Montaż przewodów wody zimnej i ciepłej

Materiały do montażu instalacji wodociągowej

Materiały z których mogą być wykonywane instalacje wodociągowe zestawione są w Tabeli 1.

Tabela 1 Materiały dopuszczone do stosowania w instalacjach wodociągowych

Poz. Oznaczenie   Nazwa materiału i jego opis uwagi
1 2 3 4 5
1 PB tworzywa sztuczne Polibutylen  
2 PE-X Polietylen sieciowany  
3 PE-RT Kopolimer  oktanowy etylenu o podwyższonej odporności na temperaturę  
3 PP-B Kopolimer Blokowy Polipropylenu  
4 PP-H Homopolimer Polipropylenu  
5 PP-R Polipropylen randomowy  
6 PVC-U Polichlorek winylu twardy (nieplastyfikowany) tylko do wody zimnej
7 PVC-C Chlorowany polichlorek winylu  
8

PEX/Al/PEX

PEX/Al/PE-RT

PEHD/Al/PEX

Rury wielowarstwowe zbudowane na bazie polietylenu i warstwy aluminium  
9 PP-R/Al/PP-R Rury polipropylenowe stabilizowane   warstwą aluminium (rury STABI)  
10 PP-RCT/PP-GF/PP-R  Rury polipropylenowe stabilizowane   włóknem szklanym  
11   stal ocynkowana  
12 stal nierdzewna  
13 Cu miedź  

 

 Tabela 2 Zakres stosowania rur z PEX, PP-R i PB.

poz. materiał Ciśnienie robocze w [bar] Zakres stosowania w instalacji wodociągowej
wody zimnej wody ciepłej
1 PE-X prob £ 4 £ 7,6 £ 7,6
2 4 < prob £ 6 £ 5,4 £ 6,6
3 6 rob £ 8 £ 4,0 £ 5,0
4 8 < prob £ 10 £ 3,2 £ 4,0
5 prob > 10 nie stosować
6 PP-R prob £ 4 £ 4,8 £ 6,9
7 4 < prob £ 6 £ 3,2 £ 5,9
8 6 rob £ 8 £ 2,4 £ 4,1
9 8 < prob £ 10 £ 1,9 £ 3,3
10 prob > 10 nie stosować
11 PB prob £ 4 £ 10,9 £ 10,9
12 4 < prob £ 6 £ 7,2 £ 9,1
13 6 rob £ 8 £ 5,4 £ 6,8
14 8 < prob £ 10 £ 4,3 £ 5,4
15 prob > 10 nie stosować
16 PVC-C prob £ 4 £ 10,0 £ 10,0
17 4 < prob £ 6 £ 6,9 £ 7,3
18 6 rob £ 8 £ 5,2 £ 5,5
19 8 < prob £ 10 £ 4,2 £ 4,4
20 prob > 10 nie stosować
21 PVC-U prob £ 4 nie stosować £ 20,0
22 4 < prob £ 6 nie stosować £ 16,7
23 6 rob £ 8 nie stosować £ 12,5
24 8 < prob £ 10 nie stosować £ 10,0
25 prob > 10 nie stosować
26 miedź-złącza lutowane kapilarnie prob £ 10 dnom £ 108 dnom £ 108
prob > 10 nie stosować
27 miedź-złącza zaciskowe prob £ 4 dnom £ 108 dnom £ 108
4 < prob £ 6 dnom £ 54 dnom £ 108
6 rob £ 10 nie stosować dnom £ 54
prob > 10 nie stosować nie stosować
  gdzie S=(D-a)/2a, D-średnica nominalna rury, a-grubość ścianki

Zasady prowadzenia przewodów

1. Przewody wodociągowe należy prowadzić ze spadkiem 0,5% tak, aby w najniższych punktach instalacji możliwe było opróżnienie instalacji z wody a w najwyższych punktach odpowietrzenie przez punkty czerpalne. Dopuszcza się prowadzenie instalacji bez spadku jeśli możliwe jest odwodnienie instalacji przez przedmuchanie jej sprężonym powietrzem.

2. Przewody instalacji należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia rur  przed zamarzaniem lub wykraplaniem się pary wodnej (przez zaizolowanie lub zastosowanie kabla elektrycznego grzejnego).

3. Zabrania się prowadzić przewody w ziemi jeśli podłoga tworzy szczelną  płytę nad przewodem.

4.Rozdzielcze przewody poziome dopuszcza się prowadzić pod podłogę jeśli:

– podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad przewodem

– rury zamocowane są minimum 0,3m pod podłogą w odkrywanych na całej długości kanałach

– temperatura w pomieszczeniach nigdy nie spada poniżej 0°C.

5. Przewody prowadzone na ścianach lub pod stropem powinny być zamocowane w uchwytach lub spoczywać na wspornikach o rozstawie jak w Tabeli 3. Dodatkowe mocowanie należy przewidzieć na podejściach przed punktami czerpalnymi.

6. Dla przewodów skrytych w ścianie lub za przegrodami szczelnymi należy zapewnić dostęp do zaworów i armatury regulacyjnej.

7. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych i podłodze powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej.

8. Przewody prowadzone w bruździe powinny posiadać osłonę w postaci rury karbowanej peschla, izolacji lub co najmniej tektury falistej, tak aby:

– rura nie tarła w żadnym miejscu o powierzchnię przegrody

– możliwe było swobodne wydłużanie i skracanie się rur w czasie pracy termicznej instalacji

9. Zakrycie bruzd może nastąpić dopiero po odbiorze częściowym instalacji.

10. Przewody z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone w odległości minimum 0,1m od rurociągów cieplnych. przy mniejszej odległości należy stosować izolację cieplną.

