Wyznaczanie przepływu obliczeniowego ścieków sanitarnych

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego ścieków sanitarnych wg PN–92/B–01707 (wersja tylko dla uczniów jako pomoc naukowa)

Obliczeniowy przepływ ścieków ustala się na podstawie sumy jednostkowych odpływów z poszczególnych przyborów sanitarnych i urządzeń (pralki, zmywarki) z uwzględnieniem równomierności ich działania. Przepływ obliczeniowy ścieków q oblicza się ze wzoru:

prokan2.gif

gdzie:

K- odpływ charakterystyczny w dm3/s, zależy od przeznaczenia budynku,

AWs – równoważnik odpływu, wartość bezwymiarowa.

Tabela 1. Wielkości odpływów charakterystycznych wg PN–92/B–01707

prokan3.gif

Tabela 2. Wielkości równoważników odpływu dla przyborów sanitarnych i urządzeń oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających danym przyborom wg PN–92/B–01707.

prokan4.gif

prokan5.gif

2.2 Wyznaczanie przepływu obliczeniowego według normy PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, cz. II Kanalizacja sanitarna, projektowanie i obliczenia”. Natężenie przepływu ścieków ustala się na podstawie wzoru :

prokan3.jpg

gdzie: Qww – natężenie przepływu ścieków pochodzących z domowych urządzeń sanitarnych

            K-   współczynnik częstości, przyjmujący wartości identyczne jak w tabeli 1

           DU- równoważnik odpływu według tabeli 3

Tabela 3. Równoważniki odpływu według normy PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, cz. II Kanalizacja sanitarna, projektowanie i obliczenia”.

prokan29.gif

 prokan30.gif

UWAGA – Budowę systemów od I do IV omówiłem w rozdziale

Całkowite natężenie przepływu ścieków Qtot określa wzór:

 prokan31.gif

Gdzie: Qc – ciągłe natężenie przepływu, Qp – natężenie przepływu wód przetłaczanych

Natężenie całkowite uwzględnia całkowity przepływ ścieków w instalacji lub jej części pochodzący z urządzeń sanitarnych, z urządzeń z przepływem ciągłym i z pompowni. W celu ustalenia średnic przewodów ich przepustowość nie może być mniejsza niż:

–  wartość obliczonego natężenia przepływu Qww lub Qtot .

–  wartość natężenia odpływu z urządzeń o największym odpływie jednostkowym