Dobór gazomierzy

Dobór gazomierza miechowego sprowadza sie najczęściej do znalezienia jednostki spełniającej kryterium dolnego i górnego zakresu obciążeń instalacji gazowej.

Minimalne obciążenie gazomierza Qmin, określa najmniejsze dopuszczalne obciążenie gazomierza przy którym błąd pomiaru mieści się w granicach dopuszczalnych przez warunki legalizacyjne.

Maksymalne obciążenie gazomierza Qmax, jest to maksymalny przepływ gazu przez gazomierz który może występować stale, bez pogorszenia jego własności pomiarowych.

W praktyce, przy doborze gazomierza w domkach jednorodzinnych maksymalne obciążenia gazomierza oblicza się na podstawie maksymalnego godzinowego zużycia gazu przez poszczególne urządzenia gazowe przyjmując współczynnik jednoczesności równy 1,0,  przy pojedynczym przyborze gazowym można skorzystać z danych producenta lub przy ich braku obliczyć Vhmax  ze wzoru (zob. cz.2). Dobór gazomierzy można przeprowadzać w oparciu o dane w Tabeli lub z wykresów producentów.

   projga1.gif

 Przykład 1: Dobrać gazomierz dla domku jednorodzinnego wyposażonego w kuchenkę gazową, grzejnik gazowy przepływowy o mocy 22,7 kW i kocioł gazowy o mocy 17,5 kW. gaz ziemny wysokometanowy.

Rozwiązanie: Z tabeli zużycia gazu w cz.2 odczytujemy dla ww. przyborów:

– kuchenka gazowa 0,9 m3/h

– grzejnik gazowy 2,7 m3/h

– kocioł gazowy 2,1 m3/h

łącznie Qmax wyniesie 0,9 +2,7 +2,1 = 5,7m3/h , przyjęto gazomierz G4 o maksymalnym obciążeniu pomiarowym Qmax = 6m3/h.

Przykład 2: Dobrać gazomierz dla kotłowni wyposażonej w kocioł gazowy o mocy 120 kW i sprawności 0,92, spalający gaz GZ-50.

Rozwiązanie: Wielkość godzinowego maksymalnego zużycia gazu obliczamy ze wzoru:

projga12.jpg

gdzie: Qug – moc urządzenia gazowego w kW

Wd- wartość opałowa gazu w MJ/m3

η – sprawność urządzenia gazowego

Vhmax = (3,6x120kW)/(0,92×34,43MJ/m3) = 13,6 m3/h

Dobrano gazomierz miechowy G10 o obciążeniu maksymalnym Qmax = 16 m3/h

Dobór gazomierzy rotorowych