła jawnego obliczyć można ze wzoru:

projwe2.gif

φ– współczynnik jednoczesności przebywania ludzi (od 0,4 do 1,0),

n – liczba osób,

qj – jednostkowy strumień ciepła oddany do otoczenia [W].

TABELA 1 Współczynniki jednoczesności przebywania ludzi w zależności od pomieszczenia

projwe7.jpg

TABELA 2 Zyski ciepła jawnego od ludzi w zależności od aktywności i temperatury w pomieszczeniu[W]

projwe8.jpg

Zyski ciepła utajonego (zyski wilgoci):

projwe3.gif

wj – jednostkowy strumień pary wodnej oddawany do otoczenia przez człowieka w zależności

od aktywności i temperatury otoczenia [g/h].

TABELA 3 Zyski pary wodnej w zależności od aktywności i temp. w pomieszczeniu [g/h]

projwe9.jpg

UWAGA – dla kobiet wielkości odczytane z tabeli 2 i 3 należy zmniejszyć o 20% a dla dzieci o 20-40% w zależności od wieku.

Zyski od oświetlenia elektrycznego:

 projwe4.gif

N – całkowita moc zainstalowana [W],

φ – współczynnik jednoczesności,

α – współczynnik uwzględniający odprowadzenie ciepła przez oprawy wentylowane (dla

opraw niewentylowanych α  = 1),

k – współczynnik akumulacji.

projwe10.jpg

 Zyski ciepła od urządzeń

Należy przyjmować na podstawie rzeczywistych mocy urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu. Przy braku takich informacji zyski te można przyjmować według tabeli 5.

TABELA 5 Orientacyjne zyski ciepła od urządzeń.

projwe11.jpg

Zyski ciepła od słońca przez przegrody przezroczyste (okna):

 projwe5.jpg

F – powierzchnia okna w świetle muru, [m2],

Φ1 – udział powierzchni szkła w powierzchni okna,

Φ2 – poprawka ze względu na wysokość nad poziomem morza,

Φ3 – współczynnik uwzględniający rodzaj oszklenia i urządzenia przeciwsłoneczne,

Rs – stosunek powierzchni nasłonecznionej do całkowitej,

Rc – stosunek powierzchni zacienionej do całkowitej (Rs + Rc = 1),

Icmax, Irmax– maksymalne wartości natężenia promieniowania całkowitego i rozproszonego dla

szkła gr. 3 mm [W/m2],

kc, kr – współczynniki akumulacji,

U – współczynnik przenikania ciepła przez okna [W/(m2×K)],

tz – obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego, [K],

tp – obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu, [K].

TABELA6 Wartości współczynnika poprawkowego Φ1projwe12.jpg

TABELA 7 Wartości współczynnika korygującego Φ2

projwe13.jpg

TABELA 8 Wartości współczynnika korygującego Φ3

projwe14.jpg

Zyski ciepła od słońca przez przegrody nieprzezroczyste (metoda uproszczona do

obliczeń technicznych z uwzględnieniem akumulacji ciepła):

 projwe6.gif

F – pole powierzchni przegrody nieprzezroczystej [m2],

K – współczynnik przenikania ciepła przegrody [W/(m2×K)],

Δtr – równoważna różnica temperatur [K].