Wiadomości wstępne

Instalacje kanalizacyjne zarówno dla ścieków bytowo–gospodarczych jak i deszczowych

składają się z przewodów i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynku lub na zewnątrz

w bezpośrednim jego otoczeniu oraz z przykanalików. Lokalizację pokazano na rys.  poniżej.

prokan1.gif

Rys. Schemat instalacji kanalizacyjnej.  1-podejście; 2-piony; 3-przewód poziomy;4-studzienka rewizyjna; 5-rynna;6-pion spustowy; 7-kanał ściekowy; 8-kanał deszczowy

W skład przykanalika wchodzi studzienka kanalizacyjna przelotowa lub połączeniowa. Ścieki bytowe oraz deszczowe należy odprowadzać do zewnętrznych sieci

kanalizacyjnych. W przypadku braku takich sieci ścieki bytowo–gospodarcze należy

odprowadzić do lokalnej oczyszczalni ścieków lub do zbiornika bezodpływowego, natomiast

ścieki deszczowe można rozsączyć w gruncie lub kierować do rowów odwadniających

(melioracyjnych) po uzyskaniu zgody właściciela tych urządzeń. Należy zapewnić takie

warunki odpływu wód opadowych, aby nie następowało zalewanie powierzchni sąsiednich

nieruchomości. Należy stosować materiały i urządzenia zapewniające utrzymanie szczelności

instalacji.

Każda nieruchomość powinna mieć własne podłączenie kanalizacyjne do istniejącej sieci

kanalizacyjnej. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub ekonomicznymi

dopuszcza się budowę wspólnego podłączenia dla kilku nieruchomości.

W przypadku zewnętrznej sieci kanalizacyjnej rozdzielczej należy stosować przewody

odpływowe i podłączenia kanalizacyjne oddzielnie dla ścieków bytowych i deszczowych.

Podłączenie instalacji kanalizacyjnej do sieci zewnętrznej powinno odpowiadać

warunkom ustalonym z przedsiębiorstwem eksploatującym sieć kanalizacyjną.

Dopuszcza się wykorzystanie ścieków deszczowych do płukania przewodów instalacji

kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki bytowe.

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń położonych poniżej maksymalnego

poziomu ścieków w zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, wymaga uzgodnienia

z przedsiębiorstwem eksploatującym sieć kanalizacyjną.

Dla ścieków, których jakość nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, przed

wprowadzeniem ich do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej należy zastosować urządzenia do

wstępnego oczyszczania. Materiały stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urządzenia

i elementy instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm i aprobat. Dobór

materiału uzależniony jest od temperatury odprowadzanych ścieków i stopnia ich

agresywności. Podobnie jak przy projektowaniu instalacji wodociągowych, również dla

instalacji kanalizacyjnych stosuje się pojęcie obliczeniowego przepływu ścieków, który służy

do sprawdzania hydraulicznych warunków pracy instalacji kanalizacyjnej. Dla instalacji

kanalizacyjnych oprócz ścieków powstających w wyniku zużywania wody dostarczonej

instalacją wodociągową dopływają również ścieki deszczowe. Powstaje wobec tego

konieczność określenia przepływów obliczeniowych ścieków bytowych ścieków

deszczowych.

Podstawą wyjściową do projektowania instalacji kanalizacyjnej jest projekt

architektoniczno-budowlany (rzuty i przekroje) oraz warunki techniczne otrzymane od

dysponenta miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zasady projektowania instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej polegają na:

– ustaleniu sposobu odprowadzenia ścieków,

– ustaleniu podstawowych danych dotyczących części budowlanej,

– ustaleniu wyposażenia sanitarnego budynku, w tym poszczególnych pomieszczeń,

a w konsekwencji określeniu ilości i rodzaju przyborów sanitarnych,

– rozmieszczenie przyborów sanitarnych i usytuowanie pionów kanalizacyjnych,

– wykonaniu schematu podłączenia poszczególnych przyborów sanitarnych do pionów

kanalizacyjnych,

– wykonaniu obliczeń hydraulicznego obciążenia pionów i przewodu odpływowego

– weryfikacji obliczeń polegającej na sprawdzeniu obciążenia hydraulicznego danego

pionu (sprawdzenie średnicy),

– naniesieniu średnic podejść, pionów, przewodów odpływowych na rzuty i przekroje,

zwymiarowaniu, opisaniu uzbrojenia,

– sprawdzeniu kolejności i poprawności wykonanych czynności i ewentualne

wprowadzenie korekt,

– wykonaniu rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej,

– wykonaniu opisu technicznego, strony tytułowej, spisu treści i rysunków,

– zebraniu w całość w sposób trwały wszystkich elementów projektu.

Zasady projektowania instalacji kanalizacji deszczowej polegają na:

– ustaleniu sposobu odprowadzenia ścieków,

– ustaleniu podstawowych danych dotyczących części budowlanej,

– ustaleniu powierzchni spływu i w oparciu o natężenie deszczu miarodajnego określenie

ilości ścieków deszczowych,

– rozmieszczeniu urządzeń do odbioru ścieków deszczowych (np. wpusty, rynny),

– wykonaniu schematu podłączenia poszczególnych urządzeń do pionów kanalizacyjnych,

– wykonaniu obliczeń hydraulicznego obciążenia pionów i przewodu odpływowego

W nowej normie PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, cz.I-V” instalacje kanalizacji sanitarnej dzieli sie różne systemy w zależności od sposobu podłączenia przyborów do pionu i wentylacji podejść, wyróżniając kanalizację systemu I, II, III i IV.

System I System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami częściowo wypełnionymi.

Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść częściowo wypełnionych. Podejścia te są projektowane przy stopniu wypełnienia 0,5 (50 %) i są podłączone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.

System II System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami o mniejszej średnicy. Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść o mniejszej średnicy. Podejścia te są projektowane przy stopniu wypełnienia 0,7 (70 %) i są podłączone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.

System Ill System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami całkowicie wypełnionymi.

Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść całkowicie wypełnionych. Podejścia te są projektowane przy stopniu wypełnienia 1,0 (100 %) Każde podejście jest podłączone oddzielnie do pionu kanalizacyjnego.

System IV System oddzielnych pionów kanalizacyjnych. Każdy system kanalizacyjny typu I, II i Ill może być również podzielony na pion kanalizacyjny odprowadzający ścieki czarne z ustępów spłukiwanych i pisuarów oraz na pion kanalizacyjny odprowadzający ścieki szare z pozostałych urządzeń sanitarnych.  

prokan32.gif

Rys.1 Rozwiązania systemu z wentylacją główną. Ozn. 1-wanna, 2-umywalka, 3-muszla ustępowa, 4-wpust podłogowy, 5-zawór napowietrzający, 6-pion kanalizacyjny, 7-podejście kanalizacyjne, 8- przewód odpływowy, 9 rura wywiewna

prokan33.gif

Rys.2 Rozwiązania systemu kanalizacji sanitarnej z wentylacją obejściową. Ozn. 1-9 jw. 10-pion wentylacyjny poboczny, 11-obejście wentylacyjne, 12-pisuar