Próba szczelności instalacji

Przepisy ogólne

1. Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowaniem przewodów i ich zaizolowaniem.

2. Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem.

3. Podczas badania szczelności zabrania sie podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo.

 

Przygotowanie instalacji do próby szczelności

 

1.Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. Czynność płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek  nie może być przemarznięty.

2.Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego.

3.Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń i kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów.

Przebieg badania szczelności wodą zimną

1.Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

2. Manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić:

0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar

0,2 bar przy ciśnieniu większym

3. Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia.

4.Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego ale nie mniej niż 10 bar. Badanie przeprowadzić zgodnie z warunkami w tabeli.

5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna się zmienić o więcej niż 3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

 

Tabela 1 Badanie szczelności instalacji wodą zimną przewodów wykonanych z rur metalowych (stali ocynkowanej, miedzi i stali nierdzewnej)

Typ połączeń przewodów  Przebieg badania
Nazwa czynności czas trwania Warunki uznania wyników za pozytywne
spawane, lutowane, zaciskane, kołnierzowe Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego brak przecieków i roszenia
obserwacja instalacji 30 minut j.w. ponadto manometr nie wykaże spadku ciśnienia
gwintowane Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego brak przecieków i roszenia
obserwacja instalacji 30 minut j.w. ponadto manometr nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 2%

 

Tabela 2 Badanie szczelności  wodą zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynności

czas trwania

warunki zakończenia badania wynikiem pozytywnym

Badanie wstępne

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia spowodowany rozszerzalnością rur
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego 10 minut
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego 10 minut
Obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego
obserwacja instalacji 30 minut brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar

Badanie główne

(należy do niego przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godz.
UWAGA Jeżeli chociaż jeden z warunków zostanie nie spełniony, wynik próby należy uznać za negatywny. W takim wypadku należy usunąć przyczynę i ponownie wykonać całe badanie poczynając od badania wstępnego
Badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy próbę szczelności instalacji, za wyjątkiem przewodów tworzywowych dla których producent wymaga badań dodatkowych. W takim wypadku należy wykonać badanie uzupełniające zgodnie z instrukcją producenta rur.

Badanie instalacji sprężonym powietrzem

1. Badanie można przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju.

2. Wartość ciśnienia badania nie powinna przekraczać 3 bar.

3. Wszelkie nieszczelności należy lokalizować akustycznie lub środkiem pianotwórczym.

4. Wymagania odnośnie manometru i warunków pogodowych są identyczne jak dla badania wodą.

5. Wynik należy uznać za pozytywny jeśli manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

 

Próba szczelności wodą ciepłą

 

Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddaje próbie szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacji w czasie próby nie może wykazywać roszenia.

 

Przepisy końcowe

Po badaniach szczelności w instalacjach wodociągowych powinny być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach przedmiotowych, następujące badania:

– zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej, 

– oznakowania instalacji wodociągowej,

– zabezpieczenia instalacji wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury,

– efektów regulacji instalacji wody ciepłej,

– zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody, oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji,

– natężenia hałasu wywołanego przez instalację,

– zabezpieczenia instalacji przed możliwością przepływów zwrotnych,

– pomp obiegowych,

– armatury: odcinającej, regulacyjnej.

Płukanie i dezynfekcja przewodów

Czynności płukania i dezynfekcji przewodów rurowych są praktycznie ostatnimi przed oddaniem instalacji do użytkowania. Przeprowadzane są tylko w przypadku stwierdzenia jakości wody niezgodnej z wymaganiami jakościowymi wody dla potrzeb ludzi i czynności gospodarczych.

Do płukania stosowana jest woda wodociągowa o jakości wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Czynność trwa do czasu, kiedy wypływająca woda z armatury czerpalnej jest czysta według oceny wzrokowej.

Do dezynfekcji przewodu wodociągowego stosowany jest roztwór chlorku wapnia w ilości 100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilości 20 – 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedną dobę. Następnie przeprowadzane jest płukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

Odbiór techniczny instalacji wodociągowej

Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Z jego wykonania sporządza się protokół. Przeprowadza się wówczas gdy:

– następuje zmiana wykonawcy,

– wystąpiły przejścia przez przegrody budowlane,

– wykonane zostały bruzdy w ścianach,

Odbiór częściowy przeprowadza się, kiedy część prac montażowych kończy się. Z wykonania odbioru częściowego sporządzany jest protokół. Wykonuje się go, gdy:

– przewody układane są w bruzdach które zostają zakrywane,

– przewody układane są w rurach ochronnych,

– wykonywane są uszczelnienia w przejściach przez przegrody budowlane, a także wówczas gdy,

– sprawdzenie jakości wykonanych prac montażowych nie będzie możliwe w czasie odbioru końcowego.

Odbiór końcowy przeprowadzany jest po całkowitym zakończeniu montażu instalacji wodociągowej. Sporządzany jest protokół. W czasie tego odbioru przedstawione powinny być dokumenty:

– projekt techniczny powykonawczy instalacji,

– dziennik budowy,

– obmiary powykonawcze,

– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

– protokoły odbiorcze badań szczelności instalacji,

– instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

– instrukcję eksploatacji instalacji.

Do czynności wykonywanych podczas odbioru końcowego należy:

– sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym,

– sprawdzenie protokołów międzyoperacyjnych, częściowych, badań odbiorczych,

– uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów.

Odbiór techniczny zostaje zakończony protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji przez użytkownika. lub protokolarnym stwierdzeniem, że występują przyczyny uniemożliwiające użytkowania instalacji wodociągowej zgodnie z wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Wówczas należy powtórzyć czynności odbiorcze po usunięciu nieprawidłowości