Prace w wykopach

Przepisy wymagane przed rozpoczęciem robót ziemnych

Rozpoczęcie robót ziemnych powinno być poprzedzone:

 • opracowaniem projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót;
 • opracowaniem przez wykonawcę robót dokumentacji projektowej oraz instrukcji bezpieczeństwa – w przypadku konieczności podgrzewania, rozmrażania lub zamrażania gruntu;
 • ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje i sieci w bezpośrednim sąsiedztwie robót (np. sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne):

  – bezpiecznej odległości od istniejącej sieci, w jakiej to odległości mogą być one wykonywane,

  – sposobu wykonywania robót;

 • ogrodzeniem i oznakowaniem napisami ostrzegawczymi miejsca robót;
 • sprawdzeniem stanu obudowy i skarp wykopu – przed każdorazowym rozpoczęciem robót.

Sposoby zabezpieczania wykopów

 • wykopy o głębokości do 1 metra wykonywane w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu – mogą posiadać ściany pionowe nieumocnione, bez rozparcia lub podparcia;
 • wykopy o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m – można wykonywać bez umocnień, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska;
 • pozostałe wykopy o głębokości do 4 m umacnia się przez obudowanie ścian elementami z drewna (lub blachą stalową tłoczoną o równoważnej wytrzymałości):

– ściany z bali o grubości min. 50 mm,

– nakładki – 60 mm,

– rozpory z okrąglaków o średnicy min. 120 mm,

 • rozstaw elementów rozpierających lub podpierających – nie większy niż 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie,
 • najwyżej położony element deskowania powinien wystawać 15 cm ponad krawędź wykopu.

Sposób zabezpieczenia ścian wykopu głębszego niż 4 m powinien być określony szczegółowo w specjalnie w tym celu opracowanej dokumentacji projektowej.

BHP podczas prowadzenia prac

 • prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych
 • powinno odbywać się ręcznie;
 • w czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy:

 – w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu,

 – likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,

 – sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy;

 • jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu – odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m;

BHP po częściowym lub całkowitym zakończeniu prac

 • wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy ustawić balustrady posiadające:

 – poręcze znajdujące się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,

 – światło ostrzegawcze koloru czerwonego;

 • niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć – w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu;
 • w przypadku przykrycia wykopu – zamiast balustrad – teren robót można oznaczyć za pomocą lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu;
 • jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór;
 • w czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę jego zasypywania;

zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

 – w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5 m,

 – w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3 m.

Zabrania się !!!

 • Przebywania ludzi pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju!
 • Wchodzenia do wykopu i wychodzenia po rozporach oraz przemieszczania osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku!
 • Poruszania się środków transportu w granicach klina naturalnego odłamu gruntu!
 • Składowania urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane!
 • Napełniania pojemników do transportu urobku powyżej ich górnej krawędzi lub równo z nią!
 • Stosowania zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym!
 • Używania elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem!
 • Dopuszczania do tworzenia się nawisów gruntu podczas wykonywania wykopów!