Praca na dachu

A. Wymagania ogólne

1. Roboty dachowe należą do prac szczególnie niebezpiecznych.

2. Prace na dachu należy organizować minimalizując ryzyko potencjalnego upadku, nie bazując na systemach powstrzymujących spadanie człowieka lub przedmiotów.

3. Przed rozpoczęciem robót dachowych należy każdorazowo opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) (w przypadku robót, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m).

4. Wszystkie roboty na dachach muszą być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem uprawnionych osób, przebywających cały czas w miejscu wykonywania robót.

5. Osoby kierujące pracami na dachu w pierwszej kolejności muszą:

• uwzględnić zastosowanie środków zapewniających przede wszystkim ochronę wszystkich zagrożonych osób tj. systemów ochrony zbiorowej jak:

– rusztowania, siatki bezpieczeństwa, balustrady ochronne, a dopiero w drugiej kolejności zabezpieczeń

chroniących pojedyncze osoby

• uwzględnić zastosowanie przede wszystkim pasywnych środków ochrony jak: siatki bezpieczeństwa (robotnik nie musi wykonywać żadnych czynności w celu uruchomienia zabezpieczenia), a dopiero w drugiej kolejności aktywnych środków ochrony jak: szelki bezpieczeństwa (robotnik musi dopiąć

się do punktu kotwiczenia)

• dopilnować, aby prace były wykonywane wyłącznie w warunkach atmosferycznych niezagrażających

zdrowiu i życiu pracowników.

6. Za wydawanie, instruktaż użytkowania oraz egzekwowanie stosowania indywidualnego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości odpowiada bezpośredni przełożony pracownika

7. Osoby wykonujące lub nadzorujące prace na dachu powinny umieć rozpoznawać zagrożenia, rozumieć sposoby funkcjonowania stosowanych systemów pracy oraz dysponować umiejętnością ich

wykorzystywania, w tym m.in.:

• montażu zabezpieczenia krawędzi dachu

• obsługi przejezdnego podestu roboczego

• ręcznego transportu materiałów

• montażu rusztowań

• stosowania sprzętu ochrony osobistej, w tym procedur ratowniczych.

8. Osoba bezpośrednio nadzorująca prace na dachu, każdego dnia przed rozpoczęciem zmiany roboczej, powinna wyznaczyć punkty kotwiczenia zgodnie z IBWR opracowaną dla konkretnego zakresu prac z uwzględnieniem Oceny Ryzyka dla Zadania. Musi także każdorazowo informować o lokalizacji prac na dachu podległych pracowników.

Rys.1 Zasada wyboru punktów kotwienia w zależności od miejsca prowadzonych prac na dachu. (rys. SKANSKA)

9. Jeśli praca trwa dłużej niż jedną zmianę, niezależnie od tego, czy dochodzi do zmiany położenia punktów kotwiczenia czy też

nie, osoba bezpośrednio nadzorująca prace na dachu ma obowiązek kontroli punktów kotwiczenia przed każdą rozpoczynającą się zmianą roboczą.

10. Potwierdzeniem takiej kontroli jest fakt dopuszczenia osób do pracy na dachu.

11. Punkty kotwiczenia indywidualnego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości należy wyznaczać zgodnie

z ustaleniami punktu A7. Pracownicy muszą otrzymać szczegółowy instruktaż odnośnie:

• zasad wyboru punktu kotwiczenia

Fot. Stosowanie liny bezpieczeństwa w połączeniu z szelkami bezpieczeństwa i amortyzatorem bezpieczeństwa.

• sposobu korzystania z wybranego punktu kotwiczenia

• dopuszczalnej, maksymalnej liczby osób mogących jednoczenie korzystać z punktu kotwiczenia.

12. Podczas pracy na dachu, gdy istnieje zagrożenie upadkiem przez jego boczne krawędzie, pracownik dokonujący wyboru

punktu kotwiczenia powinien stosować zasadę, że lina łącząca go z punktem kotwiczenia musi być poprowadzona pod kątem większym niż 45º w stosunku do krawędzi dachu (Rys. 1).

13. Podczas wchodzenia lub schodzenia z dachu po drabinach przystawnych należy zabezpieczać pracownika przed upadkiem z wysokości stosując np.:

– urządzenie samozaciskowe, zamocowane do prowadnicy zakotwiczonej do stałego punktu konstrukcji (Rys.2).

14. Prowadnice urządzenia samozaciskowego, przyłączonego do klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa, kotwiczone do

wyznaczonych punktów stałych należy obciążać niewielką masą w celu stabilizacji.

 

Rys.2 Sposób kotwiczenia przy bezpiecznym wejściu na dach. 1- osłona liny na krawędzi dachu, 2- urządzenie samozaciskowe

15. Wszelkie prace na dachach, w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych należy przygotowywać i prowadzić w oparciu o przepisy szczegółowe „Praca w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych”.

16. Wszystkie wejścia do budynków wykorzystywane do ruchu pieszego,

w czasie prowadzenia na obiekcie prac dachowych należy zabezpieczać daszkami ochronnymi (Rys. 3).