Ogrodzenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy i tablica informacyjna

Ogrodzenie powinno zapewniać warunek zabezpieczenia przed wstępem na plac budowy osób nieupoważnionych oraz zabezpieczenia przed kradzieżą składowane materiały. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 1,5 – 2,4 m. Powinno ono być wykonane w taki sposób i z takiego materiału, by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielnie bramy dla ruchu pojazdów drogowych i szynowych oraz furtki dla pieszych. Bramy w ogrodzeniu powinny otwierać się do wewnątrz, posiadać trwałe zamknięcie i zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem się. Opieranie składowanych materiałów i elementów o ogrodzenie jest zabronione. Składowanie materiałów przy ogrodzeniu jest możliwe w odległości minimum 0,75m.

Ogrodzenie budowy może być szczelne lub ażurowe. Ogrodzenia pełne realizuje się głównie w miastach, przy ulicach o dużym natężeniu ruchu. Ogrodzenia ażurowe stosowane są poza miastami lub wszędzie tam, gdzie ogrodzenie nie może ograniczać widoczności dla ruchu drogowego.

Ogrodzenia pełne

Wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej lub z tworzyw sztucznych, rzadziej z drewna. Ogrodzenia z blachy stalowej produkowane są najczęściej z blach trapezowych zamocowanych na ramie stalowej. Posadowione są na betonowych stopach kotwionych do ziemi. Wytrzymałość na wiatr uzyskuje się prze podpory boczne tzw. zastrzały.

Fot. Ogrodzenie pełne AF245

Jednym z popularniejszych systemów ogrodzeń pełnych stalowych są ogrodzenia typu SMART, stosowane powszechnie na budowach, robotach  drogowych, itp. Osiągają wysokość do 3m, zabezpieczenie przed wiatrem stanowią podpory boczne 

Fot. Ogrodzenia typu smart, OBH 230 z zastrzami.

Ogrodzenia ażurowe

Wykonywane są  z siatek stalowych ocynkowanych, łączonych przez zgrzewanie do ram wykonanych z rur bądź kształtowników stalowych. Całość  ustawiana jest  na betonowych podporach i ewentualnie wzmacniana zastrzałami bocznymi.

Fot. Podstawa do ogrodzeń o masie 16 kg.

Fot. Obejma łącząca dwa sąsiadujące słupki ogrodzeniowe

Rys. Wspornik boczny (zastrzał) mocowany do podłoża za pomocą „śledzi”

Tablica informacyjna

Zasady wykonywania i opisywania tablic informacyjnych na budowie określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Zgodnie z rozporządzeniem tablica informacyjna zawiera:

1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, 

3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 

4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, 

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a) kierownika budowy, 

b) kierowników robót, 

c) inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d) projektantów,

6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 

7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. 

Tablica informacyjna znajduje się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.