Zadanie 7

Zadanie nr 7 – Narysuj drugi rzut wielokąta ABCD wiedząc, że płaszczyzna α (a, b).

Rozwiązanie zad.7 – mamy do znalezienia drugi rzut wielokąta leżącego na płaszczyźnie określonej przez dwie proste przecinające się. W odróżnieniu do poprzednich sześciu przypadków, nie wiemy jak dokładnie przebiega płaszczyzna (przez jakie ćwiartki).

Wyznaczanie p. A – przez p. A’ prowadzimy prosta równoległą do prostej b’, z punktu przecięcia z prosta a’ prowadzimy odnoszącą do a” znajdując rzut pionowy tego punktu i prowadzimy przez niego prostą równoległą do b”. Punkt A” będzie na przecięciu odnoszącej z tą prostą.

Wyznaczanie p. D” i C” – punktu te leżą na odcinku równoległym do osi X, prowadzimy przez nie płaszczyznę rzutującą, śladem jej będzie prosta k’ przecinająca proste a’ i b’, znajdujemy rzut pionowy tej prostej k”. Rzuty p. C” i D” będą na przecięciu prostej k” z odnoszącymi z tych punktów.

Wyznaczanie p. B” – wykorzystujemy opisaną powyżej konstrukcję, wyznaczania p. A, gotowy wielokąt zaznaczono kolorem czerwonym, jeśli wszystko jest prawidłowo, to punkt podziału odcinka AD przez prostą biegnącą przez p. B i C znajdzie sie na odnoszącej w obu rzutach (kolor żółty na ostatnim rysunku).