11. Przewody należy izolować jeśli istnieje możliwość wzrostu temperatury przewodu powyżej 30°C.

12.  Przewody  prowadzone  przez  pomieszczenie  nieogrzewane  lub o  znacznej  wilgotności ( powyżej 80%)  należy izolować  cieplnie.

13. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji od powierzchni przegrody powinna wynosić minimum:

– 3 cm dla rur średnicy do 25mm

– 5 cm dla rur 32-50 mm

– 7 cm dla rur 65-80 mm

– 10 cm dla rur 100 mm

14. Przewody prowadzone obok siebie powinny być poprowadzone równolegle.

15. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie na jedną kondygnację nie przekraczało 1 cm.

16. Przy równoległym prowadzeniu obok siebie różnych instalacji przewody wodociągowe należy prowadzić powyżej przewodów kanalizacyjnych ale poniżej przewodów c.o. i gazu. Minimalna odległość od tych ostatnich przewodów wynosi 10 cm.

 

Zasady rozmieszczania podpór

 

Tabela 3 Maksymalny rozstaw podpór dla rur PEX, PP i PB

Materiał rury

średnica nominalna

[mm]

Przewód montowany w instalacji

wody ciepłej wody zimnej
pionowo [m] inaczej [m] pionowo [m] inaczej [m]
PE-X DN12-25 1,0 0,8 1,0 0,8
PP-R DN16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN50 1,3 1,0 1,6 1,2
DN63 1,5 1,2 1,8 1,4
DN75 1,7 1,3 2,0 1,5
DN90 1,9 1,4 2,1 1,6
DN110 2,0 1,6 2,4 1,8
PB DN16-25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN32-50 1,2 0,7 1,2 0,7
DN63 1,3 0,9 1,3 0,9

 Tabela 4 Maksymalny rozstaw podpór dla rur wielowarstwowych

Materiał rury

średnica nominalna

[mm]

Przewód montowany w instalacji

wody ciepłej wody zimnej
pionowo [m] inaczej [m] pionowo [m] inaczej [m]

PE-X/Al/PE-X

PE-X/Al/PE-HD

DN12-20 1,0 0,5 1,0 0,5
DN25 1,2 0,7 1,2 0,7
PP-R/Al/PP-R DN16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN20 1,4 1,1 1,5 1,2
DN25 1,5 1,2 1,7 1,3
DN32 1,8 1,4 1,9 1,5
DN40 2,0 1,6 2,2 1,7
DN50 2,3 1,8 2,5 1,9
DN63 2,6 2,0 2,7 2,1
DN75 2,7 2,1 2,8 2,2
DN90 2,8 2,2 3,0 2,3
DN110 2,7 2,1 3,2 2,5
PE-RT/Al/PE-RT DN14-16 1,5 1,2 1,5 1,2
DN18-20 1,7 1,3 1,7 1,3
 25 1,9 1,5 1,9 1,5
32 2,1 1,6 2,1 1,6
40 2,2 1,7 2,2 1,7
50 2,6 2,0 2,6 2,0
63 2,8 2,2 2,8 2,2
75-110 3,1 2,4 3,1 2,4

Tabela 5 Maksymalny rozstaw podpór w [m] dla rur stalowych w instalacjach wody zimnej i ciepłej

Materiał Średnica nominalna rury Przewód montowany
    Pionowo* Inaczej
Stal węglowa zwykła ocynkowana,

Stal odporna na korozję

DN10-20 2,0 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN100 5,9 4,5

*-Lecz nie mniej niż jedna podpora na kondygnację

Tabela 6 Maksymalny rozstaw podpór dla rur miedzianych

Materiał Średnica nominalna rury Przewód montowany
    Pionowo* Inaczej

Połączenia lutowane kapilarnie,

połączenia zaciskowe

 

DN12-15

1,6

1,2

DN18

2,0

1,5

DN22

2,6

2,0

DN28

2,9

2,2

DN35

3,5

2,7

DN42

3,9

3,0

DN54

4,6

3,5

DN64

5,2

4,0

DN76,1

5,5

4,2

DN88,9

6,1

4,7

DN108-159

6,5

5,0

*-Lecz nie mniej niż jedna podpora na kondygnację

Prowadzenie rur bez podpór

W przypadku przewodów poziomych poprowadzonych na stropie, dopuszcza się prowadzenie przewodów bez podpór pod warunkiem umieszczenia przewodu w rurze osłonowej „peschla” i zamocowanie jej do podłoża. W instalacjach wody ciepłej rura taka powinna być poprowadzona linia falistą. Przewód w rurze osłonowej powinien być poprowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

1. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody poziome i pionowe należy wykonywać w tulejach ochronnych.

2. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie.

3. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu o:

– 2 cm, w przypadku przechodzenia przewodów przez ścianę

– 1cm, w przypadku przechodzenia przewodów przez strop

4. Tuleja powinna być dłuższa niż szerokość przegrody. W przypadku przegród pionowych (ścian) tuleja powinna wystawać około 2 cm z każdej strony przegrody. Przy przejściach przez strop tuleja powinna wystawać 2 cm ponad poziom podłogi i 1 cm poniżej poziomu sufitu.

5. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona materiałem trwale elastycznym nie powodującym korozji przewodu.

6. W tulei zabrania się wykonywania połączeń przewodu.

 

Izolacje rurowe

 

Zimne instalacje rurowe muszą być izolowane przed kondensacją pary wodnej oraz ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421

Tabela Wymagane grubości warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 część 2 Niezależnie od rodzaju rur wskaźnikowe wartości izolacji dla przewodów zimnej wody

Izolacje na rurach wody ciepłej należy dobierać według Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]. 1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli: